RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-37 poz. 130 - co wpisać?

Osoby pozyskujące w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, wypełniają roczne zeznanie podatkowe zwykle z zastosowaniem formularza PIT-37. Jest on przeznaczony między innymi dla szerokiej grupy pracowników etatowych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Istnieje możliwość złożenia formularza PIT-37 na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kto jeszcze posłuży się przy okazji rozliczania z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z formularza PIT-37? Co podatnik powinien wpisać do deklaracji w pozycji 130?

 

Kto wypełnia PIT-37?

Rozliczenie PIT-37 jest przeznaczone dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskali dochód za pośrednictwem płatnika, opodatkowany na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Formularze podatkowe tego rodzaju złożą wszyscy podatnicy, którzy uzyskiwali dochody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy z tytułu wykonywania pracy nakładczej.

Formularz PIT-37 zobowiązani są złożyć jako roczne rozliczenie podatkowe osoby, które:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązane doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Pozycja 130

Każde pole formularza podatkowego PIT jest oznaczone odpowiednią cyfrą. W części „H” znajdują się pozycja 130, która oznaczona jest jako „Informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy”. W pole to wpisuje się tylko te dochody/przychody z tytułu należności, o których mowa w art. 30a ust.1 pkt 2,4 lub 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są przekazywane przez płatnika na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych. Część H, czyli poz. 130 w PIT-37 wypełniają tylko te osoby, które trzymają papiery wartościowe na rachunkach zbiorczych.

Art. 30 a ustawy o PIT wskazuje, że od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Pole 130 wcześniej, przed 2012 rokiem, służyło do przekazywania w ramach deklaracji podatkowej PIT-37 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Teraz już tak nie jest, a Ministerstwo Finansów argumentuje dodanie części „H” z poz. 130 do formularza PIT-37 tym, że zgodnie z definicją rachunków zbiorczych nie da się wyraźnie wskazać właścicieli papierów wartościowych trzymanych na tych rachunkach.


Tematyka

Zobacz również

Z jakich odliczeń i czy w ogóle może skorzystać "osoba na wózku" - PITy 2015

Urazy kręgosłupa, nóg czy wrodzone choroby mogą spowodować, że dana osoba zostanie skazana na poruszanie się na wózku inwalidzkim. W takim przypadku zwykle ustanawiane jest dla niej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Jako osoba niepełnosprawna, podatnik wypełniając pit roczny za rok 2015 ma możliwość odliczenia kosztów poniesionych na rehabilitację i na usprawnianie wykonywania codziennych czynności życiowych. Zatem śmiało można powiedzieć, że rozliczenia PITy 2015 wypełniane przez osoby na wózkach inwalidzkich mogą uwzględniać odliczenia ulg podatkowych, w tym zwłaszcza ulgi rehabilitacyjnej. Ich niepełnosprawność nie będzie też przeszkodą we wspólnym rozliczeniu łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czytaj więcej

Pułapki w uldze prorodzinnej pozwoli uniknąć program do rozliczania PITów 2015

Rozliczenie podatkowe 2014 - Uwaga na pułapkę w uldze prorodzinnej! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Nic dziwnego, można bowiem dzięki niej zyskać nawet kilka tysięcy złotych. Zmieniły się jednak nieco zasady korzystania z tego odliczenia, przez co wielu podatników może popełnić błąd wypełniając rozliczenie PIT za 2014r.

Czytaj więcej

Korekta rozliczenia pit 2015 - program PITy 2015 pozwoli uniknąć błędów.

Rozliczenie podatkowe 2015 - Korekta rozliczenia PIT - program do rozliczeń PIT pozwoli uniknąć błędów w zeznaniu. Rozliczenie podatkowe, a w szczególności formularze PIT dość często zawierają błędy. Podatnicy nie podpisują formularzy, popełniają błędy rachunkowe, nieprawidłowo odliczają ulgi, itp. Jednak pomyłkę w zeznaniu można naprawić. Wystarczy jeszcze raz wypełnić formularz rozliczenia podatkowego i na piśmie wyjaśnić, z jakiego powodu jest składana korekta. Przepisy podatkowe pozwalają na skorygowanie każdej deklaracji podatkowej. Możemy ją poprawiać w dowolnym zakresie – zarówno w takich sytuacjach, gdy pomyliliśmy rubryki, jak i wtedy gdy błędnie przepisaliśmy kwoty z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 w nasze rozliczenie roczne za 2015 rok. Z „technicznego” punktu widzenia skorygowanie deklaracji polega na ponownym – ale tym razem poprawnym – wypełnieniu tego samego formularza (wraz z wszystkimi załącznikami). Różnica polega na tym, że na początku formularza zamiast zaznaczyć kwadrat: złożenie zeznania, trzeba zaznaczyć pozycję: korekta zeznania. Przy składaniu korekty rozliczenia rocznego należy pamiętać, aby na piśmie wyjaśnić powód jej składania. 

Czytaj więcej

Zmiany w stawkach i zasadach rozliczeń PIT w 2015, zaktualizowany program pity na 2015

kalkulator PIT 2015 rozliczenie podatku – czy czekają nas zmiany? Zanim zdecydujemy się rozliczyć z fiskusem, wykorzystując na przykład program do rozliczenia pit, warto sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w porównaniu do poprzednich lat.

Od początku 2015 r. rozliczamy się z fiskusem wedle dwóch, a nie jak wcześniej – trzech stawek PIT. Dotychczasowe 19, 30 i 40 procent zostały zastąpione przez 18 i 32 procent. Wyższy próg podatkowy (32 procent) dotyczy jednak wyłącznie osób, które w ubiegłym roku osiągnęły dochody na kwotę ponad 85 528 zł. Dla większości z nas taki dochód to tylko marzenie – pochwalić się nim może zaledwie co setny podatnik. Niezmieniona pozostaje kwota dochodu wolna od opodatkowania, która wynosi 3091 zł.

Czytaj więcej