RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dorabiam do renty - jaki PIT?

Podatnik generalnie ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem ze wszystkich swoich dochodów, które pozyskał w poprzednim roku podatkowym i które były objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli więc podatnik uzyskuje rentę, ale dorabia do skromnego świadczenia pracując zawodowo na część etatu, musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swoich dodatkowych dochodów i z tytułu świadczenia rentowego. Dorabianie do renty nie jest sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym, choć w niektórych przypadkach rencista będzie musiał o tym fakcie powiadomić ZUS wraz ze wskazaniem wysokości uzyskiwanych zarobków. Jakie formularze Pity powinni wypełnić zarobkujący renciści? Czy w takiej sytuacji PIT rencisty może wypełnić i wysłać do Urzędu Skarbowego płatnik podatku dochodowego, czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

 

Obowiązek poinformowania płatnika

ZUS lub KRUS wypłacający świadczenie rentowe powinien zostać poinformowany o tym, że rencista dorabia do renty, jeśli pobiera on wcześniejsze świadczenie. Termin na zawiadomienie został wyznaczony na koniec lutego każdego roku podatkowego. Renciści mający ustalone prawo do renty powinni zgłosić wysokość swoich dochodów i fakt dodatkowego zarobkowania tylko wtedy, gdy rozpoczynają zarobkowanie łącznie z pobieraniem emerytury.

Samodzielne rozliczenie konieczne

Kiedy jedynym źródłem zarobkowania rencisty jest renta wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie musi on samodzielnie składać druków Pity do Urzędu Skarbowego tytułem rozliczenia rocznego. Może obowiązek rozliczeniowy przekazać na barki płatnika i wówczas ZUS sam wypełnia PIT rencisty i przekazuje go w terminie rozliczenia do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania rencisty - podatnika. Jeśli jednak rencista dorabia, ZUS nie będzie mógł go już rozliczyć. Będzie więc zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatkowego i jego przekazania do Urzędu Skarbowego.

Rencista będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, korzystając z druku PIT-36 lub PIT-37. Oba drugi są właściwe dla uzyskiwania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej, z tym, że pierwszy dotyczy dochodów pozyskiwanych bez pośrednictwa płatnika, a drugi dochodów pozyskiwanych za pośrednictwem płatnika.

PIT-36 rencista złoży, jeśli prócz renty pozyskiwał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej z własnej działalności gospodarczej albo np. z tytułu czynszu za wynajmowane mieszkanie. Jeśli zaś rencista zatrudnił się na jakąś część etatu i innego pracodawcy, wypełnia PIT-37, na podstawie informacji podatkowych przekazanych przez pracodawcę oraz świadczeniodawcę. Oba formularze podatkowe Pity można składać na preferencyjnych zasadach, jako zeznanie współmałżonków lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Można też skorzystać w ich z ulg podatkowych, m.in. ulgi na rehabilitację czy ulgi na dziecko i ulgi na darowiznę.

Prawo do zarobkowania przez rencistę

Pozyskiwanie renty nie wyklucza możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Najczęściej takie świadczenie wypłacane jest w bardzo niskiej wartości, która nie pozwala na spełnienie wszystkich elementarnych potrzeb rencisty. Dlatego wielu z nich dorabia i wykonuje pracę zarobkową. Rencista powinien zgłosić ten fakt do ZUS, aby świadczeniodawca miał możliwość wyliczenia, czy renta będzie przysługiwała podatnikowi w normalnej wysokości czy pomniejszonej albo czy też jej wypłata będzie musiała zostać zawieszona, z uwagi na wysokie dochody dodatkowe rencisty. Rencista powinien osobiście zawiadomić ZUS o aktywności zawodowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zarobkowej.  

Jeśli renciści nie dokonają zgłoszenia swojej pracy zarobkowej do ZUS, mogą być ukarani i odebrane zostaną im wypłacone dotychczas świadczenia. Jeśli renciści sami osiągają dochody z tytułu np. pozarolniczej działalności gospodarczej, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i uzyskania pierwszego dochodu powinni zgłosić fakt takiego zarobkowania do ZUS, zgłaszając swoje ubezpieczenie społeczne. Jeśli dodatkowy dochód rencisty będzie wysoki, ZUS może, zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zawiesić prawo do emerytury lub renty bądź też zmniejszyć świadczenie, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby.

Prawo do renty może zostać zawieszone lub renta zostanie zmniejszona, zgodnie z następującymi zasadami:

  • Jeśli dochód rencisty przekracza kwotę równą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wypłacanie świadczenia zostanie zawieszone,
  • Jeśli dochód rencisty przekracza kwotę z przedziału od 70 do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 roku, w wysokości 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  • Rencista nie musi zgłaszać do ZUS osiągania dochodów z honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Tematyka

Zobacz również

PITy 2015 Program do rocznych deklaracji podatkowych. Czy PIT40 może złożyć zleceniobiorca?

Jeśli pracownik złoży na ręce płatnika, czyli pracodawcy, przed 10 stycznia roku podatkowego formularz PIT-12, będzie mógł skorzystać z rozliczenia go przez płatnika składek  na druku PIT-40. Rozliczenie roczne PIT 2015 będzie wówczas spoczywało w gestii pracodawcy. Z podobnego przywileju nie może skorzystać zleceniobiorca. PITy 2015 Program wskaże, w jaki sposób powinien on samodzielnie rozliczyć swoje dochody z danego roku podatkowego, na właściwym druku Pit 2015.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program do rocznych zeznań podatkowych - renta socjalna a podatek

Od renty socjalnej trzeba odprowadzić podatek dochodowy. Zajmuje się tym tak zwany organ rentowy, czyli obecnie ZUS, który jest płatnikiem świadczenia (renty) i jednocześnie płatnikiem podatku. A zatem ZUS odprowadzi z renty socjalnej zaliczkę na podatek i jednocześnie w ustalonym terminie poinformuje o tym osobę pobierającą rentę oraz urząd skarbowy. Aby ułatwić rozliczenie roczne 2015, organ rentowy wypełni i prześle do świadczeniobiorcy i US albo PIT-40A (zawierający roczne obliczenie podatku), albo PIT-11A (zawierający informację o dochodach uzyskanych od ZUS).

Czytaj więcej

Rozliczenie renty lub emerytury z KRUS w darmowym PIT 2015 Program

Do końca lutego 2016 r. KRUS przekaże wszystkim pobierającym z Kasy emeryturę lub rentę formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W minionym roku KRUS, zgodnie z przepisami, potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Czytaj więcej