RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-38 - co takiego rozliczamy na tym formularzu?

Pozyskiwanie w poprzednim roku podatkowym dochodów z tytułu gry na giełdzie, czyli inwestowania w papiery wartościowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą podatkową z dnia 26 lipca 1991 roku. Inwestor powinien wybrać odpowiedni dla siebie formularz pit i wykazać w nim swoje dochody uzyskiwane samodzielnie z gry na giełdzie. Rozliczenie PIT-38 będzie odpowiednie ku temu, aby rozliczyć z fiskusem dochody kapitałowe i odprowadzić od nich podatek należny do Urzędu Skarbowego. Jak wypełnić taki formularz zeznania podatkowego i w jaki terminie złożyć go na ręce fiskusa?

 

Przeznaczenie PIT-38

Druku PIT-38 zwykle nie zalicza się do standardowych formularzy służących rozliczaniu się z fiskusem w związku z podatkiem należnym z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodów lub przychodów. Służy on podatnikom rozliczającym się z ogólnie rzecz ujmując dochodów kapitałowych. Ustawa o PIT wskazuje, że druk PIT-38 powinni wypełnić i następnie złożyć we właściwym względem swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, podatnicy, którzy prywatnie zajmują się obrotem papierami wartościowymi lub zbywają udziały w spółkach. Formularz PIT-38 złożą wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali prywatnie, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody:

  • z tytułu odpłatnego zbycia - papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną,
  • z tytułu objęcia udziałów bądź akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny, ale w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-38 składają inwestorzy giełdowi oraz osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały dochód kapitałowy z innych źródeł.

PIT-38 wypełnia się zwykle na podstawie informacji podatkowej na druku PIT-8C, jaką podatnik otrzyma od biura maklerskiego lub od brokera po zakończeniu roku podatkowego, jeśli inwestował na giełdzie nie bezpośrednio. Jeśli zaś podatnik w poprzednim roku podatkowym samodzielnie dokonywał  sprzedaży udziałów w spółkach, poza rachunkiem inwestycyjnym, będzie musiał samodzielnie wypełnić PIT-38, ponieważ to on będzie płatnikiem podatku dochodowego. Deklarację podatkową PIT-38 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jakie dochody wskazać w PIT-38?

Podatnicy często nie są świadomi, jakie dochody powinni wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT-38. Pojęcie dochodów kapitałowych może być przez nich mylnie uznawane. Wątpliwości te rozwija art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazując, że przychody z kapitałów pieniężnych to:

  • odsetki pochodzące od udzielonych pożyczek, od papierów wartościowych, od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni
  • wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
  • przychody z tytułu:  Udziału w funduszach kapitałowych, Odpłatnego zbycia prawa poboru, np. akcji nowej emisji, Odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, Realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, Uczestnictwa w pracowniczych funduszach emerytalnych i przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów funduszu, Odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
  • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Tematyka

Zobacz również

PITY 2015 program ułatwi wypełnienie deklaracji PIT-38

Podatnicy, którzy w 2015 roku inwestowali na giełdzie papierów wartościowych, a w trakcie roku zmienili swoje dane adresowe (np. adres zamieszkania, adres do korespondencji), powinni pamiętać o aktualizacji tych danych nie tylko w urzędzie skarbowym przed złożeniem deklaracji PIT, ale również w biurze maklerskim. Jeśli tego nie zrobią mogą nie otrzymać druku PIT-8C na czas. Druk ten może zostać bowiem wysłany na już nieaktualny dla podatnika adres. PIT-8C powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego.  Jeśli PIT-8C zostanie wysłany na stary adres podatnika, i ten go nie odbierze, to będzie musiał wnioskować o duplikat tego dokumentu, co może być już czynnością dodatkowo płatną.

Czytaj więcej

PIT-38 krok po kroku w PITy 2015 program

PIT -38 w Pity 2012 program PIT-38 przeznaczony jest dla m.in. dla tych osób, które uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów wartościowych. Krótko mówiąc: inwestorzy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia kolejnego roku złożyć pit roczne za 2015 rok i dochody te uwzględnić w swoim rozliczeniu. Z pewnością przydatne w tej sytuacji będą PIT-y-8C, jakie inwestorzy otrzymują od biura maklerskiego po zakończeniu roku podatkowego. Znajdują się w nich nie tylko informacje o osiągniętych dochodach, ale także poniesionych stratach i kosztach w minionym roku podatkowym. Niezastąpiony będzie również program do rozliczeń, dzięki któremu rozliczenie pit za 2015 wypełnimy w kilka minut. Z poniższego przewodnika, dowiesz się, jak to zrobić.

Czytaj więcej

Najlepsze sposoby na bezbłędne rozliczenie roczne 2015, podatek dochodowy PIT 36, 37, 38, 39, 40

Na złożenie PIT-u jest wiele sposobów, przeczytaj o najpopularniejszych i najmniej zawodnych! Rozliczenia podatkowe PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym. Nieprzekraczalny termin, jaki ich obowiązuje, to 30 kwietnia 2016 roku. Natomiast sposobów, w jaki to zrobią, jest co najmniej kilka. Jednym z najpopularniejszych sposobów składania rozliczenie za 2015 rok jest bezpośrednie, osobiste dostarczenie PIT-u do Urzędu Skarbowego, oczywiście w godzinach jego otwarcia. Ten sposób jest o tyle korzystny dla podatnika, że urzędnik, który przyjmie pit  za 2015 rok, od razu sprawdzi, czy formularz PIT jest poprawnie wypełniony. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, podatnik będzie mógł natychmiast poprawić ewentualne błędy, omijając czasochłonną korespondencję pocztową z fiskusem. Do Urzędu Skarbowego warto przyjść z kopią zeznania rocznego, aby urzędnik przystawił na niej pieczątkę, która będzie stanowić dowód, że zeznanie podatkowe złożyliśmy na czas. Należy pamiętać, że kopię złożonego formularza PIT musimy archiwizować przez pięć lat. Właśnie tyle czasu ma Urząd Skarbowy na sprawdzenie rzetelności naszego zeznania podatkowego.

Czytaj więcej

Programem PITy 2015 przez internet 5 formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Bez posiadania tzw. podpisu elektronicznego przez Internet będziemy mogli wysłać następujące formularze pit: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, najwygodniej przy użyciu dostępnego na naszej stronie programu do rozliczeń - zapraszamy do pobierania!

Czytaj więcej