RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Aby organ podatkowy stwierdził nadpłatę, konieczne jest złożenie wniosku

Nadpłata podatku dochodowego zasadniczo podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy do podatnika. Niemniej, aby taka wypłata miała miejsce, konieczne jest złożenie razem z deklaracją PIT podatnika odpowiedniego wniosku. W przeciwnym wypadku organ podatkowy nie będzie w stanie stwierdzić nadpłaty podatku. Jak powinien taki wniosek wyglądać i kiedy trzeba go złożyć?

 

Kiedy powstaje nadpłata podatku?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym jako płatnicy podatku dochodowego byli zobowiązani do odprowadzania zaliczek podatkowych, oraz ci, za których odprowadzano takie zaliczki, mogli „nadpłacić” podatek. Polega to na uiszczeniu na konto fiskusa zbyt wysokiego podatku niż rzeczywiście był należny. W ciągu roku podatkowego podatnik zapłacił zbyt wysoką łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie, nadpłata może wynikać z ulg podatkowych i odliczeń, z których w danym rozliczeniu podatkowym skorzystał podatnik.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, są zobowiązani co miesiąc lub co kwartał odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Zaliczki wylicza się na podstawie dochodu z danego okresu, tj. od podstawy stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przychodu a kosztem jego uzyskania. Zdarza się, że w ciągu trwania roku podatkowego podatnik będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych według wyższej stawki skali podatkowej - nie 18 proc., a 32 proc. Taka stawka jest właściwa w przypadku przekroczenia kwoty dochodu w wysokości 85 528 zł. Może się więc okazać, że podatnik nadpłacił podatek płacąc go w stawce 32%, zamiast 18%. Nadpłata podatku podlega albo zwrotowi, albo zaliczeniu w poczet innych należności podatkowych - zaległych lub przyszłych występujących po stronie podatnika.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Aby podatnik miał możliwość odzyskania nadpłaty podatkowej, musi złożyć wraz z deklaracją roczną, odpowiedni wniosek. Może być to standardowy druk kierowany do naczelnika urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, opatrzony nazwą „wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku”. Jego podstawą jest art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). W ten sposób podatnik wnosi o stwierdzenie nadpłaty podatku np. podatku dochodowego, wskazując wyliczoną przez siebie kwotę nadpłaty w zł.

Za pośrednictwem takiego wniosku podatnik może zakwestionować zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokości pobranego podatku.

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie  zobowiązań spółki.

Zwrot nadpłaty

Jeśli fiskus stwierdzi, że rzeczywiście powstała na koncie podatnika nadpłata podatku dochodowego, będzie ona podlegała zwrotowi. Podatnik może wybrać, w jaki sposób urząd skarbowy ma zwrócić mu jego własność. Zwrot podatku może zostać dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub wypłaty gotówkowej w kasie urzędu skarbowego.

W przypadku nadpłaty w bardzo niskiej wysokości, może ona w ogóle nie zostać zwrócona podatnikowi. Nie przepada ona, ale zostanie przeznaczona na kolejne należności podatkowego. Najkorzystniej dla podatnika jest, aby fiskus zwrócił nadpłatę podatku bezpośrednio na wskazany przez niego rachunek bankowy. Taki tryb zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie podatnika, ale wymaga to poinformowania fiskusa o aktualnym numerze rachunku bankowego. Można tego dokonać wraz z rozliczeniem rocznym, składając do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym, zgłoszenie aktualizacyjne. Zgłoszenie wymaga wypełnienia formularza ZAP-3, który przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych. Wpisuje się w nim numer rachunku, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Niedogodnością dla podatnika może być to, że formularz ZAP-3 trzeba złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Jeśli podatnik wybiera gotówkową formę zwrotu nadpłaty podatkowej, wówczas musi liczy się z tym, że to na nim spoczną koszty dokonania przekazu pocztowego, a opłata za przekaz z roku na rok wzrasta. Jeśli kwota wykazanej nadpłaty podatkowej nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, wówczas nie ma możliwości wyboru formy zwrotu podatku.


Tematyka

Zobacz również

Nadpłata podatku a termin zwrotu w rozliczeniu rocznym 2015

Termin złożenia deklaracji podatkowej określony został ustawowo na ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Jeśli podatnik złoży Pity 2015 na ostatnią chwilę, musi liczyć się z tym, że przyjdzie mu długo poczekać na zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatkowej. Nadpłata to nic innego, jak nienależnie pobrana kwota przez organ podatkowy lub też kwota w wysokości wyższej niż podatek należny fiskusowi. Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaty podatkowej podatnikom. Zwrot podatku dokonywany jest w terminie maksymalnym do 3 miesięcy od daty wpłynięcia formularza PIT za dany rok podatkowy do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

Masz nadpłatę podatku? Przekaż 1 procent na OPP z programem PIT 2015

Każdy podatnik składający rozliczenie roczne 2015 może przekazać 1% procent należnego podatku na rzecz stowarzyszenia lub fundacji figurujących w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego (ich aktualną listę zawiera m.in. program PIT 2015). Prawo do finansowego wsparcia instytucji działających pro publico bono podatnik zachowuje również w przypadku nadpłaty podatku, czyli w sytuacji, w której doszło do przekazania fiskusowi kwoty w wysokości wyższej niż kwota należna.

Czytaj więcej

Nadpłata podatku w PIT 2015 program najszybszym sposóbem na zwrot pieniędzy.

Rozliczenie roczne 2015 w programie do rozliczeń pit - czyli jak odebrać nadpłatę podatku? Podatnik, któremu z rozliczenia rocznego za 2015r. wynika nadpłata podatku, powinien jak najszybciej złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Im szybciej rozliczenie roczne (czyli Twój PIT) wpłynie do urzędu, tym podatnik szybciej odzyska nadpłacone pieniądze. Urząd skarbowy może zwrócić kwotę nadpłaconego rozliczenia  albo gotówką, wypłacając ją w kasie urzędu lub przekazując za pośrednictwem poczty, albo przesłać ją bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika. Przepisy przewidują bowiem, że zwrot nadpłaty następuje: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązanego do posiadania rachunku bankowego; w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Czytaj więcej