RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Przychody z tytułu umowy o dzieło a wybór druku podatkowego PIT

Umowa o dzieło może być podstawą uzyskiwania przychodów przez podatnika. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to musisz wiedzieć, że twoje przychody obejmuje wówczas opodatkowanie podatkiem PIT. Kluczowe będzie dla ciebie to, jak wybrać druk podatkowy pozwalający na dokonanie poprawnego rozliczenia podatkowego z fiskusem.

 

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • czym jest umowa o dzieło w świetle prawa cywilnego?
  • jak opodatkowane są przychody z umowy o dzieło?
  • co jest podstawą opodatkowania w przypadków umów o dzieło?
  • jaki formularz PIT wybrać dla rozliczenia umowy o dzieło?
  • kiedy musisz rozliczyć się z fiskusem?

Umowa o dzieło w przepisach Kodeksu cywilnego

Umowa o dzieło jest alternatywnym sposobem zatrudniania pracowników i wielu pracodawców z tej możliwości korzysta, ponieważ może uniknąć kosztownego odprowadzania od umów o pracę składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli byłeś zatrudniony w ten sposób lub wykonywałeś umowy o dzieło w innym charakterze niż jako pracownik w danej firmie, to i tak będziesz musiał się z nich rozliczyć z fiskusem po zakończeniu roku podatkowego.

W przepisach Kodeksu cywilnego znajdują się szczegółowe przepisy definiujące, co należy rozumieć pod pojęciem umowy o dzieło. Jest to umowa cywilnoprawna, na podstawie której można zaangażować do pracy pracownika. Oznacza to, że jej stronami jest pracodawca oraz wykonawca dzieła, tj. pracownik. Pracodawca zawierający umowę o dzieło z wykonawcą jednocześnie zleca wykonanie określonej pracy na swoją korzyść.

W art. 627 Kodeksu cywilnego znajdziemy definicję umowy o dzieło. Jest to umowa dwustronna, na mocy której przyjmujący zamówienie (wykonanie dzieła), zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa rezultatu, ponieważ dopóki wykonawca nie ukończy dzieła, nie otrzyma za niego zapłaty umówionego uprzednio wynagrodzenia.

Zawarte powinny być w niej uzgodnienia, które prowadzą do uzyskania umówionego uprzednio przez strony efektu. Na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy o dzieło, może być świadczona praca, o ile nie nosi ona znamion pracy uzasadniającej zawarcie z pracownikiem klasycznej umowy o pracę.

Dziełem, czyli przedmiotem umowy o dzieło, może być konkretny przedmiot materialny, utrwalony w formie fizycznej, bądź przedmiot niematerialny. Umowa o dzieło tym różni się od umowy zlecenie w sferze formalnej, że jest umową rezultatu. W przypadku umów zlecenie nie ma większego znaczenia, jaki będzie efekt ich wykonywania przez pracownika.

Opodatkowanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło powoduje, że podatnik uzyskuje przychód do opodatkowania. Musisz więc rozliczyć się z niego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychody tego rodzaju będą zaliczane do grupy innych przychodów pozyskiwanych z tytułu wykonywania usług, o ile ich płatnikiem są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub ich jednostki organizacyjne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnych.

Przy podpisywaniu umowy o dzieło pracownik staje się podatnikiem, a zlecający - płatnikiem podatku dochodowego, który ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyjmującego wykonanie zlecenia, czyli pracownika.

Podstawa opodatkowania w przypadku umów o dzieło

Podobnie jak w przypadku umów o pracę i umów zlecenie, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie twój dochód, rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatek należny fiskusowi wyliczysz, odejmując od przychodu uzyskanego z tytułu umowy o dzieło, koszty poniesione przez ciebie. Musisz wiedzieć przy tym, że masz możliwość skorzystania z kosztów na poziomie 20 lub nawet 50 proc.

Deklaracja podatkowa właściwa dla umowy o dzieło

Gdy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody z tytułu umowy o dzieło, były one dochodami otrzymywanymi za pośrednictwem pracodawcy - płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te opodatkowane są skalą podatkową co oznacza, że rozliczysz je z wykorzystaniem druku PIT-37. Podstawą rozliczenia będzie zaś informacja podatkowa PIT-11, pozyskana od płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Znajdziesz w niej dane dotyczące wysokości swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego, jak i informacje o wysokości kosztów uzyskania przychodów, o wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy oraz o wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Termin rozliczenia

PIT-37 musisz złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub posłużyć się elektroniczną e-deklaracją podatkową PIT w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej

Czy szkolenia opłacane przez pracodawcę uwzględnić w formularzu PIT-37?

Jako pracownicy cieszymy się z tego, że pracodawca inwestuje w nasz dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy. Kursy i szkolenia opłacane przez pracodawcę to świetna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji i umocnienia naszej pozycji na rynku pracy. Jak każdego roku, tak i teraz wypełniając rozliczenie roczne 2015 ciąży na nas obowiązek rozliczenia się ze skarbówką ze szkoleń i kursów, w których jako pracownicy braliśmy udział. Nie zawsze jednak musimy takich rozliczeń dokonywać – pakiety szkoleniowe są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli dotyczą pracownika, który w momencie szkolenia był już zatrudniony w firmie. Szkolenie takie musi odbywać się za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy oraz musi to być szkolenie faktycznie wpływające na podniesienie kompetencji zawodowych pracownika. Jeśli więc spełniamy powyższe warunki, nie jesteśmy zobowiązani do uwzględniania odbytych kursów naszym formularzu PIT-37.

Czytaj więcej

Interaktywny formularz pit 37 druk w pdf, czy jest lepszy od zwykłego druku ?

Nadchodzi czas, gdy trzeba rozliczyć się z fiskusem. Większość Polaków musi więc wypełnić formularz pit 37 i złożyć go osobiście, czy też wysłać pocztą, lub przez Internet. PIT-37 druk wypełnia się na podstawie formularza PIT-11, wysłanego przez pracodawcę. Czasem jednak gdyby firma zapomniała o naszym zeznaniu, trzeba wtedy samemu wypełnić formularz. A im szybciej wypełnimy i złożymy PIT, tym szybciej pieniążki ze zwrotu znajdą się w naszej kieszeni. Druk pit 37 2015 jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy swoje dochody uzyskują w ramach rent krajowych, emerytur, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy, umów o dzieło czy też umów zlecenie. Żeby móc wypełnić PIT-37 druk w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Jedną z form rozliczania się, bardzo zresztą wygodną i funkcjonalną są aktywne formularze. Pit 37 pdf wykonane są w wersji aktywnej, to oznacza, że obliczenia w plikach wykonują się automatycznie i można je wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia. Konieczne jest zainstalowanie Adobe Readera w wersji co najmniej 8.1.4 polsko- lub anglojęzycznej.

Czytaj więcej