RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie PIT-37 podatnika, który składa zeznanie po raz pierwszy

Rozliczenie PIT-37 jest zdecydowanie najczęściej wybierane przez polskich podatników, ponieważ najwięcej z nich uzyskuje dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową. Właśnie do takiego rozliczenia jest przeznaczona deklaracja PIT-37. Oznacza to, że roczny PIT na takim druku składa podatnik, który uzyskiwał przychody opodatkowane skalą podatkową, ale sam nie był zobowiązany do obliczania i odprowadzania od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny. W jaki sposób takie rozliczenie powinien wypełnić podatnik, który składa zeznanie podatkowe po raz pierwszy w życiu?

 

Dla kogo PIT-37?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody opodatkowane zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika, wybiorą na swoje rozliczenie roczne PIT-37. Druk ten według przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie właściwy dla wszystkich podatników, którzy:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Jak wypełnić PIT-37?

Jeśli formularz PIT-37 jest prawidłowy dla podatnika na rozliczenie roczne, to może przystąpić do jego wypełniania. Powinien podać numer identyfikacji podatkowej, który w tym przypadku jest numerem PESEL. Podstawą opodatkowania podatnika podatkiem dochodowym jest w przypadku PIT-37 dochód wypracowany w poprzednim roku podatkowym. Dochód rozumiany będzie jako różnica pomiędzy przychodem podatnika, a kosztem podatkowym, czyli kosztem uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy na potrzeby deklaracji podatkowych PITy na drukach PIT-37 wylicza się na następujących zasadach:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
 • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Zarówno podstawa opodatkowania, jak i sam podatek należny fiskusowi w rozliczeniu PIT-37 mogą ulec zmniejszeniu, jeśli podatnik będzie miał prawo do zastosowania przysługujących mu ulg i odliczeń podatkowych. Podatnik może złożyć PIT wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podstawa opodatkowania ulega w każdym PIT-37 pomniejszeniu o kwotę wolną od podatku, którą każdy podatnik może ująć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Jeśli rozliczenie wypełniają współmałżonkowie, to każdy z nich może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, w ramach jednego zeznania podatkowego.

Dane finansowe do formularza PIT-37 przenosi się z przesłanej przez płatnika podatku dochodowego informacji PIT-11. Kompletny druk PIT-37 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Jak napisać korektę zeznania PIT-37 i czy konieczne jest pismo "czynny żal"

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochód lub przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczając się samodzielnie podatnik może popełnić błąd, rzutujący na poprawność jego rozliczenia. Ma jednak prawo w ciągu 5 kolejnych lat na poprawę deklaracji rocznej. Rozliczenie PIT może być korygowane dowolną ilość razy. Jak powinna być dokonana korekta zeznania PIT-37? Czy w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie również do złożenia dodatkowych załączników, takich jak na przykład pismo „czynny żal”?

Czytaj więcej

Interaktywny formularz pit 37 druk w pdf, czy jest lepszy od zwykłego druku ?

Nadchodzi czas, gdy trzeba rozliczyć się z fiskusem. Większość Polaków musi więc wypełnić formularz pit 37 i złożyć go osobiście, czy też wysłać pocztą, lub przez Internet. PIT-37 druk wypełnia się na podstawie formularza PIT-11, wysłanego przez pracodawcę. Czasem jednak gdyby firma zapomniała o naszym zeznaniu, trzeba wtedy samemu wypełnić formularz. A im szybciej wypełnimy i złożymy PIT, tym szybciej pieniążki ze zwrotu znajdą się w naszej kieszeni. Druk pit 37 2015 jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy swoje dochody uzyskują w ramach rent krajowych, emerytur, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy, umów o dzieło czy też umów zlecenie. Żeby móc wypełnić PIT-37 druk w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Jedną z form rozliczania się, bardzo zresztą wygodną i funkcjonalną są aktywne formularze. Pit 37 pdf wykonane są w wersji aktywnej, to oznacza, że obliczenia w plikach wykonują się automatycznie i można je wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia. Konieczne jest zainstalowanie Adobe Readera w wersji co najmniej 8.1.4 polsko- lub anglojęzycznej.

Czytaj więcej