RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pospieszmy się - powoli umyka termin dla zeznań PITy

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się z sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, w kraju i poza jego granicami, składając w Urzędzie Skarbowym odpowiednie zeznania PITy. Jaki jest termin dla zeznań PITy na ich złożenie na ręce fiskusa? Co grozi podatnikowi, który swoje zestawienie Pit złoży po terminie wskazanym w ustawie o PIT?

 

Terminy składania deklaracji rocznych

Zeznania PITy składa się w różnych terminach do właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika Urzędzie Skarbowym. O terminach rozliczenia decyduje wybrana metoda opodatkowania dochodów lub przychodów za pomocą podatku dochodowego od osób fizycznych. Najbardziej popularną metodą rozliczenia podatkowego, w ramach której obowiązuje najdłuższy termin składania rozliczeń rocznych, to skala podatkowa. Jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych, według stawek 18 i 32% podatku dochodowego. Jeśli podatnicy wybiorą taką formę rozliczenia podatkowego, będą składali w Urzędach Skarbowych rozliczenia PIT-36 lub PIT-37 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli jest to dzień wolny od pracy, wówczas termin graniczny na rozliczenie roczne zostaje przesunięty do kolejnego dnia roboczego. PIT-37 to deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową, choć za pośrednictwem płatnika. Natomiast formularz PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane skalą podatkową, ale bez pośrednictwa płatnika.

Pozostałe terminy ostateczne na złożenie deklaracji podatkowej fiskusowi przedstawiają się następująco:

  • Do 31 stycznia 2016 r.  dla druków:
  1. PIT-16A (karta podatkowa),
  2. PIT-19A (rozliczenie osób duchownych),
  3. PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
  • Do 28 lutego 2016 r. dla druków:

  1. PIT-40 (roczne zeznanie PIT za pracownika),
  2. PIT-40A (rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę).
  3. PIT-36L (podatek liniowy),
  4. PIT-38 (dochody kapitałowe, z giełdy),
  5. PIT-39 (dochody z tytułu nieruchomości).

Konsekwencje niezłożenia PIT w terminie

Jeśli termin dla zeznań PITy właściwych dla podatników zostanie przekroczony, wówczas narażają się oni na przykre konsekwencje finansowe i prawne. Fiskus nałoży na nich odsetki od zaległości podatkowych i możliwe, że pociągnie ich do odpowiedzialności karno-skarbowej za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego, a poza tym, za narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie. W zależności od tego, z jak dużą zaległością podatkową będziemy mieli do czynienia, podatnik może odpowiedzieć za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Grożą za to wysokie kary finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności. Dlatego, jeśli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji rocznej i przekroczy termin właściwy do jej dostarczenia do Urzędu Skarbowego najlepiej, aby jak najszybciej dopełnił tego obowiązku, zapłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami ustawowymi oraz złożył pismo z czynnym żalem, co pozwoli mu na uniknięcie przykrych konsekwencji prawnych i skarbowych.


Tematyka

Zobacz również

Nadpłata podatku a termin zwrotu w rozliczeniu rocznym 2015

Termin złożenia deklaracji podatkowej określony został ustawowo na ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Jeśli podatnik złoży Pity 2015 na ostatnią chwilę, musi liczyć się z tym, że przyjdzie mu długo poczekać na zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatkowej. Nadpłata to nic innego, jak nienależnie pobrana kwota przez organ podatkowy lub też kwota w wysokości wyższej niż podatek należny fiskusowi. Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaty podatkowej podatnikom. Zwrot podatku dokonywany jest w terminie maksymalnym do 3 miesięcy od daty wpłynięcia formularza PIT za dany rok podatkowy do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

Czytaj więcej

Nie złożyłeś rozliczenia PIT w terminie? Ściągnij PIT 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. W przypadku niezłożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze. Z tego właśnie powodu warto składać rozliczenie  pit za 2015r. najlepiej wypełnione w programie do rozliczeń pit w wyznaczonym terminie.

Czytaj więcej