RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

 

Czym jest najem prywatny?

Pojęcie najmu prywatnego zostało zawarte w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Definicja najmu prywatnego wskazuje, że jest to umowa, na mocy której wynajmujący, będący właścicielem mieszkania zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania na czas oznaczony lub nie, z kolei najemca zobowiązuje się do opłacania na rzecz wynajmującego umówionego czynszu, w postaci pieniężnej lub w postaci świadczenia niepieniężnego. Świadczeniem tym jest czynsz, który po stronie podatnika dokonującego wynajmy nieruchomości jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodem nie będą natomiast koszty ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu, jeśli z umowy wynika, że to on jest zobowiązany do ich ponoszenia. Wszelkie należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej, jak i opłat za media, nie będą stanowiły przysporzenia majątkowego dla wynajmującego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że najem prywatny jest odrębnym źródłem przychodu, razem z zarobkami z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy też umów o podobnym charakterze. W ramach odrębnych źródeł przychodu oprócz dochodów

Najem prywatny opodatkowany skalą podatkową

Zasadniczo, opodatkowanie dochodów z najmu odbywa się z zastosowaniem dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Podatnik odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego od podstawy opodatkowania stanowiącej jego dochód, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Wymaga to wypełnienia zestawienia PITy na druku PIT-36, przeznaczonym na rozliczenie roczne podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika. Właśnie z takim przykładem mamy tutaj do czynienia, bowiem właściciel nieruchomości wynajmowanej sam osiąga swoje przychody i to on będzie zobowiązany do obliczania i odprowadzania od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-36 powinno zostać złożone do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym. Istnieje możliwość, aby zostało ono skonstruowane na preferencyjnych zasadach. Rozliczenie roczne z dochodami z najmu opodatkowanymi na zasadach ogólnych, skalą podatkową, może zostać złożone jako rozliczenie wspólne współmałżonków lub jako deklaracja podatkowa osoby samotnie wychowującej dziecko. Obie deklaracje roczne wiążą się z możliwością odniesienia realnych korzyści finansowych i podatkowych przez składających je podatników. W obu przypadkach podatek opłacany jest według stawki ustalonej dla połowy dochodów współmałżonków lub osoby samotnie wychowującej dziecko i małoletniego. Małżonkowie opłacają podatek w podwójnej wysokości od połowy sumy ich dochodów.

Rozliczenie roczne PIT-36 może uwzględniać również szereg ulg i odliczeń podatkowych, między innymi ulgę prorodzinną, ulgę na Internet, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na leki, czy też ulgę mieszkaniową i ulgę na darowiznę. W PIT-36 istnieje możliwość zastosowania kwoty wolnej od podatku oraz odprowadzić 1% podatku dochodowego podatnika należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego, których numer KRS został wpisany do ministerialnej listy.

Opodatkowanie najmu ryczałtem

Dochody z najmu prywatnego mogą być również opodatkowane w alternatywny dla skali podatkowej sposób, mianowicie za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt stanowi uproszczoną formę opodatkowania najmu prywatnego, bowiem znosi obowiązek ewidencjonowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów. Podstawą opodatkowania w ryczałcie jest przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Rozliczenie roczne w takim przypadku należy złożyć w Urzędzie Skarbowym na druku PIT-28. Druk ten powinien trafić do Urzędu w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Ryczałt będzie właściwą i korzystną formą opodatkowania przychodów z najmu, jeśli w związku z nimi podatnik nie ponosi wysokich kosztów podatkowych i nie ma jednocześnie prawa do skorzystania z ulg i preferencji podatkowych.

W przeciwnym wypadku, znacznie lepiej będzie wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, jako metodę opodatkowania przychodów lub dochodów z tytułu najmu prywatnego. Skala jest najlepszym wyborem, jeśli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania nie będzie przekraczała kwoty 85 528 zł, czyli pierwszego progu podatkowego, ponieważ podatnik będzie wówczas odprowadzał podatek dochodowy według 18% stawki.


Tematyka

Zobacz również

Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej

Rozliczenie z Programem PITy 2015 ułatwia zaokrąglanie kwot w dół i w górę

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem i poprawnego wypełnienia druków podatkowych przysparzał już problemy niejednemu z nas. Tym bardziej, że wytyczne w sprawie druków podatkowych wciąż się zmieniają. Jednym z problemów, jakie napotykamy przy okazji rozliczenia się z urzędem skarbowym, jest kwestia zaokrągleń. Co prawda w druku podatkowym znajdziesz informacje, w którym miejscu kwoty należy zaokrąglić, niemniej nie ma tam informacji, czy należy zaokrąglić kwotę w dół, czy też w górę. Takie dane znajdziesz już w broszurce informacyjnej, przygotowanej specjalnie dla każdego druku podatkowego z osobna. O ile kwestia zaokrągleń może wydawać się nam błahostką, jednak ma duże znaczenie dla poprawności naszego druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015. Co ważne, w wielu przypadkach błędne i nieumiejętne zaokrąglanie – może skutkować złym wypełnieniem druku podatkowego.

Czytaj więcej

PITY 2015 program ułatwi wypełnienie deklaracji PIT-38

Podatnicy, którzy w 2015 roku inwestowali na giełdzie papierów wartościowych, a w trakcie roku zmienili swoje dane adresowe (np. adres zamieszkania, adres do korespondencji), powinni pamiętać o aktualizacji tych danych nie tylko w urzędzie skarbowym przed złożeniem deklaracji PIT, ale również w biurze maklerskim. Jeśli tego nie zrobią mogą nie otrzymać druku PIT-8C na czas. Druk ten może zostać bowiem wysłany na już nieaktualny dla podatnika adres. PIT-8C powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego.  Jeśli PIT-8C zostanie wysłany na stary adres podatnika, i ten go nie odbierze, to będzie musiał wnioskować o duplikat tego dokumentu, co może być już czynnością dodatkowo płatną.

Czytaj więcej