RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podpowiadamy Ci, jakie metody opodatkowania najmu są najkorzystniejsze

Najem prywatny pozwala na czerpanie korzyści majątkowych z posiadanej nieruchomości mieszkalnej, którą właściciel - osoba fizyczna wynajmuje poza prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to całkowicie zgodne z prawem. Korzyści te pociągają jednak za sobą określone płatności. Podatnik musi opłacić podatki od najmu według określonej metody opodatkowania PIT. Warto wiedzieć, jakie opodatkowanie można przy tym zastosować i które będzie korzystniejsze dla podatnika?

 

Czym jest najem prywatny?

Najem jest dwustronną umową cywilnoprawną, na mocy której najemca, czyli właściciel nieruchomości zobowiązuje się oddać do używania daną rzecz, np. mieszkanie na określony czas wynajmującemu. Ten zaś zobowiązuje się płacić z tego tytułu opłatę - najczęściej miesięczną. W ten sposób po stronie podatnika - właściciela wynajmowanej rzeczy powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Zaliczany będzie on do innych źródeł przychodów, wraz z przychodami z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Ryczałt lub skala podatkowa

Podatnik uzyskujący przychody lub dochody z najmu musi się z nich rozliczyć z fiskusem w kolejnym roku podatkowym. Tryb rozliczenia zdeterminowany jest tym, jaką metodę opodatkowania najemca wybrał dla takich przychodów. Najem prywatny może być rozliczany:

  • na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc.,
  • za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy braku wyboru metody ryczałtowej opodatkowania najmu prywatnego, podatnik będzie odprowadzał podatek według skali podatkowej. Jeśli jednak chce, aby najem był opodatkowany ryczałtem, musi zgłosić to do urzędu skarbowego w odpowiedniej formie pisemnego oświadczenia, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna osiąganie przychodu z tytułu najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego, to ma możliwość zgłoszenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, gdy pierwszy przychód z najmu prywatnego został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Druki podatkowe do rozliczania najmu prywatnego

W zależności od tego, czy podatnik zdecydował się na rozliczenie ryczałtowe czy według skali podatkowej przychodów lub dochodów z najmu prywatnego, na innym druku PIT będzie rozliczał się w kolejnym roku podatkowym.

Jeśli rozlicza się według skali podatkowej, to podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie jego dochód, tj. różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Taki tryb rozliczenia najmu prywatnego powoduje powstanie obowiązku po stronie najemcy do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów ponoszonych w związku z najmem, aby na jego podstawie móc się prawidłowo rozliczyć z fiskusem. Przy takim rozliczeniu podatnik powinien posłużyć się drukiem PIT-36, który przeznaczony jest dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową samodzielnie, czyli bez pośrednictwa płatnika.

Jednocześnie, PIT-36 pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe - rozliczenie łącznie ze współmałżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, co jest niemożliwe w przypadku rozliczenia podatkowego rocznego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie z dochodami z najmu prywatnego w PIT-36 podatnik może rozliczyć  dochody uzyskane z pracy zawodowej, z umów zlecenie lub o dzieło, a także dochody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile są one opodatkowane skalą podatkową. Druk PIT-36 powinien trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. PIT ten pozwala na zastosowanie licznych ulg podatkowych, po spełnieniu przez podatnika założonych dla nich warunków.

Rozliczenie za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego przychodów z najmu prywatnego powoduje, że podatnik musi wypełnić druk PIT-28, który powinien być złożony do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest przychód, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Stawka podatku wynosi 8,5 proc., a więc może zrekompensować fakt braku możliwości odjęcia od przychodów kosztów podatkowych. Rozliczenie roczne  na druku PIT-28 nie pozwala na skorzystanie z preferencji, czyli z możliwości złożenia go wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Tematyka

Zobacz również

Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Wynajmuję mieszkanie i podniesiono mi czynsz - czy wpłynie to na moją roczną deklarację PIT?

Do urzędu skarbowego musimy przekazać informację o wysokości naszych dochodów, obliczanych poprzez odjęcie od przychodu – kosztów uzyskania tego przychodu. Służą temu składane pod koniec każdego roku podatkowego zestawienia Pity. Nie wykazujemy w nich natomiast naszych wydatków związanych z życiem codziennym, na przykład opłat za przedszkole dziecka czy kwot wydanych na żywność. Poza sferą zainteresowania urzędu skarbowego zazwyczaj pozostają również nasze wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Jest jednak jeden wyjątek – jedna sytuacja, w której płacony przez nas czynsz (a także zmiany w jego wysokości) będzie wpływać na roczną deklarację PIT. Mamy z nią do czynienia, gdy w wynajmowanym mieszkaniu prowadzimy działalność gospodarczą. Ale tylko pod warunkiem, że czynsz może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Kiedy ma to miejsce? Decyduje o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej