RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wybór formy opodatkowania dla najmu prywatnego

Rozliczenie najmu prywatnego jest obowiązkiem wynajmującego mieszkanie czy dom w trybie prywatnym, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik trudniący się najmem prywatnym może wybrać, jaka forma opodatkowania najmu będzie odpowiednia dla niego. Najem prywatny może być opodatkowany w dwójnasób - skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy powiedzieć, że każdy podatnik sam powinien przeanalizować, która forma opodatkowania najmu prywatnego będzie w jego przypadku korzystniejsza. Z reguły u podatników, którzy mają szansę na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowej oraz ponoszących wysokie koszty wynajmu mieszkania, bardziej korzystna będzie skala podatkowa. U pozostałych podatników prowadzących najem prywatny, lepsze pod względem ekonomicznym będzie opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Najem prywatny w ustawie o PIT

Pod pojęciem „najem prywatny” należy rozumieć zawarcie umowy na mocy której, wynajmujący, będący właścicielem mieszkania zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania na czas oznaczony lub nie, z kolei najemca zobowiązuje się do opłacania na rzecz wynajmującego umówionego czynszu, w postaci pieniężnej lub w postaci świadczenia niepieniężnego. Świadczenie z tytułu najmu, czyli czynsz, jest dla wynajmującego przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodem nie będą natomiast koszty ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu, jeśli z umowy wynika, że to on jest zobowiązany do ich ponoszenia. Wszelkie należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej, jak i opłat za media, nie będą stanowiły przysporzenia majątkowego dla wynajmującego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że najem prywatny jest odrębnym źródłem przychodu, razem z zarobkami z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy też umów o podobnym charakterze. W ramach odrębnych źródeł przychodu oprócz dochodów z najmu, rozlicza się również przychody z najmy okazjonalnego.

Ryczałt i skala podatkowa

Wiadomo już, że najem prywatny może być opodatkowany albo za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub za pomocą skali podatkowej - 18 i 32%. Jeśli podatnik nie zadecyduje, że chce być opodatkowany na zasadach ryczałtu, automatycznie zostanie objęty opodatkowaniem według skali podatkowej progresywnej i będzie rozliczał najem prywatny na druku PIT-36, właściwym dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika. Na dodatek, podatnik będzie musiał ewidencjonować przychody uzyskiwane z najmu prywatnego oraz koszty podatkowe, związane z wypracowaniem przychodu. Dopiero na podstawie tych dwóch ewidencji będzie mógł właściwie wypełnić rozliczenie najmu prywatnego na druku PIT-36. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w takim rozliczeniu jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Podatnik może w ramach deklaracji PIT-36 skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. PIT-36 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Z kolei, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania najmu prywatnego. Nie wymaga ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów, bowiem podstawą opodatkowania jest tutaj przychód, a nie dochód podatnika, uzyskany w toku prowadzenia najmu prywatnego. Taka forma opodatkowania nie pozwala na pomniejszanie przychodu o koszty jego uzyskania, ani o większość ulg podatkowych, jakie dostępne są dla podatników opodatkowanych skalą podatkową, ale za to upraszcza formalności związane z kontaktami z fiskusem. Warto powiedzieć, że dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik musi wcześniej złożyć stosowne oświadczenie fiskusowi. Jeśli najem prywatny opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas podatnik rozliczenie wypełnia na druku PIT-28. Druk ten musi znaleźć się w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego.

Lepiej ryczałt, czy lepiej skala podatkowa?

Wybór formy opodatkowania najmu prywatnego podyktowany powinien być indywidualną sytuacją każdego podatnika, który uzyskuje przychody w taki sposób w danym roku podatkowym. Opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest korzystne dla podatników, którzy nie ponoszą wysokich kosztów takiego najmu i nie chcą prowadzić rozbudowanej ewidencji przychodów i kosztów. Z kolei skala podatkowa będzie dobrym wyborem, jeśli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania nie będzie przekraczała kwoty 85 528 zł, czyli pierwszego progu podatkowego, ponieważ podatnik będzie wówczas odprowadzał podatek dochodowy według 18% stawki. W PIT-36 podatnik może ująć liczne ulgi i preferencje podatkowe, optymalizując swoje roczne zeznanie podatkowe.

Tematyka

Zobacz również

Dochody z najmu a zeznanie na druku PIT - sprawdź, jak wypełnić druk

Najem nieruchomości prowadzony w formie prywatnej, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie za pomocą skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór metody opodatkowania przez właściciela wynajmowanej nieruchomości decyduje o tym, jakie zeznanie PIT złoży on po zakończeniu roku podatkowego z tytułu wynajmu nieruchomości. Jak wypełnić pity przeznaczone na rozliczenie dochodów z najmu? Jaki druk Pit należy przygotować przy rozliczaniu się z dochodów najmu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jaki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej