RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Powiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego a prawo do korekty - PITy firm

Dzięki opcji korekty rocznego rozliczenia podatkowego podatnik ma możliwość naprawienia błędów, jakie popełnił w deklaracji złożonej w Urzędzie Skarbowym. Prawo do korekty PIT obowiązuje dla każdego podatnika, bez względu na wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez 5 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie PIT na ręce fiskusa. Czy kontrola skarbowa firmy i zawiadomienie o tym, że będzie prowadzone postępowanie kontrolne deklaracji rocznych powodują, że podatnik traci na pewien czas prawo do korekty swoich zeznań podatkowych?

 

Warunki skorzystania z prawa do korekty rozliczenia rocznego

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku zapewniono podatnikom prawo do korekty zeznań rocznych. Przysługuje ono każdemu, kto popełnił w zeznaniu podatkowym błąd, zauważył go i chciałby samodzielnie poprawić. Korekta polega na złożeniu do Urzędu Skarbowego ponownie zeznania rocznego na odpowiednim druku, wraz z wypełnieniem skorygowanych pól, wskazaniem uzasadnienia korekty oraz oznaczeniem, że formularz jest korektą, a nie złożeniem zeznania rocznego.

Jeśli błąd w zeznaniu rocznym spowodował obniżenie podatku należnego fiskusowi, a po korekcie podatnik musi go uregulować wraz z odsetkami, powinien złożyć czynny żal, który pozwoli uniknąć mu konsekwencji karno-skarbowych.

Podatnik może składać korektę zeznania podatkowego w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożono pierwotne rozliczenie roczne. Nie jest konieczne, aby korekta zeznania trafiła do Urzędu Skarbowego w terminie rozliczenia rocznego, zwykle do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Korekta zeznania a powiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego

Fiskus dysponuje narzędziami kontrolnymi pozwalającymi na sprawdzenie poprawności składanych zeznań rocznych. W ten sposób może wykryć, czy podatnik ujawnił na przykład wszystkie źródła swojego ubiegłorocznych przychodów lub czy miał rzeczywiście podstawy prawne do skorzystania z ulg i preferencji w opodatkowaniu.

Urząd Skarbowy ma możliwość w każdym przypadku do skontrolowania poprawności rozliczenia podatkowego podatnika. Kontrola skarbowa u podatnika powoduje zawieszenie prawa podatnika do korekty zeznania rocznego. Jeśli podatnik poprawi rozliczenie roczne, będące przedmiotem kontroli skarbowej urzędników, to złożona przez niego korekta i tak okaże się nieskuteczna. Dopiero po zakończeniu działań kontrolnych będzie on miał możliwość usunięcia wszystkich wykrytych w ich toku nieprawidłowości. Korekta zeznania i opłacenie zaległości podatkowej tuż po zakończeniu kontroli skarbowej uchroni podatnika przed karą finansową.

O zawieszeniu prawa do korekty zeznania PIT rocznego mówi art. 81b par. 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej:

㤠1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu: a) kontroli podatkowej, b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego”.

Korekta złożona po powiadomieniu podatnika o rozpoczęciu kontroli skarbowej nie będzie skuteczna i urzędnicy nie wezmą jej pod uwagę przy postępowaniu kontrolnym. Przedmiotem kontroli będzie zeznanie podatkowe złożone z błędem w Urzędzie Skarbowym przez podatnika i na nim prowadzone będą prace.

Jeśli jednak błąd w zeznaniu dotyczy kwestii nieobjętych kontrolą skarbową, można je skorygować nawet po powiadomieniu podatnika o wszczęciu postępowania kontrolnego.

Przyjmuje się, że zeznania roczne nie mogą być korygowane w okresie od wszczęcia do zakończenia kontroli podatkowej. Momentem wszczęcia kontroli jest okazanie przez urzędników i pracowników urzędu skarbowego legitymacji służbowej i doręczenia podatnikowi lub uprawnionej osobie, do przeprowadzenia kontroli.

Oznacza to, że powiadomienie o wszczęciu kontroli skarbowej nie rozpoczyna jej biegu. Można więc złożyć skutecznie korektę zeznania rocznego. Jedynie w uzasadnionych prawem przypadkach kontrola skarbowa może rozpocząć się od razu po wylegitymowaniu się inspektorów kontroli skarbowej, jeśli taki wyjątkowy tryb czynności kontrolnych jest uzasadniony i niezbędny dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego bądź zabezpieczenia dowodów ich dokonania. Kontrola podatkowa kończy się natomiast w dniu doręczenia podatnikowi protokołu zawierającego opis dokonanych ustaleń. Po otrzymaniu protokołu z przeprowadzonej kontroli skarbowej, podatnik znów ma szansę na poprawienie błędów w rocznych deklaracjach podatkowych, ale przepisy nie określają, jaki jest termin złożenia takiej korekty. Urząd Skarbowy może sprawdzić, czy podatnik skorygował błędną deklarację podatkową i opłacił należny fiskusowi podatek wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w okresie 6 miesięcy od zakończenia kontroli, przystępując do pokontrolnego postępowania podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Kontrola podatkowa - nowy wzór formularza ZAW-K

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy wzór formularza ZAW-K, na którym fiskus zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Jakie zmiany zostały w nim wprowadzone? Jak przebiega kontrola podatkowa u podatnika?

Czytaj więcej

Na jakim formularzu powinienem sporządzić korektę, jeśli wcześniej złożyłem swój PIT 2015 na nieodpowiednim dla mnie formularzu?

Na podstawie źródła uzyskiwanych przez podatnika dochodów w poprzednim roku podatkowym, powinien on wybrać właściwą dla siebie deklarację PIT 2015. Rozliczenie za 2015 rok powinno zostać dokonane na właściwym względem opodatkowania dochodów formularzu. Niekiedy jednak podatnik przez swoją niewiedzę lub nieuwagę, składa PIT roczny 2015 na nieprawidłowym druku. Na przykład, zamiast deklaracji pit-37 pracownik uzyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, składa zeznanie na druku PIT-36, rozliczając się ze swoich rocznych wynagrodzeń. Co powinien on zrobić w takiej sytuacji?

Czytaj więcej

Czy w czasie trwania kontroli możliwa jest korekta zestawienia podatkowego?

Czy także w trakcie trwania kontroli skarbowej przeprowadzanej przez fiskus - można posłużyć się korektą zestawienia podatkowego?... Składając roczne Pity w Urzędzie Skarbowym, wszyscy podatnicy muszą się liczyć z możliwością wszczęcia w stosunku do nich postępowania kontrolnego, skarbowego. Zestawienie podatkowe jest w takim przypadku przedmiotem badania weryfikacyjnego pod kątem poprawności jego wypełnienia i zasadności zastosowania ulg podatkowych czy preferencji. Kontrola skarbowa może wskazać błędy, które podatnik będzie musiał naprawić. Czy zeznanie PIT podatnika wypełnione z błędem będzie mogło zostać poprawione już w trakcie kontroli skarbowej? A może prawo do korekty w takim przypadku ulega zawieszeniu?

Czytaj więcej