RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Na jakim druku PIT sporządzić rozliczenie roczne, gdy w roku podatkowym osiągałem dochody z kilku różnych źródeł

Wielu podatników nie ogranicza się do jednego źródła dochodów, gdyż ich potrzeby lub aspiracje są zdecydowanie wyższe niż stawka, jaką może wypłacać im jeden płatnik czyli pracodawca. Dzięki temu, iż ustawodawca daje możliwość podjęcia zatrudnienia w różnych formach, nie ma przeszkód by popisać umowy z kilkoma pracodawcami lub zleceniodawcami. Podatnik ma także możliwość czerpania zysków nie tylko w wyniku świadczenia stosunku pracy, ale również z innych źródeł.

 

Najczęstsze podstawy uzyskania dochodów to:

  • własna działalność gospodarcza umowa o pracę;
  • umowa zlecenie;
  • umowa o dzieło;
  • gra na giełdzie papierów wartościowych;
  • zyski pochodzące w wyniku posiadania akcji spółek;
  • wynajem nieruchomości;
  • dziedziczenie, przyjecie darowizny.

Druk PIT – 37 dostarczają fiskusowi osoby, które swoje rozliczenie roczne opierają o ogólne zasady podatkowe, a ich dochody związane są z pobieraniem wynagrodzenia od płatników czyli pracodawców lub zleceniodawców. Płatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego należny podatek oraz składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku podatnikowi pozostaje roczne rozliczenie pit na podstawie odebranych od pracodawców dokumentów PIT-11. Z punktu widzenia fiskusa nie ma znaczenia, czy osiągamy drobne dochody z kilku źródeł, którymi są płatnicy, czy też jest to jeden wyższy dochód, gdyż de facto rozliczenie pit sumuje wszystkie dochody podatnika lub po prostu ujawnia jedną kwotę.

W przypadku gdy rozliczenie roczne dotyczy konieczności wykazania dochodów z różnych źródeł pochodzących od płatnika i nie tylko, wówczas zastosowanie będzie miał druk PIT o numerze 36. Podatnicy pracujący na etacie, a jednocześnie pobierający dochody na przykład z wynajmu mieszkania, dzierżawy pomieszczeń, rozliczający dochody nieletnich dzieci, podatnicy dodatkowo pracujący za granicą itd., sumują kwoty otrzymane ze wszystkich źródeł i umieszczają właśnie na formularzu PIT-36.

Może także zdarzyć się sytuacja, kiedy to podatnik będzie zobowiązany złożyć dwa zeznania w dwóch różnych terminach i jak się okazuje, tego typu obowiązek dotyczy wielu z nas. Jeśli rozliczamy na zasadach ogólnych dochody powstałe w wyniku samozatrudnienia lub pracy u płatnika, to mamy obowiązek złożenia PIT-36 lub PIT-37 najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia, rozliczając się za rok ubiegły. Jeśli dodatkowo wynajmujemy mieszkanie lub inną nieruchomość, np. lokal użytkowy, i zgłosiliśmy fiskusowi, iż chcemy rozliczać ten dochód na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, wtedy musimy pamiętać, by złożyć PIT-28, na co mamy czas jedynie do ostatniego dnia roboczego w styczniu. Nie ma oczywiście przeszkód, by złożyć PIT-36 lub PIT-37 w tym samym terminie co PIT-28, co sprawi, iż nie stracimy czasu na dwukrotne wizyty w Urzędzie Skarbowym, jednak należy tutaj bezwzględnie pamiętać, iż terminem ostatecznym dla ryczałtowców jest ostatni dzień stycznia.

Obowiązkowy druk PIT można składać osobiście we właściwym US, przez internet lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony).  Rozliczenie roczne może podlegać kontroli nawet w okresie pięciu lat, dlatego też należy zbierać wszelkie dokumenty (umowy, potwierdzenia przelewów bankowych, paragony, faktury itd.) celem przedłożenia urzędnikom. Szczególnie wnikliwie sprawdzane są podstawy uprawniające do korzystania z różnych ulg podatkowych.


Tematyka

Zobacz również

Co grozi w sytuacji nieujawnienia wszystkich źródeł przychodów?

Polscy rezydenci podatkowi objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem ze wszystkich dochodów - krajowych i zagranicznych. Ich zeznania Pity muszą trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja PIT może uwzględniać tylko przychody podatnika lub przychody i koszty, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rozliczenie roczne jest składane na drukach PIT-36 lub PIT-37, w związku z opodatkowaniem dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jeśli fiskus w toku kontroli finansów podatnika odkryje nieujawnione źródła przychodów, nieujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym, może nałożyć na podatnika karę finansową i pociągnąć go do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe, w zależności od wysokości uszczuplenia finansów Skarbu Państwa przez podatnika. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy nieujawnienie pewnych źródeł przychodów miało charakter nieumyślny czy zamierzony. 

Czytaj więcej

Poprawne wprowadzenie źródeł przychodów w formularzu programu PITy 2015

Jakie dochody trzeba wpisać w rozliczenie roczne pitu z 2015 roku? Każdy podatnik, który w poprzednim roku podatkowym zarobił choć złotówkę, będzie musiał wykazać ten zarobek w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, będą mu grozić skarbowe sankcje karne. Jeżeli zatem podatnik pracuje na etacie u jednego pracodawcy, a dorabia po godzinach u drugiego, musi rozliczyć się z fiskusem z obydwu tych źródeł dochodów. Podobnie jak np. studenci, którzy pracują dorywczo w kilku miejscach na umowy zlecenia czy umowy o dzieło – oni również są zobligowani do rozliczenia dochodów uzyskanych od wszystkich pracodawców.

Czytaj więcej