RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak rozliczyć się z fiskusem z dochodów z najmu?

Najem polega na wynajmowaniu nieruchomości przez właścicieli dla osób wynajmujących. Pozyskiwane dochody z najmu powodują, że trzeba z tego tytułu opłacić w odpowiedni sposób podatki. Jaki PIT będzie właściwy do tego, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu dochodów, jakie w poprzednim roku podatkowym podatnik pozyskiwał z tytułu najmu?

 

Najem prywatny czy w ramach działalności?

Najem prywatny zgodnie z przepisami jest pisemną umową, na mocy której wynajmujący nieruchomość - jej właściciel, zobowiązuje się oddać ją najemcy do używania na czas określony lub nieokreślony w zamian za pewną opłatność. Najemca, czyli lokator nieruchomości zobowiązuje się z kolei poprzez zawarcie umowy najmu do opłacania na rzecz wynajmującego umówionego czynszu w postaci pieniężnej lub w formie świadczenia niepieniężnego. Najem prywatny jest umową dwustronną, która powinna definiować prawa i obowiązki stron, z poszanowaniem ich interesów. Może być on prowadzony bez konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Jednak najem może być także przedmiotem działalności gospodarczej i to na ogół osoba wynajmująca nieruchomość czy nieruchomości dokonuje wyboru, jaka będzie kwalifikacja sposobu rozliczania przychodów z najmu. W niektórych przypadkach rzeczywiście przychody osiągane z najmu dla celów podatkowych będą traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Trzeba przy tym powiedzieć, że zgodnie z art. art. 5a i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

„a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

— prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów”.

Fiskus podkreśla, że nie ma znaczenia dla uznania najmu za działalność gospodarczą, czy przynosi ona dochody. Zawsze musi ona zostać rozliczona w ramach rocznego rozliczenia podatkowego. Podobnie dochody najmu mogą być uznane za pochodzące z działalności gospodarczej i doliczone do pozostałych przychodów, w rozliczeniu rocznym PIT.

Rozliczenie najmu prywatnego

Ustawa o PIT wskazuje, że najem prywatny i pochodzące z niego dochody zaliczane są do odrębnego źródła przychodu, wraz z zarobkami z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy też umów o podobnym charakterze. W ramach odrębnych źródeł przychodu oprócz dochodów z najmu, rozlicza się również przychody z najmu okazjonalnego.

Wynajmujący z tytułu zawartej umowy najmu pozyskuje świadczenia, którym zwykle jest czynsz. Pod względem podatkowym będzie on przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik prowadzący najem prywatny może rozliczyć się z fiskusem na dwa sposoby - z wykorzystaniem dwustopniowej skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku skali podatek oblicza się z zastosowaniem stawki 18 lub 32 proc. podatku, a dla ryczałtu będzie to stawka 8,5 proc.

Różnica pomiędzy tymi dwoma systemami opodatkowania tkwi głównie w podstawie naliczania podatku: dla skali podatkowej będzie to przychód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, a dla ryczałtu będzie to przychód, bez pomniejszania go o koszty.

Przychodem po stronie wynajmującego nie będą koszty ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu, jeśli z umowy wynika, że to on jest zobowiązany do ich ponoszenia. Wszelkie należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej, jak i opłat za media, nie będą stanowiły przysporzenia majątkowego dla wynajmującego.

Rozliczenie najmu w ramach działalności gospodarczej

Podatnik, będąc przedsiębiorcą i prowadząc najem prywatny, może rozliczać się z fiskusem zgodnie z jedną z czterech metod opodatkowania: skali podatkowej, ryczałtu, podatku liniowego lub karty podatkowej. Może wypełnić druk PIT na formularzach:

  • PIT-36, dla opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, 18 i 32 proc.,
  • PIT-36L, dla opodatkowania za pomocą podatku liniowego, w wysokości 19 proc.
  • PIT-28, dla opodatkowania za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A, dla opodatkowania na mocy karty podatkowej.

Druki te należy składać we właściwym urzędzie skarbowym w terminach ustawowych. Pierwsze dwa przedsiębiorcy składają w terminie do końca kwietnia danego roku podatkowego, a dwa kolejne do końca stycznia. PIT-36 jest formularzem, który umożliwia skorzystanie przez podatnika z licznych ulg i preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Tematyka

Zobacz również

Podpowiadamy Ci, jakie metody opodatkowania najmu są najkorzystniejsze

Najem prywatny pozwala na czerpanie korzyści majątkowych z posiadanej nieruchomości mieszkalnej, którą właściciel - osoba fizyczna wynajmuje poza prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to całkowicie zgodne z prawem. Korzyści te pociągają jednak za sobą określone płatności. Podatnik musi opłacić podatki od najmu według określonej metody opodatkowania PIT. Warto wiedzieć, jakie opodatkowanie można przy tym zastosować i które będzie korzystniejsze dla podatnika?

Czytaj więcej

Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?

Czytaj więcej

Dochody z najmu a zeznanie na druku PIT - sprawdź, jak wypełnić druk

Najem nieruchomości prowadzony w formie prywatnej, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie za pomocą skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór metody opodatkowania przez właściciela wynajmowanej nieruchomości decyduje o tym, jakie zeznanie PIT złoży on po zakończeniu roku podatkowego z tytułu wynajmu nieruchomości. Jak wypełnić pity przeznaczone na rozliczenie dochodów z najmu? Jaki druk Pit należy przygotować przy rozliczaniu się z dochodów najmu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jaki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej