RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga na dwoje dzieci - druki PIT, wskazówki, wyjaśnienia

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce, z której korzysta wielu podatników, jest ulga rodzinna. Pozwala ona na dokonanie odliczenia podatkowego w rozliczeniach rocznych PITy i dotyczy tych podatników, którzy spełniają wszystkie niezbędne warunki do jej zastosowania w praktyce. Zadajmy kluczowe w tym kontekście pytania: jakie druki PIT mogą wykazywać ulgę prorodzinną; jak złożyć rozliczenie roczne z ulgą na dziecko; w jakiej wysokości przyznawana jest ulga na dwoje dzieci? Otóż podatnik chcący zastosować w swoich rozliczeniach PIT ulgę rodzinną, musi spełniać warunki ustawowe, wskazane w aktualnych przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Do ulgi rodzinnej, czyli ulgi na dzieci, mają prawo ci podatnicy, którzy przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka lub dzieci sprawowali:

  • władzę rodzicielską
  • funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało
  • opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Tego rodzaju popularna ulga przyznawana jest w związku z wychowywaniem, sprawowaniem władzy rodzicielskiej lub opieką nad dzieckiem:

  • małoletnim
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • do ukończenia 25. roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nieprzekraczającej kwoty 3.089 zł.

Następnym ważnym warunkiem dla zastosowania ulgi na dzieci jest rozliczanie się z fiskusem z wykorzystaniem zasad ogólnych, tj. według tak zwanej skali podatkowej. Nie ma możliwości, aby skorzystać z ulgi na dziecko lub dzieci, jeśli podatnik rozlicza się z fiskusem według podatku liniowego czy karty podatkowej. Ryczałtowiec także nie rozliczy się z ulgą na dzieci, chyba że osiąga też dochody z innych źródeł (opodatkowane według skali). Ulga prorodzinna może zostać ujęta w deklaracji rocznej PIT-37 lub PIT-36. Nieistotne przy tym pozostaje, czy podatnik w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika, czy samodzielnie, bez takiego pośrednictwa. Czyli z ulgi na dzieci może skorzystać rodzic zatrudniony na etacie, jak i przedsiębiorca prowadzący własną firmę (pod warunkiem, że opodatkowuje ją skalą podatkową).

Bez kryterium dochodowego

Od 2014 roku, czyli już w rozliczeniach rocznych PIT za rok 2013, podatnicy chcący zastosować ulgę na dziecko musieli wziąć pod uwagę kryterium dochodowe. Obowiązuje ono wyłącznie przy rozliczaniu ulgi rodzinnej na jedno dziecko. W przypadku ulgi na dwoje dzieci kryterium to nie obowiązuje i podatnicy bez względu na dochód mogą odliczyć w swoich deklaracjach rocznych ulgę na dwoje dzieci.

W przypadku jedynaków, rodzice mogą zastosować ulgę na dziecko, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochód nie większy niż 112 000 zł łącznie, dla obojga rodziców, lub 56 000 zł dla jednego rodzica.

Jak ująć w PIT ulgę na dwoje dzieci?

Po spełnieniu przez podatnika lub podatników, w przypadku małżonków, wszystkich warunków dla zastosowania ulgi rodzinnej, można ją ująć w rocznej deklaracji podatkowej. Aby tego dokonać należy nie tylko odliczyć właściwą kwotę na druku PIT, ale jednocześnie wypełnić obowiązkowo załącznik PIT/O, w którym podatnik powinien wskazać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi podatkowej na dziecko, z jakiej korzysta podatnik lub podatnicy we wspólnej deklaracji PIT współmałżonków. W przypadku ulgi prorodzinnej w druk PIT/O należy wpisać informacje dotyczące dzieci. Wypełnia się przy tym część E załącznika PIT/O. Trzeba w nim podać numery PESEL swoich dzieci, a jeśli dzieci nie posiadają jeszcze nadanych numerów PESEL - imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

W przypadku ulgi na dwoje dzieci w deklaracji rocznej podatnik może odliczyć na każde dziecko taką samą kwotę: 1112,04 zł. Kwota ulgi rodzinnej w przypadku jednego lub dwojga dzieci nie uległa zmianie, w przeciwieństwie do wysokości odliczenia na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie podatnika. Ulga podlega odliczeniu bez względu na wysokość podatku należnego fiskusowi do zapłaty.


Tematyka

Zobacz również

PIT z ulgą rodzinną

Wychowywanie dzieci jest jedną z okoliczności uzasadniających możliwość zastosowania w drukach Pity  ulgi na dziecko. PIT z ulgą rodzinną nie złożą wszyscy podatnicy mający dzieci. Trzeba spełnić wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki, aby poprawnie rozliczyć taką ulgę. Dla kogo przeznaczona jest więc ulga prorodzinna i w jakich drukach podatkowych można z niej skorzystać?

Czytaj więcej

Korekta zestawień Pity z ulgą prorodzinną

Podatnicy wychowujący dzieci po spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku warunków, mogą ująć w rocznym PIT ulgę na dziecko. PIT z ulgą prorodzinną może podlegać korekcie, na przykład wtedy, gdy podatnik zapomniał ująć jedno ze swoich źródeł dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Korekta zestawień Pity może być równie dobrze dokonana wtedy, gdy podatnik pomimo uprawnienia do zastosowania ulgi na dziecko nie dokonał odliczenia, a po złożeniu pierwotnej deklaracji będzie chciał uzupełnić ją o ulgę prorodzinną. Jak składa się deklarację korygującą i kto właściwie może złożyć PIT z ulgą na dziecko?

Czytaj więcej

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Zmiany w uldze rodzinnej - zeznania Pity

Rozliczenie roczne z ulgą na dziecko składają w Urzędach Skarbowych w całej Polsce, jak również w trybie online podatnicy, którzy spełniają wymagania ustawowe. Ulga prorodzinna jest tym korzystniejsza, im więcej dzieci w rodzinie posiadają podatnicy. Jak powinny być wypełniane zeznania Pity z ulgą na dziecko, jeśli w 2015 roku zostały wprowadzone pewne zmiany w uldze rodzinnej?

Czytaj więcej

Rozliczenie ulgi prorodzinnej - PITy 2015 program

Niemal każdy podatnik wychowujący przynajmniej jedno dziecko odlicza kwotę ulgi prorodzinnej od podatku. Dyskusyjne jest to, czy ulga rzeczywiście jest pomocna i czy podatnicy biorą pod uwagę jej istnienie przy zakładaniu lub powiększaniu rodziny. Pewne jest natomiast, że podatnicy z uwagą śledzą wprowadzane zmiany dotyczące limitów dochodów rodziców odliczających ulgę od podatku. Po ostatniej zmianie przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej sądzono, że niewiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Okazuje się jednak, że podniesiono próg dochodów, więc okazję do skorzystania z ulgi będzie mieć więcej podatników, niż na początku sądzono. Od 2014 roku, rodzice posiadający jedno dziecko, które razem osiągają roczne dochody wyższe niż 112 tysięcy złotych stracą do niej prawo. Natomiast w rodzinie z trójką i więcej dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 procent, a na czwarte i każde kolejne o 100 procent. Z kolei dla rodziców wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie ulegnie zmianie. Ulgą prorodzinną nie będą objęci rodzice wychowujący jedno dziecko, nie będący w związku małżeńskim, których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Podwyżka w przypadku posiadania jednego dziecka nie jest jednak tak wysoka, jak mogłoby się wydawać ze ze względu na rosnącą inflację.

Czytaj więcej