RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-37 - najbardziej powszechny druk pit wciąż wzbudza wątpliwości podatników

Najważniejszym zadaniem podatników przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wybór właściwego rozliczenia podatkowego. Wątpliwości podatników budzą różne druki pity, nawet te najbardziej popularne, jak rozliczenie PIT-37. Wiele osób nie wie, jak wypełnić taki formularz PIT i dla kogo właściwie jest on przeznaczony. Podpowiadamy, jak prawidłowo posłużyć się deklaracją PIT-37 i rozliczyć się z fiskusem na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Najważniejsze informacje o PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 przeznaczona jest dla rozliczenia dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te powinny być ponadto pozyskiwane za pośrednictwem płatnika, czyli sam podatnik nie jest zobowiązany w ciągu roku podatkowego lub po jego zakończeniu do odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy lub kwoty samego podatku.

PIT-37 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, a jeśli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas termin graniczny na rozliczenie roczne jest przesuwany na kolejny dzień wolny od pracy - najprawdopodobniej na 2 maja.

Druki pity na formularzach PIT-37 można wysłać pocztą elektroniczną do fiskusa, pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub zanieść osobiście do urzędu. Jeśli podatnik wypełnia deklarację PIT-37 na druku papierowym, powinien złożyć w odpowiednim polu swój własnoręczny podpis, inaczej zeznanie podatkowe nie będzie ważne. Przy deklaracjach elektronicznych podpis nie jest wymagany, bowiem weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na podstawie wysokości przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej.

PIT-37 wypełnia się na podstawie informacji podatkowej - PIT-11 czy PIT-40, którą przesyłają płatnicy podatku dochodowego

Podstawa opodatkowania

Najważniejszą kwestią, jaka dotyczy formularzy podatkowych PIT jest to, co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku PIT-37 podstawą do obliczania kwoty podatku dochodowego jest dochód podatnika z poprzedniego roku. Dochód zaś jest różnicą pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Podatek dochodowy w ramach PIT-37 wylicza się na następujących zasadach:

  • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Dodatkowo, może on zostać pomniejszony o ulgi i odliczenia podatkowe, do których podatnik ma prawo na mocy właściwych przepisów ustawy o PIT. Sama podstawa opodatkowania również zmniejszana jest poprzez odliczenia podatkowe oraz o kwotę wolną od podatku, którą każdy podatnik może ująć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Jeśli rozliczenie wypełniają współmałżonkowie, to każdy z nich może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, w  ramach jednego zeznania podatkowego.

Jaki numer identyfikacji podatkowej?

W ramach formularza PIT-37 wątpliwości podatników budzi pole „numer identyfikacji podatkowej. Numer ten do niedawna był numerem nadawanym przez Urząd Skarbowy - czyli NIP-em. Obecnie jest inaczej, bowiem osoby wypełniające druk PIT-37 w formie swojego rozliczenia rocznego zobowiązane są do wpisania w tym polu numeru PESEL.

Ulgi i preferencje podatkowe

Wszyscy podatnicy, którzy wypełniają swoje roczne rozliczenie podatkowe z wykorzystaniem druków PIT-37 mają szansę na składanie deklaracji na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, że druk ten może być złożony łącznie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie roczne osoby samotnie wychowującej dziecko. Dzięki temu zmniejsza się zwykle zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa i podatnik musi mniej zapłacić na rzecz Urzędu Skarbowego z tytułu naliczonego i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie PIT-37 ponadto może uwzględniać liczne ulgi podatkowe, obniżające podatek należny fiskusowi lub podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród ulg, jakie można ująć w PIT-37 wymienia się:

  • Ulgi na dziecko,
  • Ulgi na Internet,
  • Ulgi na nowe technologie,
  • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
  • Na darowizny,
  • Ulgi odsetkowej,
  • Ulgi meldunkowej lub mieszkaniowej, itp.

Aby skorzystać z poszczególnych ulg podatnik nie tylko musi składać rozliczenie roczne na formularzu przewidującym zastosowanie ulg, ale również musi spełniać odpowiednie warunki ustawowe.


Tematyka

Zobacz również

PIT37 w pytaniach i odpowiedziach

Zeznanie podatkowe roczne powinno uwzględniać wszystkie dochody podatnika, pozyskane nie tylko na terytorium kraju, ale również za granicą. Polscy rezydenci podatkowi muszą wywiązać się z obowiązku rozliczenia z fiskusem, bowiem w przeciwnym wypadku narażają się na nałożenie wysokich kar finansowych. Problem w tym, że często nie wiedzą, na jakim druku podatkowym powinni złożyć zeznanie roczne. Najpopularniejszym formularzem PIT w Polsce pozostaje PIT37. Dla kogo jest przeznaczony i jak rozliczyć się z wykorzystaniem takiego druku podatkowego?

Czytaj więcej

NIP czy PESEL? Identyfikacja podatnika PIT-37

Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych PIT jest druk PIT-37. Jest on właściwy między innymi dla wszystkich podatników pracujących na etacie, rozliczających się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla kogo będzie przeznaczony PIT-37 w praktyce oraz w jaki sposób dokonywana jest w nim identyfikacja podatnika? Czy numerem identyfikacji podatkowej w przypadku deklaracji podatkowej PIT-37 będzie numer NIP czy numer PESEL właściwy dla podatnika?

Czytaj więcej

Na czym polega przekroczenie limitu kosztów autorskich

Rozliczenie podatkowe twórców i artystów ma nieco inny charakter, niż chociażby rozliczenie roczne przedsiębiorcy czy pracownika etatowego. Dzieje się ta dlatego, bowiem artyści mają możliwość ujęcia w deklaracji rocznej 50% kosztów uzyskania przychodów. Taki limit kosztów autorskich obowiązuje w rocznych rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak jednak powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym twórca lub artysta, który w danym roku podatkowym przekroczył ustawowy limit kosztów autorskich?

Czytaj więcej

Weryfikacja danych podatnika PIT: NIP czy PESEL?

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe PIT podatnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza przeznaczone do wypełnienia dla nich. Pozostałe, oznaczone w odpowiedni sposób pola formularza PIT wypełnia Urząd Skarbowy, do którego składają deklarację roczną. Na górze każdego formularza podatkowego, na pierwszej stronie, znajduje się miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej. Wielu podatników ma problem, czy w miejscu tym powinni podać swój numer NIP, nadany przez Urząd Skarbowy, czy powinni raczej posłużyć się numerem PESEL? Jakie zasady obowiązują przy tym polskich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Czytaj więcej

Komputerowy Pity 2015 Program uczy, jak prawidłowo wywiązać się z PIT2015

Bezpłatny Pity 2015 Program dostępny jest w sieci internetowej dla każdego użytkownika. Jego prosta budowa i intuicyjna nawigacja sprawią, że nikt nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z jego obsługą. Należy powiedzieć, że program ten nie tylko pozwala na dobór właściwego formularza na rozliczenie roczne 2015, ale równocześnie uczy, jak  stosownie przebrnąć przez kolejne pola formularza rozliczenia podatkowego. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z samodzielnym wypełnianiem formularzy PIT 2015, program komputerowy w trybie online pomoże  w dopełnieniu rocznego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej