RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Strata w roku 2015 - roczne zeznanie podatkowe z Programem PITy 2015

Ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest poniesienie straty w danym roku podatkowym. Strata podatkowa podlega rozliczeniu w ramach pity 2015. Warto przy tym powiedzieć, że pomocny przy jej prawidłowym ujęciu w rozliczeniu rocznym z fiskusem - będzie pity 2015 program. Wskaże on, w jakim miejscu rozliczenie PIT 2015 ma wykazywać stratę z prowadzonej działalności gospodarczej i w jakiej wartości.

 

Obowiązek podatkowy 

Każdorazowo - gdy podatnik osiąga dochód - bez względu na źródło jego pochodzenia, powinien rozliczyć go z Urzędem Skarbowym. Pity 2015 Program będzie ku temu najlepszym rozwiązaniem. Pozwoli on na poprawne ujęcie wszystkich dochodów i kosztów podatnika, jak i na rozliczenie straty. Roczne zeznanie podatkowe PITy 2015 zrealizowane przy użyciu darmowego programu komputerowego staje się bardzo proste.

Podatnik w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może ponieść stratę, ponieważ jego koszty będą wyższe od uzyskanego przychodu. W takiej sytuacji nie płaci on podatku, zaś dochód w latach następnych pomniejsza o wysokość poniesionej wcześniej straty.

Generalnie pity 2015 ujmują stratę podatkową w formie odliczenia od dochodu, choć można wskazać przypadki, w których podatnik odliczy stratę od uzyskanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej przychodów. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy działalność podatnika, z której poniósł stratę, jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tylko do 50% wartości

Nadrzędną zasadą przy rozliczaniu straty podatkowej z roku 2015 jest to, że nie można w jednym rozliczeniu ująć więcej niż 50% wartości straty. Z kolei, stratę podatkową można w całości rozliczyć w ciągu 5 następujących po sobie latach. Rozliczenie Pit 2015 może więc uwzględniać tylko część straty podatkowej, nigdy jej całą wartość. Warto też powiedzieć, że starta z działalności może zostać odliczona od dochodu powstałego z tego samego źródła. W myśl tej reguły, strata z działalności gospodarczej będzie odliczona wyłącznie od dochodu osiągniętego z tej samej działalności. Podatnik nie może odliczyć straty pochodzącej z jego przedsiębiorstwa od dochodów na przykład z wynajmowania mieszkania.

Reguła odliczania jedynie 50% wartości straty podatkowej w danym roku nie znajduje zastosowania w przypadku strat powstałych z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są zwolnione z podatku.

Przekroczenie 5-letniego terminu

Minimalnie strata podatkowa podatnika może zostać rozliczona w ciągu dwóch kolejnych lat  podatkowych. Rozliczenie pit 2015 może odliczać od dochodów podatnika po 50% wartości straty. Maksymalnie jednak można odliczać straty podatkowe w ciągu 5 lat. Jeśli podatnik w tym czasie nie zdoła odliczyć od dochodu całej straty, gdyż na przykład jego dochody z danego źródła będą zbyt niskie, pozostała po 5 latach część straty nie będzie już mogła zostać odliczona.


Tematyka

Zobacz również

Czy stratę rozliczamy jednorazowo? Roczne zeznanie podatkowe z Programem Pity 2015

Rozliczenie roczne 2015 uwzględniać powinno wszystkie przychody uzyskane przez podatnika w danym roku podatkowym, opodatkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W PIT 2015 należy wskazać poniesione koszty uzyskania przychodów, odliczyć ulgi oraz uwzględnić dostępne dla podatnika preferencje podatkowe. W wypełnieniu każdej deklaracji podatkowej pomoże Program Pity 2015. Czym jest strata podatkowa? Jeśli w deklaracji podatkowej PIT 2015 podatnika przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, zamiast dochodu, podatnik wykazuje w danym roku podatkowym poniesienie straty. Stratę nie można jednak rozliczyć jednorazowo, w jednej deklaracji podatkowej. Tryb jej rozliczenia wskazuje ustawa o PIT. Odpowiedzi na to, jak rozliczyć stratę podatkową udzieli również Program PITy 2015.

Czytaj więcej

Czy prowadząc dwie firmy, muszę złożyć dwa formularze PIT 2015?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, rozliczają się z Urzędem Skarbowym na druku PIT-36. PIT 2015 muszą złożyć w terminie do ostatniego dnia kwietnia 2015 roku, tj.: roku następującego po roku podatkowym, za który się rozliczają. Działalność gospodarcza może być opodatkowana również w inny sposób i wówczas rozliczenie roczne 2015 podatnika będzie musiało zostać złożone na innym formularzu. PITy 2015 Program wskaże, jaki formularz będzie przy tym właściwy dla użytkownika.

Czytaj więcej

Rozliczenie straty z transakcji kapitałowych w PITy 2015 programie

Inwestując na rynku giełdowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można liczyć na wysokie zyski w krótkim czasie. Inwestorzy nie tylko kupują akcje, ale również obligacje i certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie. Są to transakcje kapitałowe, które mogą przynieść zyski, ale również inwestor może ponieść w wyniku takiej inwestycji stratę. Niektóre produkty strukturyzowane nie zapewniają pełnej ochrony kapitału, a jest ona jedynie warunkowa. Oznacza to, że kapitał zainwestowany przez inwestora w taki produkt będzie chroniony, ale tylko wówczas, gdy zaistnieją wskazane w umowie nabycia produktu, warunki rynkowe. Upraszczając, na inwestycjach w produkty strukturyzowane można również stracić. Taka strata, podobnie jak dochód uzyskiwany z transakcji kapitałowych, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Transakcje kapitałowe generujące straty mogą stanowić podstawę odliczenia od dochodu w formularzu PIT.

Czytaj więcej