RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 37 druk 2015 pdf - instrukcja i przykład wypełnienia

Wypełniamy pit 37 druk – krok po kroku. Pit 37 druk należy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – w naszym przypadku do 30 kwietnia 2016 r. WAŻNE! Jeżeli podatnik (czyli TY) został rozliczony przez płatnika (np. PRACODAWCĘ) na formularzu PIT-40 i podatnik nie osiągnął innych przychodów to nie trzeba składać w Urzędzie Skarbowym pit 37 druk za 2015 rok. Pit 37 druk wypełniają podatnicy uzyskujący przychody: wyłącznie w Polsce za pośrednictwem płatnika, opodatkowane wg skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytur bądź rent krajowych, ze stypendiów, z umów zlecenia, z zasiłku dla bezrobotnych, z praw autorskich – wszyscy , którzy otrzymali PIT-11. Kolejna ważna rzecz przy wypełnianiu pit 37 druk to sprawdzenie czy można skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów – dotyczy to małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Jeżeli podatnik (czyli TY) osiągnąłeś dochód w 2015 roku a twój współmałżonek nie ma żadnych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej bądź ma dochód w wysokości niepowodującej zapłaty podatku to na pewno opłaca się dokonać rozliczenia wspólnego w pit 37 druk.

 

Przechodzimy do wypełniania pit 37 druk:

W pola oznaczone numerami 1 i 2 wpisujemy odpowiednio numery NIP podatnika i współmałżonka, o ile rozliczamy się wspólnie z małżonkiem.

W pole numer 5 wpisujemy rok podatkowy za który dokonujemy rozliczenia, czyli 2015.

Następnie w pit 37 druk zaznaczamy odpowiedni kwadrat w liniach oznaczonych numerami 6, 7, 8 (jeżeli rozliczasz się indywidualnie to w linii oznaczonej numerem 1 zaznaczasz kwadrat 1.)

W części A pit 37 druk należy wpisać w pole o numerze 9 Urząd Skarbowy , w którym złożymy zeznanie a w polu o numerze 10 zaznaczyć odpowiedni kwadrat (jeżeli składamy zeznanie to zaznaczamy kwadrat numer 1).

W części B pit 37 druk należy wpisać w pola o numerach od 11 do 24 (B.1.) swoje dane czyli dane podatnika a w pola o numerach od 25 do 38 (B.2.) dane małżonka o ile rozliczamy się wspólnie.

Część C pitu 37 druk również jest podzielona na dwie grupy: C.1. dotyczy dochodów i strat podatnika C.2. dochodów i strat małżonka. W celu ustalenia dochodu musimy teraz wybrać odpowiednie źródła przychodów (w liniach oznaczonych numerami od 1 do 5) i wypełnić kolumny: Przychód, Koszty uzyskania przychodów, Dochód, Strata, Zaliczka pobrana przez płatnika. W linii numer 6 wpisujemy sumy naszych przychodów o ile uzyskujemy je z różnych źródeł. Dla przykładu jeżeli podatnik pracuje na etacie i jest to jego jedyne źródło dochodu to w takim przypadku w linii numer 1 w pola o numerach od 39 do 43 wpisuje kolejno dane z PIT-u 11 jaki otrzymał od płatnika (pracodawcy). Należy pamiętać, że za przykładowy rok podatkowy 2012 kwota kosztów uzyskania przychodów, z tytułu jednej umowy o pracę, wynosi nie więcej niż 1335 zł a jeżeli podatnik dojeżdżał do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, można odliczyć 1668,72 zł. Po ustaleniu dochodu i wiedząc jaka jest kwota zaliczek pobranych przez płatnika przechodzimy do części D pit 37 druk.

W części D pit 37 druk wpisujemy ulgi i odliczenia podatkowe od dochodu. Można odliczać min.: składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ze środków podatnika, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, wydatki ponoszone z tytułu używania sieci internet, ulgę odsetkową (pod warunkiem podpisania przez podatnika do 31 12.2006 roku umowy kredytowej bądź pożyczki mieszkaniowej), ulgę rehabilitacyjną. Dla przykładu jeżeli podatnik pracuje na etacie, rozlicza się indywidualnie i jest to jego jedyne źródło dochodu oraz korzysta z sieci internet to w takim przypadku w pole numer 93 wpisuje z PIT-u 11 jaki otrzymał od płatnika (pracodawcy) kwotę składki na ubezpieczenia społeczne potrąconej ze środków podatnika. Pole numer 97 stanowi dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne. W celu skorzystania z pozostałych odliczeń od dochodu, do pit 37 druk musimy dołączyć odpowiednie załączniki PIT/D bądź PIT/O, w naszym przypadku będzie to PIT/O. W pole numer 99 wpisujemy odpowiednią kwotę wykazaną w załączniku PIT/O. Pole numer 105 stanowi dochód po odliczeniach (w omawianym przypadku po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i wydatków związanych z używaniem internetu).

