RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-38 - kto rozlicza się na tym druku?

Druki podatkowe PIT są przeznaczone do rozliczania konkretnych grup dochodów pochodzących ze ściśle określonych źródeł. Druki Pity powinny być dobierane przez podatników pod kątem metody opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla kogo przeznaczone będzie rozliczenie PIT38? Czy pozwoli na rozliczenie dochodów z pracy zawodowej? W jakim terminie PIT-38 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika?

 

Dochody giełdowe na druku PIT-38

Gra giełdowa, czyli obrót papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, przynosi określone dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody te podatnik powinien ująć na druku PIT-38. Jest to druk PIT przeznaczony dla podatników, którzy mają status polskiego rezydenta podatkowego i pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody z inwestycji w szeroko rozumiane papiery wartościowe. Druki Pity PIT-38 przeznaczone będą dla rozliczania dochodów kapitałowych, o czym świadczą przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla kogo PIT-38?

PIT38 nie jest popularnym drukiem na roczne rozliczenie podatkowe, jednak jest on wykorzystywany przez podatników, którzy prywatnie, poza prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą, zajmowali się w poprzednim roku podatkowym obrotem papierami wartościowymi lub zbywali udziały w spółkach. Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o PIT, deklaracją PIT38 powinny posłużyć się wszyscy podatnicy dla poprawnego rozliczenia z fiskusem, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody z tytułu:

  • odpłatnego zbycia - papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną,
  • objęcia udziałów bądź akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny, ale w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Formularz PIT-38 będzie właściwy dla inwestorów giełdowych, uzyskujących dochody kapitałowe oraz osób, które te same dochody uzyskiwały w inny sposób.

Jak rozliczyć się na druku PIT-38?

Rozliczenie roczne PIT-38 dotyczy dochodów giełdowych i kapitałowych. Takie grupy dochodów w sposób precyzyjny zostały określone w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się:

  • odsetki pochodzące od udzielonych pożyczek, od papierów wartościowych, od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni
  • wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
  • przychody z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, odpłatnego zbycia prawa poboru, np. akcji nowej emisji, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, uczestnictwa w pracowniczych funduszach emerytalnych i przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów funduszu, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
  • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Poprawne wypełnienie deklaracji PIT-38 umożliwia informacja podatkowa PIT-8C, jaką podatnik uzyskuje od maklera lub brokera po zakończeniu roku podatkowego, jeśli korzystał on z takiego pośrednictwa przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym samodzielnie dokonywał sprzedaży udziałów w spółkach, poza rachunkiem inwestycyjnym, będzie musiał samodzielnie wypełnić PIT-38, ponieważ to on będzie płatnikiem podatku dochodowego. Deklarację podatkową PIT-38 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie podatkowe 2015 PIT od dochodów z giełdy pit-38 w PITy 2015 program

Rozliczenie podatkowe 2015 od dochodów z giełdy - jak je rozliczyć w programie do rozliczeń PIT? Inwestorzy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia bieżącego roku złożyć pity roczne za ubiegły (2015) rok. Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami w rozliczeniu podatkowym takimi jak z pracy na etacie, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT-y. Jeżeli podatnik w 2015 roku miał dochody z pracy, ale inwestował także na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji kapitałowych, m.in. ze sprzedaży akcji.

Czytaj więcej