RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


NIP czy PESEL? Identyfikacja podatnika PIT-37

Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych PIT jest druk PIT-37. Jest on właściwy między innymi dla wszystkich podatników pracujących na etacie, rozliczających się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla kogo będzie przeznaczony PIT-37 w praktyce oraz w jaki sposób dokonywana jest w nim identyfikacja podatnika? Czy numerem identyfikacji podatkowej w przypadku deklaracji podatkowej PIT-37 będzie numer NIP czy numer PESEL właściwy dla podatnika?

 

Dla kogo PIT-37?

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się bliżej jednej z najbardziej popularnych deklaracji podatkowych rocznych, czyli rozliczeniu PIT-37. Jest to formularz przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te ponadto musiały być pozyskiwane za pośrednictwem płatnika, czyli sam podatnik nie miał w poprzednim roku obowiązku obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czynił to w jego imieniu płatnik podatku PIT.  Według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, PIT-37 jest właściwym drukiem PIT dla rozliczenia dochodów uzyskiwanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, albo przychodów pochodzących z tytułu:

 • emerytur i rent krajowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umów aktywizacyjnych,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • stypendiów,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

NIP czy PESEL?

W PIT-37, podobnie z resztą jak i w innych formularzach przeznaczonych na roczne rozliczenia podatkowe, istnieje konieczność wpisania na samym początku numeru identyfikacji podatkowej. Jeszcze kilka lat temu wszyscy podatnicy wpisywali w tym miejscu numer NIP. Obecnie jest jednak inaczej. Może to być numer NIP lub PESEL. W przypadku deklaracji PIT-37 wybór jest prosty. Za każdym razem podatnik musi wpisać swój indywidualny numer PESEL.

Generalnie, numerem PESEL powinni posługiwać się podatnicy:

 • objęci rejestrem PESEL,
 • nieprowadzący działalności gospodarczej,
 • niebędący zarejestrowanymi podatnikami VAT,
 • niebędący płatnikami podatków,
 • niebędący płatnikami składek ZUS.

PIT-37 nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców, ani płatników podatku, dlatego wypełniający go podatnicy wpiszą w nim numer PESEL.

Jeśli jednak podatnik uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody z działalności gospodarczej i był zarejestrowany jako podatnik VAT, na pewno w formularzu podatkowym rocznym, przy okazji rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych, musi wpisać swój numer NIP. Musi go mieć, bowiem jest on nadawany łącznie z numerem REGON przy rejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W formularzach PIT przeznaczonych dla przedsiębiorców podatnik powinien z reguły wpisać w pole numeru identyfikacji podatkowej swój numer NIP. Będzie to konieczne w takich formularzach podatkowych jak:

 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej.

Numer PESEL bezwzględnie podaje się przy okazji wypełniania deklaracji PIT-37, przeznaczonej dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. PIT-37 bowiem wypełniają wyłącznie osoby fizyczne, które nie mają zarejestrowanej na własne nazwisko działalności gospodarczej. 


Tematyka

Zobacz również

Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej

Czy szkolenia opłacane przez pracodawcę uwzględnić w formularzu PIT-37?

Jako pracownicy cieszymy się z tego, że pracodawca inwestuje w nasz dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy. Kursy i szkolenia opłacane przez pracodawcę to świetna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji i umocnienia naszej pozycji na rynku pracy. Jak każdego roku, tak i teraz wypełniając rozliczenie roczne 2015 ciąży na nas obowiązek rozliczenia się ze skarbówką ze szkoleń i kursów, w których jako pracownicy braliśmy udział. Nie zawsze jednak musimy takich rozliczeń dokonywać – pakiety szkoleniowe są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli dotyczą pracownika, który w momencie szkolenia był już zatrudniony w firmie. Szkolenie takie musi odbywać się za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy oraz musi to być szkolenie faktycznie wpływające na podniesienie kompetencji zawodowych pracownika. Jeśli więc spełniamy powyższe warunki, nie jesteśmy zobowiązani do uwzględniania odbytych kursów naszym formularzu PIT-37.

Czytaj więcej