WAŻNE! W pit 37 druk nie wykazujemy dochodu zwolnionego od podatku na mocy ustawy bądź w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

W części E pit 37 druk obliczamy podatek. W omawianym przypadku (praca na etacie u jednego pracodawcy) w pole numer 106 wpisujemy kwotę naszego dochodu po odliczeniach. Stanowić ona będzie podstawę opodatkowania. W pole numer 107 pit 37 druk należy wpisać obliczony podatek. Jak to zrobić? Od podstawy opodatkowania obliczyć podatek przy zastosowaniu stawki wynikającej ze skali podatkowej (18% i 32%). Jeżeli podstawa opodatkowania wynosi do 85.528,00 zł to podatek wyniesie 18% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 556,02 zł. Jeżeli podstawa opodatkowania wynosi ponad 85.528,00 zł to podatek wyniesie 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00 zł. Podstawę opodatkowania jak i podatek zaokrąglamy do pełnych złotych.

W części F pit 37 druk wpisujemy ulgi i odliczenia od podatku. Można odliczać min.: składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, ulgę z tytułu wychowania dzieci. Dla omawianego przykładu w pole numer 110 pitu 37 druk wpisujemy z PIT-u 11 od płatnika (pracodawcy) kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. W polu numer 116 otrzymamy kwotę podatku po odliczeniach.

Wiedząc jaka jest kwota podatku po odliczeniach, w części G pit 37 druk w polu numer 120 wyliczymy podatek należny. Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego odejmujemy sumę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy (pole numer 121). W zależności od kwoty pobranych zaliczek powstanie nam dopłata (pole numer 122) albo nadpłata podatku (pole numer 123).


Część H oraz I pit 37 druk służy do określenia organizacji pożytku publicznego, którą podatnik chce zasilić 1% należnego podatku.

Część J pit 37 druk to informacje o załącznikach. W omawianym przykładzie w pole numer 130 należy wpisać 1.

Na koniec wypełniony i podpisany pit 37 druk należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Podatnik może złożyć zeznanie osobiście w kancelarii urzędu, nadać listem poleconym, za pomocą komunikacji elektronicznej.


Tematyka

Zobacz również

Kto jest uprawniony do złożenia zestawienia PIT 37

W terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego podatnicy w Polsce muszą złożyć między innymi zestawienia Pity na drukach PIT-37 oraz PIT-36. Oba drugi są bardzo popularne. Dla kogo zatem przeznaczone jest właściwie zestawienie PIT 37? Czym różnią się od siebie druki PIT37 i PIT36?

Czytaj więcej

Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej

Najlepsze sposoby na bezbłędne rozliczenie roczne 2015, podatek dochodowy PIT 36, 37, 38, 39, 40

Na złożenie PIT-u jest wiele sposobów, przeczytaj o najpopularniejszych i najmniej zawodnych! Rozliczenia podatkowe PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym. Nieprzekraczalny termin, jaki ich obowiązuje, to 30 kwietnia 2016 roku. Natomiast sposobów, w jaki to zrobią, jest co najmniej kilka. Jednym z najpopularniejszych sposobów składania rozliczenie za 2015 rok jest bezpośrednie, osobiste dostarczenie PIT-u do Urzędu Skarbowego, oczywiście w godzinach jego otwarcia. Ten sposób jest o tyle korzystny dla podatnika, że urzędnik, który przyjmie pit  za 2015 rok, od razu sprawdzi, czy formularz PIT jest poprawnie wypełniony. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, podatnik będzie mógł natychmiast poprawić ewentualne błędy, omijając czasochłonną korespondencję pocztową z fiskusem. Do Urzędu Skarbowego warto przyjść z kopią zeznania rocznego, aby urzędnik przystawił na niej pieczątkę, która będzie stanowić dowód, że zeznanie podatkowe złożyliśmy na czas. Należy pamiętać, że kopię złożonego formularza PIT musimy archiwizować przez pięć lat. Właśnie tyle czasu ma Urząd Skarbowy na sprawdzenie rzetelności naszego zeznania podatkowego.

Czytaj więcej