RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy uzyskane odszkodowanie może być przychodem podlegającym pod opodatkowanie?

Przychód to nie tylko wynagrodzenie pracownika czy suma osiągnięta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy z wynajmu prywatnego mieszkania. Mogą to być i inne składniki podlegające, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod opodatkowanie PIT. Czy do grupy przychodów będzie wliczało się odszkodowanie? Czy rozliczenie roczne podatnika będącego osobą poszkodowaną, której wypłacono świadczenie odszkodowawcze, będzie musiało uwzględniać jego sumę w grupie przychodów? Jak wyglądają Pity osób uzyskujących w danym roku podatkowym odszkodowanie?

 

Kto otrzymuje odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem przyznawanym osobom poszkodowanym w różnych wypadkach. Można odnieść go do szkód osobowych lub majątkowych. Polskie prawo określa odszkodowanie jako świadczenie przysługujące danemu podmiotowi, który doznał uszczerbku w majątku lub w innych dobrach. Osobom fizycznym może przysługiwać odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy czy innych ustaw. Można uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody w wypadku komunikacyjnym, odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i inne.

Nadrzędnym celem każdego uzyskanego przez osobę fizyczną odszkodowania jest zrekompensowanie osobie fizycznej poniesionych przez nią szkód. Dlatego nie można uznać je za przychód - dodatkową korzyść podatnika. Nie prowadzą również do wzbogacenia się danej osoby, dlatego większość odszkodowań nie będzie klasyfikowana w grupie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Które odszkodowania są zwolnione z PIT, a które będą jednak podlegać opodatkowaniu?

Zwolnienie z podatku

Obowiązująca aktualnie w Polsce ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tychże ustaw:
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego - odszkodowanie przysługujące stronie postępowania administracyjnego, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji,
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami – odszkodowanie za działki i grunty wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
 • Ustawa Kodeks pracy – w tym odszkodowanie za dyskryminację, czy wydanie nieterminowo świadectwa pracy,
 • Ustawa Kodeks cywilny,
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania,
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska – odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska.

Nie muszą płacić podatku dochodowego podatnicy, którzy uzyskali jakiekolwiek odszkodowanie na podstawie wydanych przez sąd wyroków lub ustanowionej ugody sądowej, w postaci renty otrzymanej na podstawie przepisów prawa cywilnego czy odszkodowanie otrzymane przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, czy kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Podatnik uzyskujący takie świadczenia nie będzie musiał ująć ich w swoim rozliczeniu rocznym PIT składanym we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Podobnie sprawa wygląda w przypadku odszkodowań otrzymanych na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Od jakich odszkodowań będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Niestety, nie wszystkie odszkodowania będą objęte zwolnienie od podatku dochodowego. Odszkodowanie może być objęte podatkiem dochodowym, jeśli nie spełnia przesłanek do objęcia go ulgą podatkową. Rozliczenie roczne podatnika będzie musiało uwzględniać odszkodowanie tak jak wszystkie inne przychody, jeśli świadczenie to zostanie mu wypłacone w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Podatek dochodowy podatnik zapłaci w przypadku odszkodowań:

 • określonych w prawie pracy, z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 • przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 • przyznanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,
 • wynikające z zawartych umów lub pozasądowych ugód.

Ponadto podatek od odszkodowania zostanie pobrany, jeśli świadczenie dotyczy korzyści, jakie podatnik mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Dzieje się to zgodnie z art. 361 Kodeksu Cywilnego, który wskazuje, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści, czyli takie, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Fiskus uznał, że odszkodowanie za utracone korzyści nie jest zwolnione z podatku dochodowego i formularz PIT poszkodowanego, który otrzymał takie świadczenie, powinien uwzględniać jego wartość.


Tematyka

Zobacz również

Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione od podatku

Istnieje wiele rozmaitych czynników, które mogą doprowadzić do wypłaty odszkodowania - np. wypadek przy pracy, niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku służbowego, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, bezumowne zajmowanie lokalu. W efekcie odszkodowanie za poniesioną szkodę może wynikać z różnych przepisów prawnych, np. Kodeksu pracy, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co do zasady, odszkodowanie stanowi rekompensatę poniesionej szkody i jako takie nie powinno być opodatkowane, jako że nie powoduje wzbogacenia poszkodowanego. Jednak ustawodawca wprowadził pewne wyjątki, stanowiące odstępstwo od tej reguły. Warto je poznać, gdyż skorzystanie z nieprzysługującego nam zwolnienia może zostać zakwestionowane przez organa podatkowe.

Czytaj więcej

Program PIT 2015 a podatek od odszkodowania za zwolnienie z pracy

Wiele osób ma problem z poprawnym wskazaniem, które dochody obowiązkowo podlegają opodatkowaniu, a które są z tego wymogu przez ustawodawcę całkowicie lub częściowo zwolnione. Do dochodów, który często rodzą tego typu wątpliwości, zaliczamy między innymi odszkodowania za zwolnienie z pracy. W ich przypadku obowiązują bowiem dość zawiłe przepisy, określające, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, a w jakich, niestety, zapłacić go musi. Aby sprawdzić, czy przyznana nam kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu, warto wykorzystać program PIT 2015. Aplikacja - dzięki rozbudowanej bazie danych - ułatwi nam rozliczenie pit 2015 również wówczas, gdy okaże się, że uzyskane przez nas odszkodowanie mimo wszystko powinno zostać objęte podatkiem dochodowym. Przejdźmy jednak do meritum zagadnienia i spróbujmy wyjaśnić, jakie rodzaje odszkodowań korzystają ze zwolnienia od podatku (innymi słowy - jakich odszkodowań nie musimy wykazywać w pit 2015).

Czytaj więcej

W pity 2015 program możesz rozliczyć odszkodowania obciążone podatkiem.

Rozliczenie roczne za 2015r. zbliża się wielkimi krokami. Zazwyczaj sprawia ono podatnikom wiele problemów, dlatego najlepiej rozliczenie pit wykonać przy pomocy program komputerowego. Jeżeli musimy w swoim rozliczeniu uwzględnić odszkodowanie, tym bardziej przyda nam się taki darmowy program, gdyż możemy w nim obliczyć wysokość należnego podatku, przy użyciu kreatora zeznania – odpowiadając na pytania, i nie musimy się męczyć próbując zrozumieć, co należy wpisać w poszczególne rubryki formularza. Zanim przystąpimy do rozliczania odszkodowania bądź zadośćuczynienia, powinniśmy zapoznać się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynień. Zanim omówimy przepisy prawne określające, kiedy zadośćuczynienie bądź odszkodowanie, podlegają opodatkowaniu, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „zadośćuczynienie” oraz „odszkodowanie”.

Czytaj więcej