RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 

Konstrukcja ryczałtu

Jako jedna z metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych umożliwia wywiązywanie się niektórych podatników z płatności podatku wobec fiskusa. Podstawą dla określenia zasad rozliczania się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie zaś ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Zasadniczą różnicą pomiędzy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz skalą podatkową czy podatkiem liniowym jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla ryczałtu jest to przychód podatnika, bez pomniejszania go o koszty uzyskania, a nie dochód.

Nie ma jednej uniwersalnej stawki lub skali podatkowej dla ryczałtu ewidencjonowanego. Podatnicy opłacają podatek według stawki określonej przez naczelnika właściwego dla nich Urzędu Skarbowego. Od przychodu oblicza się podatek w wysokości zgodnej z przyjętą stawką. Obecnie w zastosowaniu znajdują się następujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  • 20% - np. dla działalności przedstawicieli wolnych zawodów,
  • 17% - przychody z działalności usługowej, w tym parkingowej, hotelarskiej, fotograficznej,
  • 8,5% - przychody działalności usługowej (w tym gastronomicznej),
  • 5,5% - przychody z prowadzenia działalności wytwórczej, budowlanej i transportowej,
  • 3% - przychody z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, działalności usługowych w zakresie handlu itp.

Ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym wskazuje w art. 6, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych pochodzące z tytułu prowadzenia przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a bez znaczenia przy tym jest, czy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Kto może być ryczałtowcem?

Ryczałtowcem mogą być dwie grupy podatników:

  • przedsiębiorcy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby prywatne, które wynajmują odpłatnie mieszkania.

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z najprostszych form odprowadzania do Urzędu Skarbowego należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest to wygodne, ponieważ nie muszą oni prowadzić ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawą rozliczenia podatkowego w tym przypadku będzie ewidencja przychodów pozyskanych w toku działalności podatnika. Kosztów nie trzeba ewidencjonować, ponieważ nie będą one odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak zostać ryczałtowcem?

Przedsiębiorca chcący rozliczać się z fiskusem z przychodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, powinien zgłosić ten fakt w formularzu rejestracyjnym firmy składanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zawiadomić organ skarbowy o wyborze takiej formy opodatkowania do 20. stycznia.

Jeśli podatnik rozpoczął działalność w trakcie trwania roku podatkowego, a chce być ryczałtowcem, musi złożyć zawiadomienie o wyborze ryczałtu w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podobnie jest w przypadku ryczałtowego opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

Ryczałt ewidencjonowany będzie dostępną metodą opodatkowania z tytułu konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców, jeśli:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Rozliczenie roczne PIT-28

Opodatkowanie ryczałtem własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy powoduje, że musi on rozliczać się z fiskusem z wykorzystaniem formularza rocznego PIT-28. Powinien on trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego. Nie można go składać na preferencyjnych zasadach, a tylko nieliczne ulgi podatkowe są dostępne dla tej formy rozliczenia podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Czy zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza się na drukach PITy?

Podatek dochodowy opłaca się najczęściej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wyjątkiem od tej zasady jest zryczałtowany podatek dochodowy, jaki można opłacać przy uzyskiwaniu niektórych dochodów. Jakie zestawienie Pit należy złożyć, jeśli ma się obowiązek zapłaty podatku dochodowego ryczałtem? Czy istnieją specjalne druki PITy, w ramach których taki podatek się opłaca?

Czytaj więcej

Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej

Ryczałtowe wielkości uzyskania przychodów a Program PITy 2015

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazuje zasady zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego, jako jednej z metod opodatkowania przychodów podatników. Program pity 2015 pomoże wypełnić pity 2015 na druku PIT-28 przeznaczonym dla ryczałtowców.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne 2015 firm opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy albo spółki i opłacające zryczałtowany podatek dochodowy na zrobienie rozliczenia PITza 2015 rok w programie do rozliczeń i złożenie rozliczenia PIT-28 za 2015 r. mają czas do 1 lutego 2016 r. Ustawowy termin na złożenie zeznania to 31 stycznia, jednak w tym roku wypada on w dzień wolny od pracy. W przypadku ryczałtowców podstawę opodatkowania stanowi przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Rodzaje działalności i stawki ryczałtu określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czytaj więcej