RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulgi i odliczenia we wspólnym rozliczeniu małżonków programem PITy 2015

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Ponieważ wspólne opodatkowanie dochodów jest traktowane jako preferencyjna metoda naliczania podatku, mogą z niego skorzystać jedynie osoby opodatkowane wg skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Jako wspólny pit 2015 można zatem złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37. Małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać się z przychodów o charakterze kapitałowym oraz z przychodów osiągniętych w wyniku odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź nieruchomości. Trzeba również pamiętać, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencyjnej formy opodatkowania, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego rozliczenia pit 2015. Również wtedy, gdy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania, osiągał dodatkowo dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie ma możliwości złożenia deklaracji wraz z mężem/żoną i konieczne jest samodzielne wypełnienie zeznania. Korzyścią, jaką może przynieść wspólne rozliczenie małżonków, jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

 

Należy mieć jednak na uwadze, że nie zawsze złożenie jednego formularza umożliwia zmniejszenie wysokości należnego podatku. Może się zdarzyć, że mimo wspólnego rozliczenia małżonkowie nie osiągną żadnych korzyści podatkowych. W związku z tym nasuwa się pytanie, kiedy wspólne rozliczenie faktycznie przynosi małżeństwu profity inne niż czas zaoszczędzony w związku z wypełnianiem jednego, a nie dwóch formularzy podatkowych.

Jak wiadomo opodatkowanie na zasadach ogólnych, polega na zastosowaniu skali podatkowej – 18 i 32%. Jeżeli, któryś z małżonków musi od swoich dochodów odprowadzać 32% podatek, a drugi osiąga dochody, od których pobierany jest 18% podatek, wspólne rozliczenie przyniesie podatnikom korzyść. W momencie, gdy obydwie osoby osiągają dochody niższe niż 85528 zł rocznie, wysokość podatku będzie taka sama, jak w przypadku oddzielnego rozliczenia przez program PITy 2015.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami małżonkowie składający wspólną deklarację podatkową, mogą skorzystać ze wszystkich przysługujących im ulg i odliczeń, przy czym każdy z nich odlicza je samodzielnie. Wśród ulg i odliczeń, które mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym, możemy wymienić:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę internetową,
  • ulgę prorodzinną,
  • ulgę na uczniów,
  • ulgę na pomoc domową,
  • ulgę odsetkową,
  • darowizny (na cele krwiodawstwa, na cele kultu religijnego, na organizacje pożytku publicznego, na działalność charytatywną Kościoła),
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Korzystanie, z którejś z powyższych ulg/odliczeń, wymaga złożenia, jako rozliczenie roczne 2015 nie tylko formularza PIT, ale również formularza PIT/O. Wyjątkiem jest ulga odsetkowa w przypadku, której należy złożyć PIT-2K (w pierwszym roku korzystania z ulgi) lub PIT/D (we wszystkich kolejnych latach). Małżonkowie składają tylko jeden załącznik PIT/O, w przypadku załącznika PIT-2K i PIT/D, każdy z podatników musi załączyć do zeznania oddzielny formularz.

Ulgi i odliczenia można podzielić na dwa rodzaje. Do pierwszej grupy zaliczamy te, które umniejszają dochód, będący podstawą opodatkowania. Możemy wśród nich wymienić: wszystkie darowizny, wpłaty na IKZE, ulgę rehabilitacyjną oraz ulgę internetową. Pozostałe ulgi – prorodzinną, na uczniów, na pomoc domową, odliczamy od podatku. Do wypełnienia wspólnego zeznania podatkowego oraz poprawnego uwzględnienia w nim ulg i odliczeń, najlepiej wykorzystać program PITy 2015. Przy pomocy tej komputerowej aplikacji, można nie tylko wypełnić wszystkie formularze podatkowe, ale również wysłać je do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, co stanowi duże udogodnienie dla wszystkich osób, które chcą poświęcić na rozliczenie się z US jak najmniej czasu.


Tematyka

Zobacz również

Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne w program pity 2015, razem czy osobno? - dylemat małżeński z PIT-em w tle

 Rozliczenie podatkowe za 2015r. w przypadku małżeństw można złożyć na dwa sposoby: rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z wymienionych opcji, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki musimy spełniać, aby móc skorzystać z tych sposobów opodatkowania - pomoże ci w tym program do rozliczania pitówwspółmałżonkowie rozliczenie roczne 2012Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest tylko wtedy, gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa. To oznacza, że nowożeńcy, którzy pobrali się np. w lipcu 2015 roku, nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego za ten rok, Będą to mogli zrobić dopiero przy składaniu rozliczenia rocznego za rok 2016, kiedy będą małżeństwem przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczenia będą natomiast musieli zrezygnować ci małżonkowie, którzy posiadają rozdzielność majątkową.

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe 2015 po śmierci współmałżonka – razem czy osobno w PITy 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok po śmierci współmałżonka jest możliwe do wypełnienia w programie do rozliczeń PIT. Osoby, które straciły męża lub żonę w trakcie minionego roku, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT, jeśli złożą odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Z możliwości wspólnego rozliczenia pitu z 2015 roku mogą skorzystać podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (np. małżonkowie pobrali się w październiku 2008 r., a mąż zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 2008 r.), oraz tych, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok. W tej sytuacji wniosek o wspólne rozliczenie podatkowe – co istotne – podpisuje tylko podatnik, który będzie korzystał z tego uprawnienia. Wdowiec czy wdowa nie powinien zatem składać podpisu za zmarłego, choć co do zasady przy tej formie rozliczenia potrzebne są dwa podpisy. Wniosek o wyborze tej formy rozliczenia koniecznie należy złożyć w ustawowym terminie, czyli jeżeli chodzi o dochody osiągnięte w 2015 r. – do 30 kwietnia 2016 r. Niedotrzymanie tego warunku przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia pit-u za 2015r.

Czytaj więcej