RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Świeżo założona własna działalność gospodarcza a roczny Pit

Młody przedsiębiorca musi zmagać się z wieloma wymaganiami formalnymi w zakładaniu działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności powinien zarejestrować swoją działalność w odpowiedniej instytucji. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne będzie wypełnienie formularza CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki formularz można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, bądź też w trybie online. Z kolei spółki rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. W obu przypadkach przedsiębiorca musi wybrać metodę opodatkowania działalności gospodarczej. Świeżo założona własna działalność gospodarcza rozliczana będzie na drukach podatkowych odpowiednich dla wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit na przykład dla skali podatkowej składany będzie przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem formularza PIT-36, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jakie zestawienia PITy składają młodzi przedsiębiorcy i jakie metody opodatkowania wybierają najczęściej dla własnej działalności?

 

Skala podatkowa jako forma opodatkowania działalności

Najczęściej wybieraną, standardową formą rozliczania się firmy z fiskusem jest metoda ogólna, opierająca się na skali podatkowej - 18 i 32% podatku dochodowego. W takim przypadku podstawą opodatkowania jest dochód podatnika z działalności gospodarczej, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania w danym okresie rozliczeniowym. Podatnik musi odprowadzać do Urzędu Skarbowego co miesiąc lub co kwartał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i na początku kolejnego roku, w okresie rozliczenia, złożyć roczny Pit na druku PIT-36. Takie zestawienia PITy przeznaczone są dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane według skali podatkowej. PIT-36 można złożyć wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz z wykorzystaniem licznych ulg podatkowych, do jakich ma prawo konkretny podatnik. Świeżo założona własna działalność gospodarcza może generować wysokie koszty, przy niskich przychodach. W takim wypadku na pewno opłacalne będzie opłacanie podatku według skali podatkowej, ponieważ podstawa rozliczenia będzie bardzo niska, a zastosowana stawka podatkowa wyniesie zaledwie 18 proc. Skala podatkowa obecnie wygląda następująco:

  • Dla dochodów w wysokości do 85 528 zł - podatek 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł,
  • Dla dochodów ponad 85 528 zł - podatek wynosi 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad dochód 85 528 zł.

Młodzi przedsiębiorcy stosujący rozliczenie według skali podatkowej mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł, zmniejszając tym samym swoje zobowiązanie wobec fiskusa.

Inne metody opodatkowania

Oprócz skali podatkowej, osoba zakładająca działalność gospodarczą może zdecydować się na inną formę opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie na:

  • Opodatkowanie podatkiem liniowym,
  • Opodatkowanie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • Opodatkowanie za pomocą karty podatkowej.

Opodatkowanie liniowe, podobnie jak skala podatkowa, pozwala uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów w rocznym Pit. Podatek liniowy płacony jest zawsze według jednolitej stawki, wynoszącej 19%. Nie ma przy tym znaczenia kwota podstawy opodatkowania. Zestawienia Pity firmy stosujące opodatkowanie liniowe składają na formularzu PIT-36L w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Formularz ten nie może być złożony łącznie ze współmałżonkiem bądź jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Nie można w nim również uwzględnić wielu ulg podatkowych, właściwych dla rozliczenia na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Liniowa forma opodatkowania korzystna jest dla przedsiębiorców, których podstawa opodatkowania w danym roku podatkowym wykracza poza kwotę 85 528 zł i przedsiębiorca nie ma szans na zastosowanie licznych ulg i preferencji podatkowych, albo ich wykorzystanie nie będzie na tyle korzystne, jak oszczędności wynikające z zastosowania stawki podatkowej w wysokości 19%.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa należą do ryczałtowych form opodatkowania dochodowego. Przy ryczałcie ewidencjonowanym podstawą opodatkowania są przychody podatnika, bez pomniejszania ich o koszty podatkowe. Roczny Pit przedsiębiorca składa wówczas na formularzu PIT-28. Karta podatkowa oznacza płacenie podatku w tej samej wysokości, niezależnie od wielkości przychodu podatnika. Kartowicze składają zestawienia Pity na drukach PIT-16A. Zarówno PIT-28 jak i PIT-16A powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do ostatniego stycznia kolejnego roku podatkowego.

