RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie - skutki podatkowe dla osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy czerpiący zyski z tytułu umowy najmu lub dzierżawy muszą zapłacić podatek od tego typu dochodów (przy czym mają do wyboru dwie formy opodatkowania: na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym). W jaki jednak sposób powinny z fiskusem rozliczać się osoby, które zawarły z inną osobą fizyczną umowę użyczenia? Czy podatnik, który bezpłatnie użyczył lokal członkowi najbliższej rodziny (lub znajomemu) i nie czerpie z tego tytułu żadnych pożytków - musi zgłosić ów fakt fiskusowi? Wreszcie, za pomocą jakich argumentów może przekonać organ podatkowy, iż bezpłatnie korzystająca z lokalu osoba nie jest w rzeczywistości jego najemcą?

 

Zawarcie umowy użyczenia na piśmie zapobiega wielu kłopotom

Warto w tym miejscu przypomnieć czytelnikom, na czym polega umowa użyczenia i jakie elementy powinna zawierać. Otóż, z użyczeniem mamy do czynienia wówczas, kiedy osoba fizyczna (dalej zwana użyczającym), zezwala innej osobie fizycznej lub prawnej (biorącemu) na bezpłatne korzystanie z danej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony (Kodeks Cywilny, art. 710). Charakterystyczną cechą użyczenia jest więc szeroko rozumiana nieodpłatność - osoba biorąca rzecz w użytkowanie nie może ponosić z tego tytułu żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów eksploatacyjnych. Do dopuszczalnych kosztów utrzymania użyczonego lokalu można więc zaliczyć np. opłaty za wywóz śmieci, rachunki za zużycie wody oraz gazu, wydatki związane z drobnymi remontami, różne opłaty administracyjne (czynsz). Natomiast pozostałe nakłady poniesione przez biorącego powinny być zwrócone przez osobę użyczającą. Istotny jest również fakt, iż strona biorąca nie może być zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (niedopuszczalna jest więc sytuacja, w której użyczający rezygnuje z pobierania czynszu domagając się w zamian od biorącego np. pomocy w opiece nad dziećmi).

Umowa użyczenia może zostać zawarta zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, np. jako akt notarialny. Teoretycznie więc urząd skarbowy powinien w równym stopniu respektować obie te formy. W praktyce - oświadczenie podatnika o ustnym zawarciu umowy użyczenia bywa o wiele bardziej skrupulatnie badane, zwłaszcza jeśli biorącym jest osoba spoza najbliższej rodziny. Zachowanie formy pisemnej ułatwia więc udowodnienie istnienia takiej umowy i często chroni przed dociekliwością organ podatkowych (jest również ważnym dowodem w przypadku sporu między stronami).

Umowa zawierana przez osoby fizyczne powinna zawierać: imiona i nazwiska biorącego i dającego, ich daty urodzenia, adresy zamieszkania, numery dowodów tożsamości oraz nr PESEL. Powinna również szczegółowo określać, co stanowi przedmiot umowy. W przypadku użyczenia lokalu lub jego części należy podać: adres lokalu, jego powierzchnię, liczbę pomieszczeń oraz piętro, na którym lokal się znajduje. Natomiast w przypadku użyczanego gruntu warto opisać jego położenie, określić powierzchnię oraz wskazać numer ewidencyjny działki, a także numer Księgi Wieczystej.

Czy umowa użyczenia jest wolna od podatku?

Tak - jeśli biorącym jest członek najbliższej rodziny i zostały spełnione określone warunki. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, takim zwolnieniem są objęte osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej. Mówiąc innymi słowy, biorący nie zapłaci podatku, o ile łączy go z użyczającym bliski stopień pokrewieństwa.

Uwaga! Zwolnienie obejmuje:

 • małżonka,
 • dzieci,
 • wnuków i prawnuków;
 • rodziców,
 • dziadków,
 • pradziadków;
 • pasierba;
 • zięcia,
 • synową;
 • rodzeństwo;
 • ojczyma,
 • macochę;
 • teściów
 • oraz: siostrzeńców, siostrzenice, bratanków, bratanice; ciotki, wujów, stryjów; dzieci i małżonków pasierbów; bratowe, szwagierki, szwagrów, męża wnuczki lub prawnuczki, żonę wnuka lub prawnuka.

Należy jednak dodać, iż jeśli bezpłatne użytkowanie przez członków rodziny jest świadczeniem otrzymywanym na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub umów będących podstawą uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście - wówczas powstanie konieczność zapłaty podatku. W takim przypadku urząd skarbowy przyjmuje zasadę, iż biorący uzyskiwał przychód, który powinien wykazać w rozliczeniu rocznym 2015. Z reguły urząd podatkowy ustala wysokość przychodu na podstawie średnich stawek rynkowych czynszu najmu (lub dzierżawy), jaki należałby się właścicielowi, gdyby wynajmował dane mieszkanie.

Należy również dodać, iż jeśli użyczamy lokal osobie z nami niespokrewnionej, np. znajomemu lub przyjacielowi - musi ona zapłacić podatek dochodowy wyliczony zgodnie z podaną wcześniej regułą.


Tematyka

Zobacz również

Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

Czytaj więcej

Dochody z najmu a zeznanie na druku PIT - sprawdź, jak wypełnić druk

Najem nieruchomości prowadzony w formie prywatnej, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie za pomocą skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór metody opodatkowania przez właściciela wynajmowanej nieruchomości decyduje o tym, jakie zeznanie PIT złoży on po zakończeniu roku podatkowego z tytułu wynajmu nieruchomości. Jak wypełnić pity przeznaczone na rozliczenie dochodów z najmu? Jaki druk Pit należy przygotować przy rozliczaniu się z dochodów najmu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jaki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej