RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Korekta zestawień Pity z ulgą prorodzinną

Podatnicy wychowujący dzieci po spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku warunków, mogą ująć w rocznym PIT ulgę na dziecko. PIT z ulgą prorodzinną może podlegać korekcie, na przykład wtedy, gdy podatnik zapomniał ująć jedno ze swoich źródeł dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Korekta zestawień Pity może być równie dobrze dokonana wtedy, gdy podatnik pomimo uprawnienia do zastosowania ulgi na dziecko nie dokonał odliczenia, a po złożeniu pierwotnej deklaracji będzie chciał uzupełnić ją o ulgę prorodzinną. Jak składa się deklarację korygującą i kto właściwie może złożyć PIT z ulgą na dziecko?

 

Prawo do korekty deklaracji podatkowej

Korekta zestawień Pity to uprawnienie przysługujące wszystkim podatnikom, na mocy ustawy o PIT. Rezydenci podatkowi składający zeznania podatkowe w polskich urzędach skarbowych mogą poprawić pierwotną deklarację. Przepisy nie ograniczają możliwości składania korekty PIT wielokrotnie, o ile korekta dokonywana jest w odpowiedni sposób w okresie maksymalnie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożona została pierwsza deklaracja podatkowa za dany rok kalendarzowy. Korekta zestawień Pity pozwala na poprawę wszystkich błędów, które zostały popełnione przez podatnika przy okazji rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Każda korekta musi być dokonana na tym samym, właściwym formularzu PIT, jaki jest odpowiedni dla danego podatnika i musi zawierać uzasadnienie przyczyn składania korekty. Korektę, podobnie jak właściwe rozliczenie roczne podatnik składa do właściwego względem swojego miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W korekcie zeznania rocznego podatnik prócz oznaczenia odpowiedniego pola sygnalizującego, że jest to korekta, musi również wprowadzić do formularza wszystkie niezbędne dane oraz pierwotną treść rozliczenia.

Można skorygować deklarację podatkową nawet wtedy, gdy podatnik korzystał w niej z ulg podatkowych, np. jeśli był składany PIT z ulgą na dziecko. Także gdy podatnik nie wiedział lub zapomniał o ujęciu ulgi podatkowej, w korekcie może tego dokonać.

Dla kogo ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna, nazywana ulgą na dziecko lub ulgą rodzinną, przyznawana jest z definicji osobom wychowującym dziecko, niekoniecznie rodzicom, ale również opiekunom prawnym czy rodzinom zastępczym. Z ulgi skorzystają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka sprawowali:

  • władzę rodzicielską,
  • funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
  • opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje dla podatników, którzy wychowywali czy sprawowali opiekę nad dzieckiem:

  • małoletnim,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulgę można ująć w deklaracji podatkowej lub korekcie rozliczenia rocznego wyłącznie wtedy, gdy podatnik rozlicza się z fiskusem na druku PIT-36 lub PIT-37, czyli na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%.

Przy rozliczeniu ulgi prorodzinnej na jedno dziecko należy spełnić kryterium dochodowe, które obowiązuje od 2013 roku. Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko, to jego dochód nie może być wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. W przypadku, gdy podatnik z różnych powodów nie ujął w pierwotnej deklaracji ulgi na dziecko, a będzie chciał tego dokonać w korekcie deklaracji, musi sprawdzić, czy jego dochód nie jest za duży na zastosowanie ulgi. Jeśli ulga prorodzinna stosowana jest na dwójkę lub większą liczbę dzieci, kryterium dochodowe nie będzie już obowiązywało i każdy podatnik spełniający przepisowe warunki może zastosować ulgę na dziecko - w deklaracji PIT lub w korekcie deklaracji.


Tematyka

Zobacz również

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy zatrudnienie opiekunki do dziecka pociąga za sobą konsekwencje podatkowe widoczne w PIT 2015?

Najkorzystniejszym sposobem na zatrudnienie opiekunki do dziecka – będzie podpisanie z nią umowy uaktywniającej. Na mocy tej umowy niania będzie otrzymywała od pracodawcy minimalne wynagrodzenie, ale zatrudniający nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych wobec niej i wobec Urzędu Skarbowego. Będzie to oznaczało, że jego PITy 2015 w ogóle nie będą uwzględniały kosztów podatkowych zatrudnienia opiekunki. Po stronie niani, deklaracja Pit 2015 będzie musiała wskazywać dochody z pracy jako opiekunka do dziecka w rubryce: „przychody z innych źródeł”.

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej