RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 37 a PIT 36 - jak wybrać odpowiedni dla siebie druk

Rozliczenie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej jest zdecydowanie najpopularniejszym rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Podatnicy rozliczający się w ten sposób swoje PITy wypełniają z wykorzystaniem druków PIT 37 lub PIT 36 i odprowadzają do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy według stawki 18 lub 32%. Dla kogo odpowiednie będą poszczególne druki pit i w jakim terminie powinny one trafić do Urzędu Skarbowego?

 

Zasadnicza różnica

Formularz PIT 37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że takie formularze PITy powinni wybrać wszyscy podatnicy, którzy samodzielnie nie byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania na rzecz fiskusa zaliczek na podatek dochodowy pit lub do opłacenia podatku na koniec roku podatkowego. Z kolei, PIT 36 jest odpowiednim drukiem rozliczenia podatkowego dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani skalą podatkową, ale pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika. Taki pit wypełniają podatnicy, którzy samodzielnie opłacali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek dochodowy w ramach PIT 37 i PIT 36 wylicza się na następujących zasadach:

 • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
 • 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Zarówno PIT 36 jak i PIT 37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego wraz z załącznikami umożliwiającymi m.in. korzystanie z ulg podatkowych, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podatnik składa pit osobiście, wysyłając go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wysyłając go za pomocą poczty elektronicznej. Oba PITy można składać na preferencyjnych warunkach:

 • Jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Jako rozliczenie wspólne małżonków.

W przeciwieństwie do innych druków podatkowych PITy, PIT 36 i PIT 37 pozwalają na skorzystanie z większości ulg podatkowych, m.in. ulgi na dziecko, ulgi na darowiznę czy ulgi rehabilitacyjnej.

Dla kogo PIT 37?

Według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, PIT 37 wypełniony powinien być przez podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym przychody z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • emerytur i rent krajowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umów aktywizacyjnych,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • stypendiów,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Z kolei, druki popularny formularz PIT 36 odpowiedni będzie na rozliczenie podatkowe dla osób, które:

 • Uzyskiwały dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z tytułu zawarcia umowy o podobnym charakterze.
 • Stosowały kredyt podatkowy, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Były zobowiązane do doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego.
 • Prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • Sprzedały nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008.
 • Osiągały dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej.
 • Posiadały źródła przychodów opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.
 • Były zobowiązane do doliczenia do swoich dochodów wynagrodzenia uzyskanego przez małoletnie dzieci.

Najczęściej PIT 37 wypełniają podatnicy uzyskujący dochody z pracy na etacie, zaś PIT 36 przedsiębiorcy i osoby prowadzące najem prywatny, które opodatkowały swoje przychody podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej. Skala podatkowa wymusza na płatnikach podatku dochodowego prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów podatkowych, bowiem podstawą opodatkowania w ich formularzach pit jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. 


Tematyka

Zobacz również

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

PIT 2015 samotnego rodzica - elektroniczny

Samotne wychowywanie dziecka jest okolicznością pozwalającą na skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu podatnika i jego źródeł przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT rodzica, który samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica czy partnera lub partnerki, składane jest wspólnie z dzieckiem, dzięki czemu podatek należny fiskusowi może zostać skutecznie obniżony. PIT 2015 samotnego rodzica można złożyć tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszelkie warunki dla takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Czy elektroniczne PITy samotnych rodziców również mogą być składane na szczególnie korzystnych dla podatników warunkach? Czy rozliczenie przez Internet likwiduje taką możliwość?

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne w program pity 2015, razem czy osobno? - dylemat małżeński z PIT-em w tle

 Rozliczenie podatkowe za 2015r. w przypadku małżeństw można złożyć na dwa sposoby: rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z wymienionych opcji, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki musimy spełniać, aby móc skorzystać z tych sposobów opodatkowania - pomoże ci w tym program do rozliczania pitówwspółmałżonkowie rozliczenie roczne 2012Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest tylko wtedy, gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa. To oznacza, że nowożeńcy, którzy pobrali się np. w lipcu 2015 roku, nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego za ten rok, Będą to mogli zrobić dopiero przy składaniu rozliczenia rocznego za rok 2016, kiedy będą małżeństwem przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczenia będą natomiast musieli zrezygnować ci małżonkowie, którzy posiadają rozdzielność majątkową.

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe 2015 po śmierci współmałżonka – razem czy osobno w PITy 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok po śmierci współmałżonka jest możliwe do wypełnienia w programie do rozliczeń PIT. Osoby, które straciły męża lub żonę w trakcie minionego roku, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT, jeśli złożą odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Z możliwości wspólnego rozliczenia pitu z 2015 roku mogą skorzystać podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (np. małżonkowie pobrali się w październiku 2008 r., a mąż zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 2008 r.), oraz tych, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok. W tej sytuacji wniosek o wspólne rozliczenie podatkowe – co istotne – podpisuje tylko podatnik, który będzie korzystał z tego uprawnienia. Wdowiec czy wdowa nie powinien zatem składać podpisu za zmarłego, choć co do zasady przy tej formie rozliczenia potrzebne są dwa podpisy. Wniosek o wyborze tej formy rozliczenia koniecznie należy złożyć w ustawowym terminie, czyli jeżeli chodzi o dochody osiągnięte w 2015 r. – do 30 kwietnia 2016 r. Niedotrzymanie tego warunku przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia pit-u za 2015r.

Czytaj więcej