RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Zapewnienie przez pracodawcę wyżywienia podczas wyjazdu delegacyjnego pracownika a podatek

Ze specyfiki wielu zawodów wynika, że konieczne są wyjazdy służbowe pracowników. Między innymi z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku handlowców i przedstawicieli handlowych czy wielu biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą. Podróż służbowa pracownika jest kosztem po stronie przedsiębiorcy i musi on pokryć wydatki poniesione przez podwładnego w takiej sytuacji. Delegacja generuje potrzebę wypłacenia pracownikowi diety pracowniczej lub zapewnienia mu zakwaterowania, transportu i wyżywienia na miejscu docelowym. Czy wyżywienie w delegacji pracowniczej objęte jest podatkiem PIT? Czy należy je traktować jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?...

 

Wyżywienie w delegacji

W czasie podróży służbowej pracodawca w niektórych przypadkach nie będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi diety. Będzie to miało miejsce, jeśli zapewni pracownikowi bezpłatne, całodzienne wyżywienie - 3 razy dziennie, w postaci śniadania, obiadu i kolacji. Innym przypadkiem jest, jeśli pracownik delegowany jest do miejscowości stałego lub czasowego swojego pobytu. Jednocześnie przy zapewnieniu wyżywienia pracownikowi na czas podróży zagranicznej służbowej, podwładnemu będzie przysługiwała dieta w wysokości 25 proc. podstawowej diety. Kwotę diety należy zmniejszyć zawsze o koszt zapewnionego, bezpłatnego wyżywienia:
 • o 25% za śniadanie,
 • o 50% za obiad,
 • o 25% za kolację.
Kwotę diety w podróży zagranicznej zmniejsza się o koszt zapewnionego, bezpłatnego wyżywienia:
 • o 15% za śniadanie,
 • o 30% za obiad,
 • o 30% za kolację.
Istnieją problemy z obniżaniem diety pracowniczej  przez pracodawców, jeśli pracownik korzysta w czasie wyjazdu służbowego np. z bezpłatnego lunchu. Lunch nie jest odpowiednikiem polskiego, tradycyjnego obiadu. Dlatego też przyjmuje się, że jeśli pracownikowi zapewnia się bezpłatny posiłek w czasie podróży służbowej, obniżenie diety jest obligatoryjne. Pracodawca sam ocenia, czy zakwalifikować bezpłatną przekąskę czy inny posiłek pracownika do jednego z trzech tradycyjnych kategorii posiłków i z tego tytułu pomniejszyć wysokość diety.

Jeśli pracodawca ma problem z przyporządkowaniem danego posiłku do kategorii „śniadanie”, „obiad”, „kolacja”, może zwrócić się do podmiotu wystawiającego rachunek za posiłek o uściślenie, czy np. lunch wykazany na rachunku można potraktować jako obiad. Może też zwrócić się do pracownika, aby ten złożył oświadczenie na piśmie o rodzaju zagwarantowanych przez pracodawcę posiłków w podróży służbowej.

Jak widać więc, posiłki dla pracownika w delegacji na koszt firmy rzeczywiście mogą zmniejszyć dietę pracowniczą, albo w ogóle znieść obowiązek jej wypłaty przez pracodawcę.

Podatek dochodowy od diety lub pokrycia kosztów wyżywienia w podróży służbowej

Diety czy sfinansowane przez pracodawcę koszty wyżywienia pracownika w podróży służbowe mają wpływ na ostateczny podatek dochodowy płacony przez pracownika. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Diety wypłacane pracownikowi w delegacjach służbowych nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem Pit. W ramach świadczeń pieniężnych pokrywanych w podróży służbowej przez pracodawcę, wymienia się:

 • przejazdy,
 • noclegi,
 • dojazdy środkami komunikacji miejskiej,
 • inne wydatki, udokumentowane przez pracownika.

