RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie roczne dla ryczałtu ewidencjonowanego: PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą rozliczania się podatnika z przychodów pozyskiwanych z określonych źródeł. Ryczałtowiec jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze swój przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Dlatego nie musi prowadzić pełnej ewidencji przychodów i kosztów, w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję przychodów. Rozliczenie roczne ryczałtowców składane jest na druku PIT-28. Kto w ten sposób może rozliczać się z fiskusem i jak poprawnie wypełnić właściwy dla ryczałtowców formularz podatkowy?

 

Kto może być ryczałtowcem?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najprostszych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu należność podatkowa jest odprowadzana w postaci procentu od przychodu uzyskanego w danym miesiącu czy roku podatkowym.

Taka forma opodatkowania PIT jest dostępna dla dwóch podstawowych grup podatników:

  • przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych, które prowadzą najem prywatny lub podpisują umowy o podobnym charakterze.

Rozliczanie się z fiskusem za pomocą ryczałtu opiera się na zasadzie odprowadzania podatku od przychodów uzyskanych przez podatnika, bez pomniejszania ich o koszty ich uzyskania, co zdecydowanie odróżnia ryczałt od skali podatkowej lub podatku liniowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, a właściwie art. 6 tegoż aktu prawnego, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych pochodzące z tytułu prowadzenia przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a bez znaczenia przy tym jest, czy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Jednocześnie, w ten sam sposób można opodatkować otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym, pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Ryczałt ewidencjonowany będzie dostępną metodą opodatkowania z tytułu konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro;
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Jak wybrać ryczałt?

Jeśli podatnik chciałby rozliczać pozarolniczą działalność gospodarczą lub najem prywatny za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi zgłosić to fiskusowi w odpowiednim terminie. Należy zawiadomić o wyborze takiej formy opodatkowania do 20 stycznia organ skarbowy. Jeśli podatnik rozpoczął działalność w trakcie trwania roku podatkowego, a chce być ryczałtowcem, musi złożyć zawiadomienie o wyborze ryczałtu w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podobnie jest w przypadku ryczałtowego opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

Uwarunkowania prawne dotyczące ryczałtu

Ryczałt ewidencjonowany jest metodą opodatkowania uregulowaną nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 rok, ale w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku ryczałtu podstawą opodatkowania PIT jest przychód podatnika. Nie istnieje jedna, uniwersalna, właściwa dla wszystkich ryczałtowców stawka opodatkowania. Jest ona wyznaczana dla każdego podatnika na drodze wydanej decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Od przychodu oblicza się podatek w wysokości zgodnej z przyjętą stawką. Obecnie w zastosowaniu znajdują się następujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
  • 20% - np. dla działalności przedstawicieli wolnych zawodów,
  • 17% - przychody z działalności usługowej, w tym parkingowej, hotelarskiej, fotograficznej,
  • 8,5% - przychody działalności usługowej (w tym gastronomicznej),
  • 5,5% - przychody z prowadzenia działalności wytwórczej, budowlanej i transportowej,
  • 3% - przychody z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, działalności usługowych w zakresie handlu itp.

Przykładowo, w najmie prywatnym czy dzierżawie prywatnej, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w zastosowaniu jest stawka 8,5 proc. podatku.

Rozliczenie roczne ryczałtowców

Osoby będące ryczałtowcami na gruncie podatku dochodowego rozliczają się z fiskusem na podstawie deklaracji podatkowej PIT-28. Musi ona trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Czy zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza się na drukach PITy?

Podatek dochodowy opłaca się najczęściej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wyjątkiem od tej zasady jest zryczałtowany podatek dochodowy, jaki można opłacać przy uzyskiwaniu niektórych dochodów. Jakie zestawienie Pit należy złożyć, jeśli ma się obowiązek zapłaty podatku dochodowego ryczałtem? Czy istnieją specjalne druki PITy, w ramach których taki podatek się opłaca?

Czytaj więcej

Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej

Ryczałtowe wielkości uzyskania przychodów a Program PITy 2015

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazuje zasady zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego, jako jednej z metod opodatkowania przychodów podatników. Program pity 2015 pomoże wypełnić pity 2015 na druku PIT-28 przeznaczonym dla ryczałtowców.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne 2015 firm opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy albo spółki i opłacające zryczałtowany podatek dochodowy na zrobienie rozliczenia PITza 2015 rok w programie do rozliczeń i złożenie rozliczenia PIT-28 za 2015 r. mają czas do 1 lutego 2016 r. Ustawowy termin na złożenie zeznania to 31 stycznia, jednak w tym roku wypada on w dzień wolny od pracy. W przypadku ryczałtowców podstawę opodatkowania stanowi przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Rodzaje działalności i stawki ryczałtu określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czytaj więcej