RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wszystkie załączniki PIT - pełen zestaw informacji

Korzystając przede wszystkim z ulg podatkowych, preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczając w ramach swojej deklaracji podatkowej dochody pozyskane przez małoletnie dzieci, podatnicy są zobowiązani nie tylko do odpowiedniego skonstruowania swojego rocznego zeznania podatkowego, ale również do wypełnienia i złożenia we właściwym względem miejsca zamieszkania, stosownych załączników. Załączniki PIT dostosowane są pod kątem ulg podatkowych i specyficznych rozliczeń dokonywanych przez podatników. Kiedy więc znajdują one swoje zastosowanie?

 

Załączniki do deklaracji podatkowych

Istnieje szeroki wykaz załączników PIT do deklaracji podatkowych rocznych, jakimi posługują się polscy podatnicy przy okazji rozliczania się z fiskusem ze swoich ubiegłorocznych dochodów lub przychodów. Ich przeznaczenie zostało wskazane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Większość załączników PIT służy przede wszystkim do wykazywania ulg podatkowych w drukach podatkowych. Wśród nich wymienia się między innymi:

  • Załącznik PIT/O – przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
  • Załącznik PIT/D – służy do odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na przykład na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w latach 2002-2006.
  • Załącznik PIT/Z – informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia w PIT.
  • Załącznik PIT/B - przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i stanowiący informację o wysokości dochodu bądź straty, które zostały osiągnięte przez przedsiębiorcę w trakcie danego roku podatkowego, w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Załącznik PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających w roku podatkowym łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców,
  • Załącznik PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków poniesionych przez podatnika na inwestycje mające na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Złożenie takiego załącznika jest konieczne do skorzystania z ulgi odsetkowej.

Informacje o wypełnianiu załączników

Podatnicy korzystający w rocznych rozliczeniach podatkowych z ulg przysługujących im na mocy przepisów ustawy o PIT, muszą je uwzględnić w swoich deklaracjach i w załącznikach PIT. Do wykazywania ulg między innymi służy załącznik PIT/O. Jest to jeden z najbardziej popularnych załączników do deklaracji PIT. Wykazuje się w nim ulgi odliczane od podatku lub podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W PIT/O należy wskazać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi podatkowej na dziecko, nazywanej również ulgą rodzinną. W odniesieniu do niej podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O w części E wpisując numer PESEL dziecka, a jeśli nie został on jeszcze nadany - imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.

PIT/O dołączany jest do głównej deklaracji podatkowej, składanej na druku PIT-36 lub PIT-37, jeśli chodzi o deklaracje, w których ujęta została ulga rehabilitacyjna i ulga na leki. Wypełniając załącznik PIT/O w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej, w pozycji 17 i 18 tego druku należy wpisać sumy przeznaczone na cele rehabilitacyjne, a także kwoty wykorzystane w poprzednim roku podatkowym na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Kolejnym, ważnym załącznikiem jest PIT/M dołączany do zeznania podatkowego PIT-36 rodzica czy opiekuna dziecka małoletniego, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwało dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Załącznik ten jest wypełniany przez podatników, którzy są zobowiązani do doliczenia w swojej deklaracji rocznej dochodów małoletniego dziecka. Zgodnie z ustawą o PIT istnieje taka konieczność, jeśli dochody te pochodzą z wykonywanej przez dziecko działalności gospodarczej czy z nagród za wyniki w sporcie i nauce. W PIT/M rodzic powinien wykazać przychody małoletniego dziecka lub wychowanka, z wyjątkiem przychodów uzyskanych z:

  • pracy zawodowej, tj. stosunku pracy, umów zlecenie lub umów pokrewnych,
  • stypendiów,
  • rozporządzania przedmiotami oddanymi dziecku do osobistego użytku.

Tematyka

Zobacz również

Kto składa załącznik PIT/D i jak powinien go poprawnie wypełnić?

Przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają do urzędów skarbowych odpowiednie druki podatkowe. Płacą na podstawie dokonanych w nich obliczeń, podatek roczny należny fiskusowi. Może on zostać obniżony, dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych. W takim przypadku konieczne jednak staje się wypełnienie odpowiednich załączników do głównej deklaracji podatkowej. Kto zatem będzie zobowiązany do tego, aby wypełnić i złożyć na ręce fiskusa załącznik PIT/D?

Czytaj więcej

Na jakich załącznikach PITy rozliczamy wszystkie aktualne ulgi podatkowe

Wypełnianie formularzy podatkowych, które wydają się większości podatnikom dosyć skomplikowane, nie należy z pewnością do ulubionych czynności. Jednak w kwestii corocznego, obowiązkowego rozliczania się z fiskusem, istnieje kilka bardzo pozytywnie kojarzących się aspektów. Chodzi przede wszystkim o zwrot podatku, jaki trafia na konto podatników, którzy zanotowali nadwyżkę. Ustawodawca daje także możliwość korzystania z ulg podatkowych, a te mogą sprawić, iż w ogólnym rozrachunku pojawi się wspomniana nadwyżka. Podatnikami uprawnionymi do rozliczania ulg podatkowych są osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Aktualne ulgi podatkowe rozliczają osoby, które składają PIT  samodzielnie, jak również podatnicy (małżonkowie), rozliczający się wspólnie. Najczęściej stosowanymi formularzami podatkowymi są: PIT-37 i PIT-36, a także PIT-28. Chcąc wpisać aktualne ulgi podatkowe, należy wybrać odpowiednie  załączniki PIT.

Czytaj więcej

Do czego służy załącznik PIT/M

Podatnicy wypełniają swoje rozliczenia PITy na odpowiednich drukach podatkowych. Niemniej, prócz głównych deklaracji Pity w wielu przypadkach obligatoryjnie muszą wypełnić załączniki do rozliczenia głównego. Jednym z takich załączników jest załącznik PIT/M. Do czego służy i którzy podatnicy w praktyce będą zobowiązani do jego wypełnienia?

Czytaj więcej

PIT 37 i wszystkie możliwe załączniki do niego - informacje o najpopularniejszym formularzu PIT

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rocznych formularzy podatkowych jest PIT 37. Formularz PIT tego rodzaju składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Pit-37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Załączniki do pit37 wypełniają wyłącznie ci podatnicy, który w swoim rozliczeniu rocznym korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, na podstawie ustawy o PIT. Jakie to będą załączniki?

Czytaj więcej

Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej