RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Przychód ze sprzedaży nieruchomości, czyli zeznanie PIT-39

Odpłatne zbycie nieruchomości powoduje, że po stronie podatnika powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży nieruchomości generalnie rozlicza się, wypełniając zeznanie podatkowe roczne z wykorzystaniem deklaracji PIT-39. A w jakim terminie formularz Pit 39 powinien trafić do Urzędu Skarbowego i w jaki sposób poprawnie się go wypełnia?

 

Ile wynosi podatek od zbycia nieruchomości?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przychód ze sprzedaży nieruchomości objęty jest opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego zbywca będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej PIT uwzględniającej tego rodzaju przychód. W art. 10 ustawy o PIT wskazuje się, że podatek od sprzedaży płaci się przy zbywaniu:
  • nieruchomości
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz udziału w nieruchomości

Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, aczkolwiek, jeśli podatnik nie ma żadnej możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego, musi opłacić podatek od zbycia nieruchomości. Będzie to miało miejsce, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem pięciu lat od jej kupna lub wybudowania.

W takim przypadku podatek od sprzedaży nieruchomości płaci się w zryczałtowanej formie, w wysokości 19 proc. podstawy opodatkowania. Trzeba przy tym złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie PIT-39.

PIT-39 będzie dotyczył wyłącznie zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2009-2012. Nie wypełniają go wyłącznie ci podatnicy, którzy pomimo uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej.

Druk PIT-39 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, umieszczając w nim informacje dotyczące zbytej nieruchomości mieszkalnej. W tym samym terminie podatnik musi uiścić należny fiskusowi podatek. Oznacza to, że nie trzeba od razu po sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub nabytej w latach 2009-2012 uiszczać podatku i składać deklaracji podatkowej, ale dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

PIT-39 nie będzie właściwym drukiem rozliczenia podatkowego, jeśli sprzedaż nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej lub nieruchomość została nabyta lub wybudowana przed 1 stycznia 2009 roku. Jeśli sprzedaż dokonywana była z majątku firmowego, również przedsiębiorstwo się z niej rozlicza na mocy wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z opodatkowania zysków ze zbycia mieszkania

Zestawienie podatkowe PIT właściciela nieruchomości, który dokonał jej odpłatnego zbycia, nie będzie ujmowało podatku dochodowego z tego tytułu, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył daną nieruchomość.

Istnieją i inne zwolnienia z opodatkowania zysków ze zbycia mieszkania własnościowego:

  • Ulga mieszkaniowa,
  • Ulga meldunkowa.
Odnoszą się one jednak wyłącznie do specyficznych nieruchomości, nabytych lub wybudowanych w konkretnym okresie czasu.

Jeśli mieszkanie zostało nabyte przez właściciela pomiędzy 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2008 roku, podatnik będzie miał możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej, zwalniającej z podatku za sprzedaż nieruchomości, w której podatnik był zameldowany przez rok przed jej zbyciem. Dla skorzystania z ulgi meldunkowej konieczne jest złożenie w Urzędzie Skarbowym oświadczenia, że podatnik spełnia wszystkie przewidziane prawem warunki zwolnienia.

Jeśli zaś mieszkanie własnościowe zostało nabyte po 1 stycznia 2009 roku, zbywca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania w sytuacji, w której podatnik pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczy na własne cele mieszkaniowe.

Jak rozliczyć PIT-39?

W PIT-39 należy ująć przychód powstały po stronie podatnika z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w takiej sytuacji jest dochód, czyli różnica pomiędzy kwotą przychodu, a kosztem poniesionym w związku z przeprowadzeniem transakcji zbycia nieruchomości. Koszty ulegają odliczeniu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest przy tym wartość wyrażona w cenie określonej w umowie kupna-sprzedaży. Kosztem w takim przypadku są wydatki poniesione przez podatnika na:
  • akt notarialny,
  • ogłoszenia o sprzedaży mieszkania,
  • koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkania.

Dochód powstały po odjęciu od przychodu kosztów ich uzyskania w przypadku sprzedaży nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zryczałtowanej formie, w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Odliczeniu od przychodu podlegają generalnie wszystkie koszty, jakie właściciel mieszkania poniósł w okresie posiadania nieruchomości.

Druk PIT-39 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, umieszczając w nim informacje dotyczące zbytej nieruchomości mieszkalnej. W tym samym terminie podatnik musi uiścić należny fiskusowi podatek.

Deklaracji PIT-39 nigdy nie składa się w ciągu roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaż domu lub mieszkania. Czeka się do kolejnego roku podatkowego, na wyznaczony w ustawie o PIT termin rozliczenia podatkowego

Tematyka

Zobacz również

Sprzedaż nieruchomości - porady dot. druku PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik uzyskuje pewną pulę pieniędzy, stanowiącą jego przychód z całej transakcji. Podlega on zwykle opodatkowaniu, choć nie każde zbycie nieruchomości będzie obciążone podatkiem PIT. Jeśli podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wówczas musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i rozliczyć się z podatku z fiskusem. Będzie to deklaracja PIT-39. Jak wypełnić formularz Pit 39 i w jakim terminie owy pit39 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego?

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czytaj więcej

Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej