RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Na jakich załącznikach PITy rozliczamy wszystkie aktualne ulgi podatkowe

Wypełnianie formularzy podatkowych, które wydają się większości podatnikom dosyć skomplikowane, nie należy z pewnością do ulubionych czynności. Jednak w kwestii corocznego, obowiązkowego rozliczania się z fiskusem, istnieje kilka bardzo pozytywnie kojarzących się aspektów. Chodzi przede wszystkim o zwrot podatku, jaki trafia na konto podatników, którzy zanotowali nadwyżkę. Ustawodawca daje także możliwość korzystania z ulg podatkowych, a te mogą sprawić, iż w ogólnym rozrachunku pojawi się wspomniana nadwyżka. Podatnikami uprawnionymi do rozliczania ulg podatkowych są osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Aktualne ulgi podatkowe rozliczają osoby, które składają PIT  samodzielnie, jak również podatnicy (małżonkowie), rozliczający się wspólnie. Najczęściej stosowanymi formularzami podatkowymi są: PIT-37 i PIT-36, a także PIT-28. Chcąc wpisać aktualne ulgi podatkowe, należy wybrać odpowiednie  załączniki PIT.

 

PIT/O jest załącznikiem, który pojawia się zdecydowanie najczęściej, z uwagi na fakt, iż na tym formularzu rozliczamy tak bardzo popularne ulgi, jak na przykład:

  • ulga na dzieci (prorodzinna),
  • ulga internetowa,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • jak również ulga od darowizn i spadków.

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w latach ubiegłych rozpoczęli rozliczanie aktualnej wówczas ulgi budowlanej. W jej skład wchodzi ulga odsetkowa oraz ulga na cele mieszkaniowe. W sytuacji gdy małżonkowie rozliczają wspólny  PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, naturalnym jest, iż dołączą jeden wspólny PIT/D. Jeśli jednak rozliczają się osobno, wówczas tylko jedno z nich może odliczyć sobie ulgę na wspomnianym załączniku.

PIT-2K to załącznik do PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Dotyczy on informacji o poniesionych wydatkach z tytułu inwestycji budowlanych. W pierwszym roku rozliczania ulgi należy złożyć PIT-2K, natomiast w kolejnych latach PIT/D, będący niejako kontynuacją.

Aktualne ulgi podatkowe wiążą się także z możliwością odliczenia podatku od dochodu osiągniętego za granicą. W tym przypadku do PIT-36 podatnik kompletuje załącznik PIT/ZG. Wypełnienie załącznika jest bardzo proste, w odpowiednią rubrykę należy wpisać wysokość dochodu oraz kwotę pobraną z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Ustawodawca wymaga, by kwoty podane w zeznaniu były przeliczone z waluty obcej na PLN.

Załączniki PIT z oznaczeniem PIT/B są dobrze znane podatnikom, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wykazują dochód lub stratę w danym roku podatkowym. Jest to załącznik dla przedsiębiorców korzystających z ogólnych zasad rozliczania z fiskusem, rozliczających się na PIT-36, lub PIT-36L (podatek liniowy). Małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą, rozliczający się za pomocą jednej deklaracji, są zobowiązani do wypełnienia załącznika PIT/B osobno, czyli wraz z jednym zeznaniem do fiskusa trafiają dwa załączniki z oznaczeniem B.

Załącznik PIT/M dołączamy do PIT-36. Dotyczy to podatników, których nieletnie dzieci notują dochody. Niezależnie czy rodzice rozliczają się wspólnie czy osobno, do fiskusa trafia tylko jeden załącznik PIT/M.

Z pewnością najmniej znanym załącznikiem dla szerszej grupy podatników jest formularz PIT/Z. Dołączają go tylko ci przedsiębiorcy, którzy dostarczają do skarbówki PIT-36 lub Pit-36L i jednocześnie korzystają z tak zwanego kredytu podatkowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy z jakichś względów uiszczanie podatku do Urzędu Skarbowego zostało odroczone w czasie.

Podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego nie mają prawa do ulg, a więc ich deklaracje PITy dotyczą tylko jednego formularza (głównego), bez możliwości dołączania załączników.


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy załącznik PIT/M

Podatnicy wypełniają swoje rozliczenia PITy na odpowiednich drukach podatkowych. Niemniej, prócz głównych deklaracji Pity w wielu przypadkach obligatoryjnie muszą wypełnić załączniki do rozliczenia głównego. Jednym z takich załączników jest załącznik PIT/M. Do czego służy i którzy podatnicy w praktyce będą zobowiązani do jego wypełnienia?

Czytaj więcej

PIT 37 i wszystkie możliwe załączniki do niego - informacje o najpopularniejszym formularzu PIT

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rocznych formularzy podatkowych jest PIT 37. Formularz PIT tego rodzaju składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Pit-37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Załączniki do pit37 wypełniają wyłącznie ci podatnicy, który w swoim rozliczeniu rocznym korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, na podstawie ustawy o PIT. Jakie to będą załączniki?

Czytaj więcej

Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej