RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 37 i wszystkie możliwe załączniki do niego - informacje o najpopularniejszym formularzu PIT

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rocznych formularzy podatkowych jest PIT 37. Formularz PIT tego rodzaju składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Pit-37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Załączniki do pit37 wypełniają wyłącznie ci podatnicy, który w swoim rozliczeniu rocznym korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, na podstawie ustawy o PIT. Jakie to będą załączniki?

 

Dla kogo PIT-37?

Generalnie Pit-37 wypełniają podatnicy rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej - 18 i 32%, którzy w poprzednim roku podatkowym nie byli zobowiązani do samodzielnego obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku lub zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do grupy podatników, którzy w rozliczają się z wykorzystaniem druku PIT 37 zalicza się między innymi emerytów i rencistów czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Formularze PIT-37 posłużą się w trakcie dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, wypracowane przez małoletnie dzieci zarobków, które nie są przez nie rozliczane na indywidualnym druku PIT,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Załączniki do PIT-37

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku wymieniony jest cały szereg załączników do PIT, które służą przede wszystkim do wykazywania ulg podatkowych. Większość z nich może lub musi być zastosowana w parze z deklaracją PIT-37 podatnika. Wśród nich wymienia się między innymi:

 • Załącznik PIT/O – przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • Załącznik PIT/D – służący do odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na przykład na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego  latach 2002-2006.
 • Załącznik PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających w roku podatkowym łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców.
 • Załącznik PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków, poniesionych przez podatnika na inwestycje, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Złożenie takiego załącznika jest konieczne do skorzystania z ulgi odsetkowej. 

Tematyka

Zobacz również

Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione od podatku

Istnieje wiele rozmaitych czynników, które mogą doprowadzić do wypłaty odszkodowania - np. wypadek przy pracy, niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku służbowego, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, bezumowne zajmowanie lokalu. W efekcie odszkodowanie za poniesioną szkodę może wynikać z różnych przepisów prawnych, np. Kodeksu pracy, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co do zasady, odszkodowanie stanowi rekompensatę poniesionej szkody i jako takie nie powinno być opodatkowane, jako że nie powoduje wzbogacenia poszkodowanego. Jednak ustawodawca wprowadził pewne wyjątki, stanowiące odstępstwo od tej reguły. Warto je poznać, gdyż skorzystanie z nieprzysługującego nam zwolnienia może zostać zakwestionowane przez organa podatkowe.

Czytaj więcej

Czy obowiązek podatkowy PIT 2015 dotyczy każdej osoby fizycznej?

Obowiązek rozliczenia z fiskusem spoczywa na każdej osobie fizycznej, która pobiera jakiekolwiek dochody. Są jednak grupy podatników, za które obowiązek podatkowy spełniają inne organa państwowe. Koronny przypadek, to emeryci i renciści, którzy nie mają żadnych innych dochodów, niż te pobierane z ZUS lub KRUS. W ich przypadku dwie wspomniane instytucje rozliczają się w imieniu podatnika z jego Urzędem Skarbowym. Osobiście pit 2015 nie musi być składany również przez zarobkujących nieletnich, o ile ich rodzice uwzględniają takie przychody w swoim zeznaniu podatkowym. Warto dodać, iż obowiązek podatkowy za osoby bezrobotne, pobierające zasiłki i inne świadczenia z Urzędu Pracy, także jest rozliczany przez płatnika tych osób.

Czytaj więcej