RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Z jakich odliczeń i czy w ogóle może skorzystać "osoba na wózku" - PITy 2015

Urazy kręgosłupa, nóg czy wrodzone choroby mogą spowodować, że dana osoba zostanie skazana na poruszanie się na wózku inwalidzkim. W takim przypadku zwykle ustanawiane jest dla niej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Jako osoba niepełnosprawna, podatnik wypełniając pit roczny za rok 2015 ma możliwość odliczenia kosztów poniesionych na rehabilitację i na usprawnianie wykonywania codziennych czynności życiowych. Zatem śmiało można powiedzieć, że rozliczenia PITy 2015 wypełniane przez osoby na wózkach inwalidzkich mogą uwzględniać odliczenia ulg podatkowych, w tym zwłaszcza ulgi rehabilitacyjnej. Ich niepełnosprawność nie będzie też przeszkodą we wspólnym rozliczeniu łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Ulga rehabilitacyjna stricte dla osób niepełnosprawnych

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku jasno wskazuje się, komu przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniach PITy. W pierwszej kolejności taka ulga przyznawana jest osobom niepełnosprawnym  o ustalonym formalnie orzeczeniu stopnia niepełnosprawności.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje pojęcie osoby niepełnosprawnej w art. 1. Osobą niepełnosprawną jest osoba posiadająca orzeczenie:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni nie-pełnosprawności określonych w art. 3 lub

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Wspominana ustawa stanowi podstawę wydawania decyzji o niepełnosprawności. Skorzystanie z odliczenia możliwe jest również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. Na mocy obowiązującej ustawy rehabilitacyjnej wskazuje się trzy stopnie niepełnosprawności:

  •   Znaczny,
  •   Umiarkowany,
  •   Lekki.

Art. 4 ustawy wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem kolejnych stopni niepełnosprawności.  Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby niepełnosprawne, mające naruszoną sprawność organizmu. Są to osoby niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dodatkowo z ulgi mogą skorzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, o ile mieszkają oni z osobą na wózku i utrzymują ją.

Warunki i tryb odliczenia ulgi

Ulga rehabilitacyjna może zostać wykorzystana wyłącznie w niektórych rozliczeniach rocznych podatników. W praktyce osoba niepełnosprawna, jeżdżąca na wózku inwalidzkim, będzie mogła ująć ulgę w swoim Pit za rok 2015, o ile rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32% bądź za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego ulga rehabilitacyjna może zostać ujęta w deklaracjach Pity:

  • PIT-37 przeznaczonych dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową za pośrednictwem płatnika,
  • PIT-36 przeznaczonych dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-28 przeznaczonych dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga rehabilitacyjna jest przyznawana w związku z ponoszeniem przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna, wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki te musiały być poniesione w danym roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. 


Tematyka

Zobacz również

Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej

Czy można odliczyć rehabilitację od podatku - podpowiedzi udziela PITy 2015 program

Wśród wielu ulg istniejących w polskim prawie podatkowym na szczególną uwagę osób niepełnosprawnych niewątpliwie zasługuje ulga rehabilitacyjna. Pity 2015 program podpowiada użytkownikom, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można korzystać z takiej właśnie ulgi. Jak odliczyć rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach formularzy PIT 2015? Wystarczy skorzystać z darmowego programu komputerowego. Opiera się to na odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej od dochodu wskazanego w formularzu PIT 2015.

Czytaj więcej