Wysokość podatku przy rozliczeniu kartą podatkową jest uzależniona od:

  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
  • liczby mieszkańców w miejscowości, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Tematyka

Zobacz również

Zaliczki kwartalne a podatek dochodowy w PITy 2015 - Program dla przedsiębiorców

Opłacając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w trybie kwartalnym, w praktyce przedsiębiorca przez dłuższy czas dysponuje środkami finansowymi, które musiałby w przeciwnym wypadku odprowadzać co miesiąc w ramach zobowiązania podatkowego wobec Urzędu Skarbowego. Zaliczki kwartalne są jednym ze sposobów optymalizowania zobowiązań podatkowych w podatku PIT.

Czytaj więcej

Dlaczego "liniowców" jest mniej niż przedsiębiorców opodatkowanych wg skali - podatki roczne przedsiębiorców z Programem PITy 2015

Program Pity 2015 wprowadza podatników w świat podatków, przedstawia różnice pomiędzy sposobami rozliczeń z fiskusem, prezentuje możliwe do wykorzystania ulgi... Jest to aplikacja, którą można pobrać z sieci za darmo, a dzięki której rozliczenie roczne 2015 – może zostać sporządzone szybko i bez stresu. Pamiętajmy, że niezwykle wygodnie będzie nam wypełniać druki PITy 2015 i załączniki do nich na formularzach aktywnych (PDF), które również Program zawiera. Podatnicy wypełniający swoje rozliczenie roczne 2015, na pewno zastanawiają się, dlaczego ogromna większość z nich rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 % oraz 32 %. Tak jest faktycznie, ponieważ większość podatników wypełnia druki PITy 2015, rozliczając się właśnie na zasadach ogólnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego podatników liniowych jest zdecydowanie mniej? Odpowiedź jest prosta, otóż nie wszyscy podatnicy są uprawnieni do korzystania z tej formy opodatkowania. Rozliczenie roczne 2015 na zasadzie liniowej nie może być wykonane przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej, a więc przy tym warunku odpada ogromna większość społeczeństwa. Liniowo nie rozliczą się także spółki, na przykład komandytowe.

Czytaj więcej

Czy prowadząc dwie firmy, muszę złożyć dwa formularze PIT 2015?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, rozliczają się z Urzędem Skarbowym na druku PIT-36. PIT 2015 muszą złożyć w terminie do ostatniego dnia kwietnia 2015 roku, tj.: roku następującego po roku podatkowym, za który się rozliczają. Działalność gospodarcza może być opodatkowana również w inny sposób i wówczas rozliczenie roczne 2015 podatnika będzie musiało zostać złożone na innym formularzu. PITy 2015 Program wskaże, jaki formularz będzie przy tym właściwy dla użytkownika.

Czytaj więcej

Zaliczki dla nowych przedsiębiorców - kredyt podatkowy a Program PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych zarezerwowanych dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki dla nowych przedsiębiorców w przypadku kredytu podatkowego w ogóle nie są opłacane przez cały rok podatkowy. Nie oznacza to jednocześnie, że młody przedsiębiorca jest kompletnie zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Może on jednak z zastosowaniem kredytu podatkowego, oddać fiskusowi należny podatek bez odsetek, w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Rozliczenie pit 2015 młodych podatników, korzystających w swojej działalności z kredytu podatkowego, może sprawiać pewne trudności. Pity 2015 muszą wówczas rozliczać podatek dochodowy przedsiębiorcy za cały rok podatkowy. W dokonaniu takiego rozliczenia pomoże program pity 2015.

Czytaj więcej

Jak księgujemy koszty w firmie - jak takie księgowanie wpływa na kształt rocznego zeznania PIT firmy

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia w odpowiedni sposób księgowości i uwzględniania w niej dokonywanych zdarzeń gospodarczych, zarówno tych, które przynoszą mu przychód, jak i tych, które są kosztami. Rozliczanie kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może być dokonywane na szereg różnych sposobów. Przedsiębiorcy mogą dokumentować w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych, koszty uzyskania przychodów, ale muszą je odpowiednio udokumentować dowodami księgowymi. Koszty wykazane w KPiR są następnie brane pod uwagę przy wypełnianiu formularzy Pity firm. Roczne zeznanie PIT może wykazywać mniejszy podatek należny fiskusowi dzięki wykazaniu wyższej kwoty kosztów przez przedsiębiorcę.

Czytaj więcej