RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wszystkie najważniejsze informacje o PIT37 - jak wypełniamy, dla kogo jest przeznaczony

Ten najbardziej popularny wśród Polaków formularz jest wypełniany przede wszystkim przez podatników uzyskujących dochody z tytułu wykonywania pracy zawodowej. Deklaracja PIT-37 dotyczy bowiem przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, a więc podmiotów, które zgodnie z ordynacją podatkową są zobowiązane do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. W Polsce płatnikiem podatku jest najczęściej zakład pracy podatnika, ZUS (w przypadku emerytów i rencistów) oraz KRUS (w przypadku rolników).

 

Tak więc PIT-37 rozliczają ci podatnicy, którzy uzyskali przychody:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika,
 • wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
 • podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Ustawodawca dokładnie określił, jaki rodzaj przychodów może zostać uwzględniony na PIT-37.  Są to:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (także spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytury i renty krajowe (w tym renty strukturalne i renty socjalne),
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (czyli umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Na formularzu PIT-37 mogą również rozliczać się ci podatnicy, którzy:

 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, rozliczają się z urzędem skarbowym na właściwym w ich przypadku formularzu (w większości przypadków jest  to PIT-36).

Samodzielne składanie PIT-37 nie zawsze jest konieczne

Nie zawsze podatnik rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem druku PT-37 musi ów dokument wypełnić osobiście. Jeżeli tylko spełnia określone warunki, rozliczenie roczne w jego imieniu może sporządzić (a następnie wysłać do skarbówki) płatnik. Wielu osobom, zwłaszcza starszym, ta forma rozliczenia wydaje się zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem, niż samodzielne rozliczanie należnego podatku.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż z takiej możliwości mogą skorzystać jedynie osoby, które rozliczają się z umowy o pracę lub z emerytury i renty i nie mają żadnych dodatkowych źródeł dochodu (mówiąc innymi słowy - w danym roku podatkowym osiągały dochód tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednego płatnika). Ponadto takie osoby nie mogą korzystać z żadnych ulg podatkowych ani ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, czy też rozliczać się z fiskusem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku rencistów i emerytów dochodzi jeszcze jeden wymóg - podatnik korzystający z tego typu rozwiązania traci możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Aby płatnik sporządził deklarację roczną w imieniu podatnika, musi również zostać spełniony pewien warunek formalny - podatnik musi odpowiednio wcześnie poinformować o tym pracodawcę. Powinien więc najpóźniej do 10 stycznia 2015 roku przekazać płatnikowi  PIT-12 oraz podać w nim następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
 • adres zamieszkania,
 • nazwę i adresu urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Dodatkowo podatnik musi podpisać oświadczenie/prośbę o dokonanie obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego za dany rok podatkowy oraz ewentualnie wskazać:

 • wysokość faktycznie poniesionych wydatków na bilety okresowe,
 • wysokość nienależnie pobranych świadczeń (o ile takie pobranie miało miejsce).

Następnie płatnik sporządza za pracownika rozliczenie roczne, wykorzystując w tym celu druk PIT-40 i przesyła go podatnikowi do wglądu (ma na to czas do końca lutego) w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty.  

W przypadku emerytów i rencistów obowiązują jednak nieco inne formalności. Osoby, dla których jedynym dochodem są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych różnego rodzaju świadczenia emerytalne bądź rentowe, nie muszą wypełniać druku PIT-12. Organ rentowy i tak musi rozliczyć ich świadczenia, posługując się w tym celu drukiem PIT-40A, a następnie przesłać ów dokument do właściwego urzędu skarbowego.

Zasadniczo przyjmuje się, że wypełnienie przez ZUS i przesłanie do organu podatkowego deklaracji podatkowej PIT-40A jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika zeznania rocznego. Oznacza to, nie musi on indywidualnie wypełniać rocznej deklaracji podatkowej.


Tematyka

Zobacz również

Oddzielne PITy 37 małżonków

Ustawodawca podatkowy ustanowił dla niektórych grup podatników referencyjne metody rozliczania się z fiskusem. Na odliczeniach mogą skorzystać na przykład rodzice wychowujący wspólnie lub samotnie swoje pociechy, jak również małżonkowie, którzy co do zasady prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce jednak oboje małżonkowie mogą rozliczać PITy 37  lub inne rodzaje deklaracji podatkowych razem nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie mieszkają wspólnie. W tego rodzaju fakty fiskus się nie zagłębia, tym bardziej, iż nie posiada narzędzi i uprawnień do sprawdzania tego, jaki styl życia prowadzą podatnicy.

Czytaj więcej

NIP czy PESEL? Identyfikacja podatnika PIT-37

Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych PIT jest druk PIT-37. Jest on właściwy między innymi dla wszystkich podatników pracujących na etacie, rozliczających się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla kogo będzie przeznaczony PIT-37 w praktyce oraz w jaki sposób dokonywana jest w nim identyfikacja podatnika? Czy numerem identyfikacji podatkowej w przypadku deklaracji podatkowej PIT-37 będzie numer NIP czy numer PESEL właściwy dla podatnika?

Czytaj więcej

Kto jest uprawniony do złożenia zestawienia PIT 37

W terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego podatnicy w Polsce muszą złożyć między innymi zestawienia Pity na drukach PIT-37 oraz PIT-36. Oba drugi są bardzo popularne. Dla kogo zatem przeznaczone jest właściwie zestawienie PIT 37? Czym różnią się od siebie druki PIT37 i PIT36?

Czytaj więcej

Interaktywny formularz pit 37 druk w pdf, czy jest lepszy od zwykłego druku ?

Nadchodzi czas, gdy trzeba rozliczyć się z fiskusem. Większość Polaków musi więc wypełnić formularz pit 37 i złożyć go osobiście, czy też wysłać pocztą, lub przez Internet. PIT-37 druk wypełnia się na podstawie formularza PIT-11, wysłanego przez pracodawcę. Czasem jednak gdyby firma zapomniała o naszym zeznaniu, trzeba wtedy samemu wypełnić formularz. A im szybciej wypełnimy i złożymy PIT, tym szybciej pieniążki ze zwrotu znajdą się w naszej kieszeni. Druk pit 37 2015 jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy swoje dochody uzyskują w ramach rent krajowych, emerytur, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy, umów o dzieło czy też umów zlecenie. Żeby móc wypełnić PIT-37 druk w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Jedną z form rozliczania się, bardzo zresztą wygodną i funkcjonalną są aktywne formularze. Pit 37 pdf wykonane są w wersji aktywnej, to oznacza, że obliczenia w plikach wykonują się automatycznie i można je wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia. Konieczne jest zainstalowanie Adobe Readera w wersji co najmniej 8.1.4 polsko- lub anglojęzycznej.

Czytaj więcej