RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Na jakich formularzach PITy możliwe będzie skorzystanie z ulgi na kilkoro dzieci

Ulga rodzinna jest przywilejem przysługującym rodzicom i opiekunom dzieci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby złożyć PITy z ulgą na dzieci. Czy ulga na kilkoro dzieci będzie mogła być ujęta w dowolnym formularzu podatkowym rodziców lub opiekunów małoletnich dzieci? Niestety, nie. Zatem jakie pity z ulgą prorodzinną będą ją ujmować w sposób poprawny?

 

Stosowanie ulgi na dzieci w praktyce

Nie każdy rodzic będzie miał możliwość zastosowania ulgi rodzinnej w swoich rozliczeniach podatkowych. Należy spełnić bowiem kilka warunków ustawowych, by ulga rodzinna była możliwa do praktycznego wykorzystania przy składaniu rozliczeń podatkowych rocznych. Pity z ulgą prorodzinną złożą osoby, które w poprzednim roku podatkowym świadczyły wobec dzieci:

  • Władzę rodzicielską,
  • Funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nimi zamieszkiwało,
  • Opiekę poprzez rodzinę zastępczą, ustanowioną na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dodatkowo ulga rodzinna przysługuje w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się chociażby jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego dziećmi:

  • Małoletnimi, do ukończenia pełnoletniości,
  • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Do ukończenia 25 roku życia uczącymi się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Jeśli dziecko osiągnęło zarobki w danym roku podatkowym przewyższające kwotę wolną od podatku, wtedy pozbawi swojego rodzica lub opiekunów prawa do zastosowania ulgi rodzinnej (na dziecko) w ich rocznym rozliczeniu podatkowym.

Od 1 stycznia 2014 roku przy rozliczaniu formularzy PITy - podatnicy mogli zastosować ulgę na jedno dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego. Zastosowanie ulgi prorodzinnej w PIT będzie możliwe, jeśli w poprzednim roku podatkowym rodzice we wspólnym rozliczeniu rocznym wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 112 000 zł. Jeżeli tylko jeden z rodziców stosuje ulgę, to limit dochodów jest o połowę niższy i wynosi 56 000 zł. Ulga na dziecko zostanie przyznana dla singla, rozwodnika, wdowca czy osoby pozostającej w związku małżeńskim przez część roku, jeśli dochód takiej osoby będzie nie większy niż wskazane 56 tys. zł.  Do limitu 112 000 zł lub 56 000 zł wlicza się wszystkie dochody uzyskiwane w danym roku podatkowym. Jednakże, jeśli chodzi o ulgę na kilkoro dzieci, kryterium dochodowe nie będzie miało swojego zastosowania.

To jeszcze nie wszystkie wymagania, jakie podatnicy będą musieli spełnić, aby złożyć pity z ulgą prorodzinną. Ważne jest również i to, na jakim druku rozliczenia podatkowego rozliczają się z fiskusem z tytułu przychodów lub dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym.

Jakie formularze podatkowe umożliwią zastosowanie ulgi na dziecko?

Formularze PITy umożliwiające zastosowanie ulgi na dziecko to druki:

  • PIT-36 - formularz przeznaczony na rozliczenie roczne osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że same miały obowiązek obliczania i opłacania w ciągu trwania roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • PIT-37 - formularz przeznaczony na rozliczenie roczne osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika.

Tematyka

Zobacz również

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy dofinansowanie tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015, czy zwolnione od podatku?

Ze środków obrotowych firm ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na przykład w formie zielonej szkoły. Takie świadczenie może być utożsamiane niekiedy z przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu. PITy 2015 Program wskaże, w jakim przypadku dofinansowania tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 nie będzie uwzględniało bowiem takiego świadczenia, o ile wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły będzie organizowany przez podmiot spełniający kryteria przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas świadczenie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej