RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Otrzymałem spóźniony PIT11 - jak dokonać korekty wysłanego już PIT 37

Zestawienie PIT roczne podatnika, który w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%, powinno zostać złożone na druku PIT-37. Musi ono trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podstawą rozliczenia podatkowego w takim przypadku może być informacja podatkowa PIT11, którą podatnik powinien otrzymać od płatnika zaliczek na PIT w terminie do 28 lutego kolejnego roku podatkowego. Niestety, pracodawcy niekoniecznie muszą wywiązać się z takiego obowiązku względem pracownika, choć grożą im za to kary. Podatnik nawet jeśli nie otrzymał PIT-11 w terminie, musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Często też podatnicy zapominają, że uzyskali dochód za pośrednictwem płatnika i nie ujmują takiego źródła przychodu w rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza, jeśli wcześniej nie uzyskają PIT11. Czy w takim przypadku korekta PIT 37 nadal będzie możliwa? Czy jej podstawą może być uzyskanie spóźnionej informacji PIT11?

 

Do czego służy PIT-11?

PIT-11 stanowi podstawę rozliczenia podatkowego dla pracowników i zleceniobiorców. Wszystkie osoby, które pozyskują dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane według skali podatkowej, uzyskują informację podatkową z wyszczególnieniem wysokości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy wysokością dochodów w poprzednim roku podatkowym.

Obowiązkiem wystawienia i przekazania podatnikowi i do Urzędu Skarbowego druku PIT11 obciążony jest płatnik podatku dochodowego. W przypadku druku PIT-37 będzie to pracodawca. Na podstawie PIT-11 podatnicy wypełniają swoje zestawienie PIT roczne, rozliczając się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia i przesłania informacji PIT-11 do podatnika i do Urzędu Skarbowego, po jednym egzemplarzu, do 28 lutego kolejnego roku podatkowego, następującego po roku, za który podatnik się rozlicza. Niezłożenie w terminie PIT-11 nie zwalnia jednak z obowiązku rozliczenia podatkowego pracowników. Na podstawie dostępnych im informacji i tak muszą oni złożyć w terminie 30 kwietnia zeznania podatkowe do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, na drukach PIT-37.

Co dokładnie należy zrobić, jeśli po złożeniu rozliczenia PIT - otrzymamy spóźniony PIT-11?...

Bywa, że podatnik zdąży rozliczyć się z Urzędem Skarbowym przed uzyskaniem PIT-11 od swojego pracodawcy czy zleceniodawcy. Może to wynikać ze zbędnego pośpiechu podatnika albo z niewiedzy, że PIT-11 powinien zostać wystawiony przez danego pracodawcę. W takiej sytuacji nie można zaniechać podjęcia jakiegokolwiek działania, bowiem Urząd Skarbowy, podobnie jak podatnik, otrzyma swój egzemplarz informacji podatkowej PIT11.

Spóźniony PIT11 wymusza na podatniku, który zdążył się już rozliczyć z Urzędem Skarbowym, złożenia korekty zeznania podatkowego. Korekta PIT 37 powinna zawierać dodatkowo zawarte w PIT-11 informacje właściwe dla rozliczenia podatkowego. Jeśli podatnik tego nie zrobi, naraża się na przykre konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego.

Korekta PIT podatnika powinna uwzględniać dochód wykazany w spóźnionym druku PIT-11 przesłanym przez pracodawcę. Uwzględnienie tego dochodu może spowodować powstanie niedopłaty podatkowej lub też zmniejszenie nadpłaty wskazanej w pierwotnej deklaracji podatkowej. Należy uregulować ewentualne zaległości podatkowe wobec fiskusa wraz z odsetkami ustawowymi.


Tematyka

Zobacz również

Brak PIT 11 nie usprawiedliwia niezłożenia rocznej deklaracji PIT 2015 dla fiskusa !

Podstawą wypełnienia rozliczenia podatkowego za poprzedni rok jest dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, druk PIT-11. Rozliczenie roczne PIT 2015 pracowników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody wyłącznie z pracy zawodowej, na etacie, lub wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, powinno zostać dokonane na druku PIT-37. PITy 2015 Program jest pomocny w dokonywaniu takich rozliczeń. Deklaracje podatkowe PITy 2015 sporządzone przy jego pomocy na pewno będą bezbłędne i również mogą zostać wysłane bezpośrednio pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

PIT-11 przez Pracodawcę bez wszystkich danych pracownika w PITy 2015 program ?

Do końca lutego pracodawcy powinni przesłać urzędom i osobom fizycznym formularze podsumowujące rozliczenie podatkowe za 2015 rok, najczęściej jest to PIT-11. Szefowie powinni złożyć deklaracje podatkowe nawet wtedy, gdy nie posiadają pełnych danych o swoich pracownikach.

Czytaj więcej