RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie roczne po terminie - spóźniony PIT

Podatnik powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swoich ubiegłorocznych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, korzystając z odpowiedniego druku rozliczenia podatkowego. Rozliczenie roczne ponadto powinno trafić na ręce fiskusa we wskazanym w ustawie o PIT z 26 lipca 1991 roku terminie. Co jednak się stanie, jeśli podatnik spóźni się z dokonaniem rozliczenia? Jakie konsekwencje niesie za sobą spóźniony PIT?

 

W jakich terminach deklaracja roczna musi trafić do Urzędu Skarbowego?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazano, w jakich terminach podatnicy powinni złożyć swoje rozliczenie roczne do właściwego względem swojego zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Urzędu Skarbowego. Termin ten uzależniony jest od metody opodatkowania dochodów lub przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Najdłuższy termin na rozliczenie podatkowe obowiązuje przy tym dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem skali podatkowej, na zasadach ogólnych, według progresywnych stawek 18 i 32% oraz dla podatników - liniowców, opodatkowanych podatkiem liniowym według stawki 19%. Jeśli podatnicy wybiorą lub mają narzuconą jedną z tych dwóch form rozliczenia będą składali swoje rozliczenia roczne w Urzędach Skarbowych w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli jest to dzień wolny od pracy, wówczas termin graniczny na rozliczenie roczne zostaje przesunięty do kolejnego dnia roboczego, tj. do 2 maja.

Dla skali podatkowej dedykowane są formularze PIT-36 lub PIT-37, przy czym PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane skalą podatkową, ale bez pośrednictwa płatnika. Z kolei, PIT-37 to deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową, choć za pośrednictwem płatnika.

Pozostałe terminy ostateczne na złożenie deklaracji podatkowej fiskusowi przedstawiają się następująco:

  • Do 31 stycznia dla druków: PIT-16A (karta podatkowa), PIT-19A (rozliczenie osób duchownych), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
  • Do 28 lutego dla druków: PIT-40 (roczne zeznanie PIT za pracownika), PIT-40A (rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę).
  • Do 30 kwietnia dla druków: PIT-36L (podatek liniowy), PIT-38 (dochody kapitałowe, z giełdy), PIT-39 (dochody z tytułu nieruchomości).

Jakie konsekwencje rodzi rozliczenie roczne po terminie?

Niektórzy podatnicy z własnej opieszałości przekraczają graniczny termin rozliczenia rocznego. Muszą się w związku z tym liczyć z określonymi konsekwencjami. Fiskus ma prawo naliczyć za każdy dzień spóźnienia ze złożeniem PIT i opłacenia podatku dochodowego, odsetki od zaległości podatkowych. Podatnik za roczny PIT po terminie może zostać obłożony karą w wysokości adekwatnej do stopnia uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa.

Podatnik, który spóźnił się ze złożeniem rozliczenia podatkowego PIT powinien jak najszybciej wypełnić i przekazać zeznanie do właściwego Urzędu Skarbowego. Wtedy będzie mógł opłacić jak najniższe odsetki ustawowe za swoje niedopatrzenie, choć nie uniknie konsekwencji karnych skarbowych w postaci nałożonej na niego grzywny. Jeśli wraz ze spóźnionym rozliczeniem rocznym podatnik złoży czynny żal, uwolni się od odpowiedzialności karnej za swoje postępowanie. Zostało to określone w art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Takie pismo nie będzie skuteczne, jeśli fiskus wszczął po stronie podatnika postępowanie wyjaśniające, dlaczego rozliczenie roczne nie zostało złożone terminowo.


Tematyka

Zobacz również

Terminy rozliczeń z fiskusem dla różnych form opodatkowania

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym ma obowiązek rozliczenia się z polskim fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu powinien on wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni druk rozliczenia rocznego PIT. Do najpopularniejszych formularzy podatkowych zalicza się PIT-37 oraz PIT-36. Oba przeznaczone są na rozliczenia osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Takie druki PIT powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nie dla wszystkich rozliczeń rocznych obowiązuje ten sam termin graniczny złożenia odpowiednich dokumentów na ręce fiskusa. Bywa i tak, że rozliczenia należy dokonać do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Jeśli podatnik spóźni się ze swoim zeznaniem podatkowym i przekroczy terminy wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

Czytaj więcej

Uwaga na termin rozliczeń rocznych - PITy 2015

Rozliczenia roczne za dany rok podatkowy muszą zostać wypełnione przez zobowiązanych do tego podatników, którzy następnie powinni dostarczyć swoje PITy 2015 do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W roku 2015 wprowadzono w życie nowe terminy na rozliczenia roczne, w związku z wymuszeniem na niektórych grupach podatkowych tego, aby ich deklaracje podatkowe były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Korzystając z edeklaracji podatkowych PITy 2015 można zachować dotychczasowe, wydłużone terminy rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakich terminów powinni zatem dotrzymać poszczególni podatnicy w Polsce, rozliczając się z Urzędem Skarbowym z tytułu swoich przychodów i dochodów?

Czytaj więcej

Pospieszmy się - powoli umyka termin dla zeznań PITy

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się z sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, w kraju i poza jego granicami, składając w Urzędzie Skarbowym odpowiednie zeznania PITy. Jaki jest termin dla zeznań PITy na ich złożenie na ręce fiskusa? Co grozi podatnikowi, który swoje zestawienie Pit złoży po terminie wskazanym w ustawie o PIT?

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe w PIT 2015 program a zapłata podatku w późniejszym terminie ?

Z Twojego rozliczenia podatkowego za 2015 rok podatnika okazało się, że konieczna jest dopłata podatku?
Czy należy ją uiścić jednocześnie ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym? A może złożyć rozliczenie PIT za 2015r. w styczniu, a podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzięc w poniższym artykule. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie ma obowiązku jednoczesnego wykonania obu czynności, tzn. złożenia rozliczenia rocznego za ubiegły rok i zapłaty podatku. Czyli można to zrobić w różnych terminach. Należy jedynie pamiętać, aby zarówno z jednym jak i drugim obowiązkiem zdążyć przed końcem kwietnia. Równie ważne jest to, że podatek wynikający z wypełnionego w pit-a trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie można czuć się zwolnionym z tego obowiązku, nawet jeśli do zapłaty jest kilka czy kilkanaście złotych. Choć prawdą jest, że niezapłacenie "groszowego" podatku nie zawsze musi skutkować interwencjami urzędników skarbowych i wezwaniem do zapłaty. Po prostu niekoniecznie muszą być zainteresowani wyegzekwowaniem należnego podatku. Zresztą, zgodnie z Ordynacją podatkową, urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług.

Czytaj więcej

Nie złożyłeś rozliczenia PIT w terminie? Ściągnij PIT 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. W przypadku niezłożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze. Z tego właśnie powodu warto składać rozliczenie  pit za 2015r. najlepiej wypełnione w programie do rozliczeń pit w wyznaczonym terminie.

Czytaj więcej