RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy zatrudnienie opiekunki do dziecka pociąga za sobą konsekwencje podatkowe widoczne w PIT 2015?

Najkorzystniejszym sposobem na zatrudnienie opiekunki do dziecka – będzie podpisanie z nią umowy uaktywniającej. Na mocy tej umowy niania będzie otrzymywała od pracodawcy minimalne wynagrodzenie, ale zatrudniający nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych wobec niej i wobec Urzędu Skarbowego. Będzie to oznaczało, że jego PITy 2015 w ogóle nie będą uwzględniały kosztów podatkowych zatrudnienia opiekunki. Po stronie niani, deklaracja Pit 2015 będzie musiała wskazywać dochody z pracy jako opiekunka do dziecka w rubryce: „przychody z innych źródeł”.

 

ZUS i US

O ile podatnik zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej nie płaci comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o tyle wraz z zatrudnieniem opiekunki do dziecka staje się on płatnikiem składek na ZUS.

W rozliczeniach podatkowych z Urzędem Skarbowym podatnik, który zatrudniania nianię musi posługiwać się numerem identyfikacyjnym NIP, a nie numerem PESEL, pomimo braku prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba więc powiedzieć, że pity 2015 będą miały nieco inny kształt u osób prywatnych zatrudniających opiekunki do dzieci – niż u tych, które nie mają zatrudnionej niani.


Tematyka

Zobacz również

Umowa uaktywniająca a PIT 2015

Do niedawna większość niań w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, co oznaczało, że wykonywały one pracę bez żadnej umowy zawartej z rodzicami dziecka, jakim się opiekowały. Automatycznie nie miały opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W momencie, gdy chorowały, nie mogły liczyć na żadne świadczenia z ZUS. Obecnie podstawą zatrudniania niani może być umowa uaktywniająca. Na jej podstawie rodzic może zatrudnić daną osobę jako opiekunkę do dziecka i wypłacać jej wynagrodzenie. Czy dochody niani pozyskiwane w taki sposób podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy formularz PIT 2013 niani będzie musiał uwzględniać je do opodatkowania?

Czytaj więcej

Dochody niani w rozliczeniu PIT 2015

Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość opiekunek do dzieci w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, uzyskując dochody wyłącznie w gotówce, nieopodatkowane. Nianie nie mogły liczyć na zabezpieczenie społeczne z ZUS, ponieważ nie były zarejestrowane jako osoby ubezpieczone. Obecnie jest inaczej, bowiem nianię rodzice mogą wygodnie i prosto zatrudnić na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Niemniej, w takim przypadku dochody niani są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT 2013 powinna złożyć niania w Urzędzie Skarbowym? Czy zeznania pity za rok 2013 opiekunek do dziecka będą tożsame z tymi składanymi przez pracowników etatowych czy zleceniobiorców?

Czytaj więcej

Umowa uaktywniająca a PITy za rok 2015

Zatrudnienie niani w Polsce jest obecnie możliwe na mocy specjalnie stworzonej ku temu umowy. Umowa uaktywniająca jest sposobem na uzyskiwanie dochodów przez opiekunów do dzieci. Czy w związku z taką umową należy złożyć zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego? Czy zestawienie Pit 2014 niani będzie uwzględniało jej dochody z opieki nad dzieckiem? Czy PITy za rok 2014 za opiekunki do dziecka składają może rodzice zatrudniający nianie dla własnych dzieci?

Czytaj więcej