RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochody giełdowe w zeznaniu rocznym

Podatnicy inwestujący swój kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych muszą rozliczyć się z podatku dochodowego PIT. Jakie zeznanie roczne powinni oni złożyć, aby ująć w nim prawidłowo dochody giełdowe? Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pochodzących z gry na giełdzie?

 

Dochody giełdowe jako dochody kapitałowe

Dochody giełdowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku są klasyfikowane w grupie dochodów kapitałowych i pozyskuje się je w toku sprzedaży akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Podlegają jako takie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Inwestor uzyskuje dochód giełdowy w momencie dokonania odsprzedaży posiadanych akcji po cenie wyższej niż cena ich zakupu. Dochody z giełdy generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie, gdy akcje spółek znajdujące się we władaniu inwestora zostaną odsprzedane z zyskiem. Podatnik musi je opodatkować i wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Dochody z giełdy powstają z tytułu odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Inwestor może uzyskiwać dochody giełdowe z tytułu objęcia:

  • akcji, w spółkach mających osobowość prawną,
  • wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak rozliczyć dochody giełdowe?

Inwestorzy giełdowi, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody giełdowe, a mają status polskiego rezydenta podatkowego, powinni rozliczyć się z nich z polskim fiskusem.

Najłatwiej mają z rozliczeniem inwestorzy, którzy prowadzili inwestycje giełdowe za pośrednictwem biur maklerskich lub maklerów. Deklaracja podatkowa ujmująca dochody giełdowe podatnika pozyskane w poprzednim roku podatkowym, wypełniana jest na podstawie informacji podatkowej, jaką podatnik powinien uzyskać w odpowiednim terminie od pośrednika, prowadzącego dla niego rachunek inwestycyjny.

Pośredniczące w transakcjach giełdowych firmy maklerskie są płatnikiem podatku dochodowego i ich obowiązkiem jest sporządzenie i przekazanie klientom informacji podatkowej na druku PIT-8C. Powinna ona trafić do urzędu skarbowego i do podatnika w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

PIT-8C, podobnie jak informacja podatkowa PIT-11, jaką otrzymują m.in. pracownicy na etatach, jest podstawą do wypełniania deklaracji rocznych. W PIT-8C płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wyszczególnić:

  • odsetki i dyskonta od papierów wartościowych,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału klienta w zyskach osób prawnych,
  • dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku zysków giełdowych, bierze się dochody podatnika. Jest to różnica pomiędzy przychodem z tytułu gry na giełdzie, a kosztem jego uzyskania, czyli na przykład kosztem zakupu akcji i obsługi maklerskiej. Dochody giełdowe objęte są podatkiem giełdowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Inwestor giełdowy powinien wypełnić jako swoje roczne rozliczenie podatkowe z tytułu uzyskiwanych dochodów giełdowych, formularz PIT-38. Powinien on obejmować informacje o przychodach i kosztach ich uzyskania zgromadzone w formularzu PIT-8C. Jeśli podatnik korzystał w danym roku podatkowym z usług kilku maklerów, musi w PIT-38 ująć wszystkie dane z przekazanych mu druków PIT-8C.

PIT-38 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego, podobnie jak większość popularnych formularzy podatkowych. Podatnik w tym samym terminie zobowiązany jest do opłacenia wyliczonego na podstawie dochodów giełdowych podatku należnego fiskusowi.

Niezależnie od tego, czy podatnik pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym obok dochodów z giełdy również i inne dochody, PIT-38 musi zostać złożony. Jeśli inwestor nie korzystał przy inwestowaniu na giełdzie z usług biura maklerskiego lub innego pośrednika, będzie jednocześnie płatnikiem i podatnikiem podatku PIT. W takiej sytuacji podatnik wypełnia również rozliczenie roczne PIT-38, ale już nie na podstawie PIT-8C, którego sam dla siebie nie wystawia, ale na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania z gry giełdowej.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie podatkowe 2015 PIT od dochodów z giełdy pit-38 w PITy 2015 program

Rozliczenie podatkowe 2015 od dochodów z giełdy - jak je rozliczyć w programie do rozliczeń PIT? Inwestorzy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia bieżącego roku złożyć pity roczne za ubiegły (2015) rok. Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami w rozliczeniu podatkowym takimi jak z pracy na etacie, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT-y. Jeżeli podatnik w 2015 roku miał dochody z pracy, ale inwestował także na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji kapitałowych, m.in. ze sprzedaży akcji.

Czytaj więcej