RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kontrola podatkowa - nowy wzór formularza ZAW-K

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy wzór formularza ZAW-K, na którym fiskus zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Jakie zmiany zostały w nim wprowadzone? Jak przebiega kontrola podatkowa u podatnika?

 

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało w 2015 roku rozporządzenie wprowadzające nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Dzięki temu druk ZAW-K został dostosowany do zmian wdrożonych w Ordynacji podatkowej. Rozporządzenie weszło w życie w Polsce z początkiem 2016 roku.

W Ordynacji podatkowej, która obecnie obowiązuje, przewidziano możliwość wyrażenia zgody albo złożenia wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Mówi o tym art. 282b Ordynacji podatkowej.

W nowej wersji wzoru ZAW-K uwzględnione zostało nowe brzmienie art. 282b § 4 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej musi zawierać podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Można również wysłać zawiadomienie ZAW-K w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP.

Przebieg kontroli

Fiskus ma uprawnienia pozwalające mu na kontrolowanie polskich podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Celem kontroli jest sprawdzenie poprawności złożonych deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Kontrola podejmowana jest z urzędu, a przeprowadzana jest u:

  • podatników,
  • płatników,
  • inkasentów,
  • następców prawnych.

Podatnik nie musi być fizycznie obecny podczas prowadzonej przez fiskusa kontroli skarbowej, bowiem ma prawo do wyznaczenia osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania go w trakcie działań kontrolnych.

Na ogół wszczęcie kontroli skarbowej powinno zostać poprzedzone doręczeniem podatnikowi odpowiedniego druku ZAW-K. Fiskus powinien przed rozpoczęciem kontrolowania dostarczyć podatnikowi upoważnienie do przeprowadzenia takich działań, udzielone przez:

  • naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego,
  • naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego,
  • wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa, lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego,
  • ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na żądanie podatnika kontrolerzy zjawiający się w jego domu lub w prowadzonej firmie, muszą się wylegitymować. Po zawiadomieniu podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, fiskus ma maksymalnie siedem dni na rozpoczęcie swoich działań.

Uwaga!

Może zdarzyć się kontrola bez uprzedniego zawiadomienia, po okazaniu przez kontrolerów legitymacji służbowej, jeśli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, albo istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Kontrolę podatkową podatnika kontrolerzy powinni zakończyć bezzwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Wszystkie działania muszą zostać odnotowane w protokole z kontroli, który następnie po zakończeniu czynności kontrolnych jest doręczany po jednym egzemplarzu fiskusowi i osobie kontrolowanej. Jeśli podatnik nie zgadza się z zapisami zamieszczonymi w protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej

Dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT-6?

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do złożenia szczególnej deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Jest to deklaracja PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Druk pit6 ma szczególny charakter ponieważ składa się go przed rokiem podatkowym. W jakim terminie formularz Pit-6 należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej

Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

Czytaj więcej