RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Do czego służy załącznik PIT/M

Podatnicy wypełniają swoje rozliczenia PITy na odpowiednich drukach podatkowych. Niemniej, prócz głównych deklaracji Pity w wielu przypadkach obligatoryjnie muszą wypełnić załączniki do rozliczenia głównego. Jednym z takich załączników jest załącznik PIT/M. Do czego służy i którzy podatnicy w praktyce będą zobowiązani do jego wypełnienia?

 

Dochody małoletniego dziecka

W przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym osoba małoletnia, przed ukończeniem 18 roku życia, uzyskiwała dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi rozliczyć się z nich z fiskusem. Można tego dokonać na dwa sposoby - albo małoletni sam składa swój formularz PIT do Urzędu Skarbowego, albo też jego dochody podlegają doliczeniu do dochodów uzyskiwanych w poprzednim roku podatkowym przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby nieletniej. Jeśli mamy do czynienia z tym drugim przypadku, rodzic czy opiekun składa swoją deklarację roczną PIT z doliczonymi dochodami osoby małoletniej, a oprócz tego dochody te wykazuje w załączniku PIT/M. Do Urzędu Skarbowego trafiają deklaracje główne PITy rodziców i załącznik PIT/M w terminie złożenia rozliczenia rocznego. Warto przy tym podkreślić, że dochody dziecka doliczane są do dochodów rodziców lub opiekunów wyłącznie w ramach deklaracji PIT-36. Nawet jeśli podatnicy powinni wypełnić deklaracje podatkowe na drukach PIT-37, będą musieli zmienić formularz rozliczenia podatkowego.

Gdy rodzic lub opiekun rozlicza się z fiskusem na zasadach podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oprócz swojej głównej deklaracji podatkowej będzie musiał złożyć PIT-36 oraz załącznik PIT/M. W takim razie kwota dochodów rodziców wykazywana w takich formularzach Pity będzie zerowa, a druk będzie obejmował tylko kwotę zarobku dziecka.

Kiedy rodzic rozlicza dochody dziecka?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, które dochody małoletniego dziecka, pozyskane w poprzednim roku podatkowym będą podlegały opodatkowaniu wraz z dochodami rodzica, a które muszą zostać rozliczone w indywidualnej deklaracji PIT dziecka. Rodzic rozlicza dochody dziecka pochodzące z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, czy z nagród za wyniki w sporcie i nauce. W PIT/M rodzic powinien wykazać przychody małoletniego dziecka lub wychowanka z wyjątkiem przychodów pozyskanych z:

  • Pracy zawodowej, tj. stosunku pracy, umów zlecenie lub umów pokrewnych,
  • Stypendiów,
  • Rozporządzania przedmiotami oddanymi dziecku do osobistego użytku.

Powyższe dochody małoletni podatnik rozlicza samodzielnie, składając własne zeznanie podatkowe, na którym podpis składa prawny opiekun dziecka. Własne rozliczenie roczne z tytułu osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym dochodów złożą również małoletnie dzieci, których rodzice są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka.

Praktyczna strona rozliczenia

Wypełniając wspólny druk z dzieckiem na formularzu PIT-36, rodzic musi wykazać swoje dochody pozyskane w poprzednim roku podatkowym, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. W podobny sposób będą opodatkowane dochody osoby małoletniej. PIT-36 podatnik może złożyć samodzielnie, jako rozliczenie wspólne współmałżonków lub jako zeznanie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko, o ile spełnia warunki do zastosowania takich preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.


Tematyka

Zobacz również

Piszę wzory prac magisterskich na zlecenie - czy muszę wykazać te niewielkie zarobki w moim PIT 2015?

Działalność polegającą na pisaniu wzorów prac magisterskich na zlecenie na gruncie prawa podatkowego można uznać za działalność wykonywaną osobiście lub działalność gospodarczą. Jeśli takie działania mają charakter powtarzalny i są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli jednak działalność wykonywana jest osobiście, bez zatrudniania osób trzecich, to nie wymaga ona rejestracji. Opodatkowanie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście realizowane jest za pośrednictwem skali podatkowej. Rozliczenie roczne 2015 przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, powinno zostać złożone na formularzu podatkowym PIT-36, jako że podatnik sam w takim przypadku zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program  wskaże, w jaki sposób powinieneś rozliczać dochody dziecka

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia się sytuację, w której przychody osiąga małoletnie dziecko. Część z nich może być opodatkowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku muszą one zostać wykazane w deklaracji podatkowej składanej fiskusowi. Rozliczenie roczne 2015 wypełniane jest na ogół przez rodziców małoletniego, który uzyskał w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody. PIT 2015 składany jest osobiście przez dziecko, jeśli ustawa wskazuje na to, że pewne przychody muszą zostać rozliczone przez małoletniego na jego własnej deklaracji. Tak jest na przykład w przypadku uzyskiwania przez nieletnich stypendiów.

Czytaj więcej

Rozlicz dochody dziecka z PITy 2015 Programem - gdy dziecko samo zarabia

Rodzice dzieci poniżej 18 roku życia doliczają ich przychody do własnych i dopiero wtedy obliczają zobowiązanie podatkowe PIT za 2015 rok. W przypadku roku, w którym dziecko osiąga pełnoletność, przychody te należy rozdzielić – te uzyskane do dnia urodzin powinny zostać rozliczone razem z przychodami rodziców, natomiast wszystkie osiągnięte po dniu 18. urodzin – rozliczone już samodzielnie przez dziecko w jego własnym rozliczeniu PIT 2015. Niepełnoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł, np. z renty, praw majątkowych (może to być przykładowo zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica), sprzedaży udziałów (lub innych kapitałów pieniężnych), najmu albo dzierżawy.

Czytaj więcej