RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT z ulgą rodzinną

Wychowywanie dzieci jest jedną z okoliczności uzasadniających możliwość zastosowania w drukach Pity  ulgi na dziecko. PIT z ulgą rodzinną nie złożą wszyscy podatnicy mający dzieci. Trzeba spełnić wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki, aby poprawnie rozliczyć taką ulgę. Dla kogo przeznaczona jest więc ulga prorodzinna i w jakich drukach podatkowych można z niej skorzystać?

 

Podatnicy uprawnieni do ulgi

Jedynie rodzice lub rodziny zastępcze i opiekunowie prawni dziecka mają możliwość skorzystania w rozliczeniach Pity z ulgi na dziecko. Ustawa o PIT podaje, że podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej w PIT, jeśli w poprzednim roku podatkowym sprawował nad dzieckiem:

 • Władzę rodzicielską,
 • Funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • Opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Warto powiedzieć, że zasadniczo ulga prorodzinna przysługuje w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka niepełnoletniego lub uczącego się i niepełnosprawnego, bez względu na wiek. Dokładnie, ulga na dziecko przyznawana jest w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

 • Małoletnim,
 • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • Do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

W rozliczeniach rocznych w zastosowaniu jest kryterium dochodowe przy korzystaniu z ulgi na dziecko. PIT  z ulgą rodzinną na jedno dziecko mogą złożyć rodzice, których wspólne dochody są nie wyższe niż 112 000 zł. Jeśli z ulgi na dziecko korzysta tylko jeden z rodziców w swojej deklaracji rocznej PIT, wówczas limit dochodu zostaje zmniejszony o połowę i wynosi 56 000 zł. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców chcących zastosować ulgę na jedno dziecko. Przy dwojgu lub większej liczbie dzieci dochód rodziców nie jest już brany pod uwagę przy przyznawaniu ulgi rodzinnej w rozliczeniu rocznym.

Jaki druk PIT dla ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna nie może być ujęta we wszystkich rocznych rozliczeniach Pity. Ulga ta może zostać ujęta wyłącznie w rozliczeniach podatkowych, w których podatnik opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32 procent. Oznacza to, że jedynie druk PIT-36 lub PIT-37 będzie umożliwiał podatnikom odliczenie od dochodu ulgi na dziecko w danym roku podatkowym.

Ulga prorodzinna nie może zostać wykazana w rozliczeniach podatkowych wypełnianych na drukach PIT:

 • PIT-36L właściwym dla podatku liniowego wysokości 19%,
 • PIT-28 właściwym dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A właściwym dla karty podatkowej,
 • PIT-38 właściwym dla rozliczania dochodów kapitałowych,
 • PIT-39 właściwym dla rozliczenia dochodów pochodzących ze zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej przed 2008 rokiem.

Tematyka

Zobacz również

Korekta zestawień Pity z ulgą prorodzinną

Podatnicy wychowujący dzieci po spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku warunków, mogą ująć w rocznym PIT ulgę na dziecko. PIT z ulgą prorodzinną może podlegać korekcie, na przykład wtedy, gdy podatnik zapomniał ująć jedno ze swoich źródeł dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Korekta zestawień Pity może być równie dobrze dokonana wtedy, gdy podatnik pomimo uprawnienia do zastosowania ulgi na dziecko nie dokonał odliczenia, a po złożeniu pierwotnej deklaracji będzie chciał uzupełnić ją o ulgę prorodzinną. Jak składa się deklarację korygującą i kto właściwie może złożyć PIT z ulgą na dziecko?

Czytaj więcej

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Ulga prorodzinna w rozliczeniu rocznym w darmowy PIT 2015 program do pitów

Rozlicz pit roczny w programie do rozliczania PITów wraz z ulgą na dzieci! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Od rozliczenia PIT odpisali oni ponad 5,4 mld zł na ponad 6 milionów dzieci. Dzięki uldze na dzieci wpisanej w rozliczenie podatku można zyskać nawet kilka tysięcy złotych. W tym roku na podstawie ulgi można odliczyć maksymalnie 1112,04 zł za każde wychowywane dziecko. Przy dwójce dzieci rodzice mogą odpisać do 2224,08 zł, przy trójce - 3336,12 zł, itd.Ulga prorodzinna polega na odliczeniu stosownej kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po dokonaniu odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj więcej

Pułapki w uldze prorodzinnej pozwoli uniknąć program do rozliczania PITów 2015

Rozliczenie podatkowe 2014 - Uwaga na pułapkę w uldze prorodzinnej! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Nic dziwnego, można bowiem dzięki niej zyskać nawet kilka tysięcy złotych. Zmieniły się jednak nieco zasady korzystania z tego odliczenia, przez co wielu podatników może popełnić błąd wypełniając rozliczenie PIT za 2014r.

Czytaj więcej