RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza się na drukach PITy?

Podatek dochodowy opłaca się najczęściej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wyjątkiem od tej zasady jest zryczałtowany podatek dochodowy, jaki można opłacać przy uzyskiwaniu niektórych dochodów. Jakie zestawienie Pit należy złożyć, jeśli ma się obowiązek zapłaty podatku dochodowego ryczałtem? Czy istnieją specjalne druki PITy, w ramach których taki podatek się opłaca?

 

Uwarunkowania prawne

Podstawą opłacania i naliczania zryczałtowanego podatku PIT jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wedle przepisów ustawy podatek dochodowy w takiej formie mogą opłacać:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • podatnicy osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • duchowni.

Istnieją dwie możliwości opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Z karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji osoby te wypełniają druki PITy z wykorzystaniem formularza PIT-16A.

Z kolei, opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązuje do tego, aby zestawienie PIT złożyć na formularzu PIT-28.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, duchowni czy osoby fizyczne prowadzące np. najem prywatny, mogą opodatkować uzyskiwane w danym roku podatkowym przychody za pośrednictwem ryczałtu. Nie mają one jednocześnie obowiązku prowadzenia w związku ze swoją działalnością ksiąg rachunkowych.

Wybór formy zryczałtowanej w opłacaniu podatku dochodowego będzie możliwy dla podatników, którzy:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Podatnicy osiągający przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, obliczają podatek na podstawie przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Rozliczenie PIT-28, właściwe dla opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie umożliwia zastosowania preferencji podatkowych czy ulg w opodatkowaniu.  Podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem, mogą odliczyć od przychodów stratę z tego samego źródła przychodów, a także wydatki, jeśli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi od 3,5% do 20% kwoty przychodu podatnika. Ryczałt od przychodów podlega  obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnik

Rozliczenie według karty podatkowej

Drugą formą opłacania ryczałtowego podatku dochodowego jest karta podatkowa, gdzie wysokość podatku jest niezależna od wysokości uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym, dochodu. Art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową,

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,

4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

6) w zakresie usług rozrywkowych,

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych, w związku ze świadczonymi usługami,

10)  w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

11)  w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Druki PITy właściwe dla rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej należy sporządzać na formularzach PIT-16A.


Tematyka

Zobacz również

Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej

Ryczałtowe wielkości uzyskania przychodów a Program PITy 2015

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazuje zasady zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego, jako jednej z metod opodatkowania przychodów podatników. Program pity 2015 pomoże wypełnić pity 2015 na druku PIT-28 przeznaczonym dla ryczałtowców.

Czytaj więcej

Co możemy odliczyć programem PIT 2015 płacąc ryczałt?

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma do wybrania kilka form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Z tej ostatniej formy mogą skorzystać osoby prowadzące działalność samodzielnie jak i w postaci spółki cywilnej. Podstawę opodatkowania jest tutaj przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość ryczałtu określa wykonywana działalność i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% wszystkie wyszczególnione formy działalności określa ustawa. W przypadku ryczałtu rozliczenie roczne 2015 przebiega nieco inaczej. Podatnik ma mniej czasu na złożenie pit 2015, bo tylko do 31 stycznia 2016 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że podatnicy mają problem z rozliczeniem w ciągu 4 miesięcy osoba na ryczałcie ma tego czasu trzy razy mniej. Stąd, aby cały proces przebiegał szybko i sprawnie warto sięgnąć po program PITy 2015. Dlaczego? Ponieważ podatnik może uniknąć wielu błędów, które trafiają się przy tradycyjnych rozliczeniach.

Czytaj więcej