RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

 

Pisemne zobowiązanie do płacenia alimentów

Osoby, które z własnej woli zamierzają regularnie przekazywać pewną kwotę na rzecz krewnych w linii prostej lub rodzeństwa, mogą zawrzeć z drugą stroną tzw. ugodę o alimenty. Warto w tym miejscu dodać, iż choć zarówno kodeks cywilny jak i kodeks rodzinny nie określają formy zawarcia takiej umowy, warto dla celów dowodowych zawrzeć ją na piśmie (najlepiej w formie aktu notarialnego). Treść ugody powinna zawierać: kwotę wypłacanych dobrowolnie alimentów, termin ich zapłaty, sposób płatności (na konto, gotówką do ręki), termin, od którego zacznie obowiązywać umowa oraz zapisy wynikające z indywidualnych ustaleń między stronami (np. zobowiązanie syna do pokrywania kosztów leczenia matki, zobowiązanie ojca do płacenia czesnego w szkole dziecka itp.).

W postępowaniu sprawdzającym podjętym przez organ podatkowy zawarta w formie pisemnej ugoda oraz wyciągi z przelewów bankowych najczęściej stanowią przekonywujący dowód, potwierdzający fakt otrzymywania dobrowolnych alimentów.

Kiedy alimenty są zwolnione od podatku?

Wolne od podatku są jedynie alimenty na dzieci wypłacane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, o ile dziecko nie ukończyło 25. roku życia, zaś kwota alimentów nie przekroczyła 700 zł. Nie muszą również płacić podatku od otrzymanych alimentów dorosłe dzieci, którym zgodnie z odrębnymi przepisami przysługuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub renta socjalna. Zwolnienie od podatku obejmuje również świadczenia wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny w sytuacji bezskutecznej egzekucji świadczeń od rodzica dziecka.

Warto w tym miejscu dodać, iż analogicznie są traktowane przez fiskusa alimenty wypłacane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej krewnym w linii prostej lub rodzeństwu.

Kiedy alimenty stanowią dochód podatnika?

Niestety, ale podatników, którzy otrzymują dobrowolnie płacone alimenty, nie obejmuje powyższe zwolnienie. Oznacza to, iż siostra, której brat przekazuje co miesiąc pewną kwotę pozwalająca na utrzymanie czy też ojciec, który zawarł ze swoim synem ugodę o alimenty - powinni otrzymane kwoty wykazać do opodatkowania.

Obowiązek ten dotyczy również podatników, którzy podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej uzyskali alimenty w kwocie wyższej niż 700 zł. Dochodem podatnika będzie wówczas różnica między kwotą podlegającą zwolnieniu a wysokością otrzymywanego co miesiąc świadczenia.

Uwaga! Osoba czerpiąca zyski z tytułu dobrowolnie wypłacanych alimentów nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Warto również przypomnieć, iż drukiem na którym powinniśmy rozliczyć dobrowolne alimenty, jest formularz PIT-36 (pozycja: "Przychody z innych źródeł"). Ponieważ alimenty opodatkowane są wg skali podatkowej, oznacza to, że sumują się z innymi dochodami.


Tematyka

Zobacz również

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

Alimenty wobec konkubenta w rozliczeniu podatkowym z PITy 2015 Programem

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym. Obowiązek wypłacania świadczenia alimentacyjnego, może wynikać z pokrewieństwa, a także z zawarcia związku małżeńskiego. W większości przypadków alimenty wypłacane są na rzecz osób znajdujących się w pierwszym stopniu pokrewieństwa, czyli rodziców, dzieci, dziadków oraz rodzeństwa. W przypadku braku pokrewieństwa, alimenty mogą być wypłacane jedynie wskutek małżeństwa. W sytuacjach innych niż opisane, obowiązek alimentacyjny nie powstaje. Należy podkreślić, że świadczenie alimentacyjne ma za zadanie pomóc osobie znajdującej się w potrzebie, czyli zaspokoić jej potrzeby życiowe. Przy ustalaniu wysokości alimentów brana jest pod uwagę zarówno sytuacja osoby, która ma otrzymywać świadczenie, jak i osoby, której obowiązkiem będzie jego wypłacanie. O alimenty nie mogą wnioskować osoby znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej, wyjątek od tej zasady stanowią alimenty na dziecko, gdyż rodzic ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania swojego potomka. Konkubentem/konkubiną nazywana jest osoba pozostająca w związku partnerskim, który nie został w żaden sposób zalegalizowany.

Czytaj więcej

W jaki sposób rozliczyć alimenty przez internet? PITy 2015 program

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym, otrzymywane przez osobę fizyczną od innej osoby fizycznej. Obowiązek alimentacyjny może wynikać zarówno z małżeństwa, jak i z powinowactwa lub pokrewieństwa. Świadczenia alimentacyjne mają charakter obowiązkowy, co oznacza, że jeżeli zostały nałożone, nie można ich uniknąć i należy przekazywać osobie, której przyznano alimenty określoną kwotę. Niepłacenie alimentów może skutkować nawet pozbawieniem wolności, a obowiązek płacenia alimentów wyznaczonych na drodze sądowej, może zostać zniesiony tylko i wyłącznie przez sąd. Wysokość alimentów jest ustalana z uwzględnieniem zarówno wysokości dochodu osoby, która ma obowiązek je płacić, jak i potrzeb osoby, która alimenty otrzymuje. Najczęściej występującym rodzajem alimentów, są alimenty na dzieci, jednak zdarza się także, że mąż wypłaca alimenty (byłej) żonie (lub odwrotnie), dzieci rodzicom, bądź rodzeństwo sobie nawzajem.

Czytaj więcej