Dieta w delegacji służbowej wypłacana jest z przeznaczeniem na pokrycie codziennych wydatków pracownika przebywającego w podróży, związanych z wyżywieniem. Jeśli delegacja służbowa trwa w granicach od 8 do 12 godzin, pracownik otrzyma dietę w wysokości połowy jej wymiaru. Pełna wysokość diety będzie przysługiwała w podróży trwającej ponad 12 godzin.

Jeśli pracownik odbywa podróż krajową, wówczas ma prawo do uzyskania diety w wysokości 30 zł za dobę podróży. Dieta ta powinna być przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należności z tytułu diet za delegację służbową należy wyliczać za czas od rozpoczęcia podróży krajowej do powrotu pracownika, po wykonaniu przez niego nałożonego zadania służbowego.

Wskazane powyżej rozporządzenie określa, że jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy delegacja służbowa pracownika trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę przysługuje:

 • 50% diety – do 8 godzin trwania delegacji,
 • 100% diety – powyżej 8 godzin trwania delegacji.

Jeśli pracownik nie otrzyma diety pracowniczej, a pracodawca sfinansuje koszty wyżywienia w delegacji, wówczas wartość ta podlegać może zwolnieniu podatkowemu do wysokości określonego limitu. Zgodnie z ustawą o PIT, ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ww. ustawy korzysta wyłącznie ta część otrzymanego świadczenia związanego z wyżywieniem, która nie przekracza wysokości diety określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Nadwyżka nad tymi kosztami ponad kwotę diety określonej w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Należy go opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a pracodawca jako płatnik tego podatku musi pobrać od tego świadczenia zaliczkę na podatek PIT.

Koszty po stronie pracodawcy

Wysłanie pracownika w podróż służbową – krajową bądź zagraniczną, wiąże się po stronie pracodawcy z obowiązkiem wypłaty diety za każdy dzień przebywania w delegacji, oraz ze zwrotem kosztów przejazdu w miejsce przeznaczenia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Koszty te mogą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, które zmniejszą podstawę opodatkowania w podatku dochodowym, dzięki czemu podatek pit będzie płacony w mniejszej wysokości.


Tematyka

Zobacz również

Zaliczki kwartalne a podatek dochodowy w PITy 2015 - Program dla przedsiębiorców

Opłacając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w trybie kwartalnym, w praktyce przedsiębiorca przez dłuższy czas dysponuje środkami finansowymi, które musiałby w przeciwnym wypadku odprowadzać co miesiąc w ramach zobowiązania podatkowego wobec Urzędu Skarbowego. Zaliczki kwartalne są jednym ze sposobów optymalizowania zobowiązań podatkowych w podatku PIT.

Czytaj więcej

Dlaczego "liniowców" jest mniej niż przedsiębiorców opodatkowanych wg skali - podatki roczne przedsiębiorców z Programem PITy 2015

Program Pity 2015 wprowadza podatników w świat podatków, przedstawia różnice pomiędzy sposobami rozliczeń z fiskusem, prezentuje możliwe do wykorzystania ulgi... Jest to aplikacja, którą można pobrać z sieci za darmo, a dzięki której rozliczenie roczne 2015 – może zostać sporządzone szybko i bez stresu. Pamiętajmy, że niezwykle wygodnie będzie nam wypełniać druki PITy 2015 i załączniki do nich na formularzach aktywnych (PDF), które również Program zawiera. Podatnicy wypełniający swoje rozliczenie roczne 2015, na pewno zastanawiają się, dlaczego ogromna większość z nich rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 % oraz 32 %. Tak jest faktycznie, ponieważ większość podatników wypełnia druki PITy 2015, rozliczając się właśnie na zasadach ogólnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego podatników liniowych jest zdecydowanie mniej? Odpowiedź jest prosta, otóż nie wszyscy podatnicy są uprawnieni do korzystania z tej formy opodatkowania. Rozliczenie roczne 2015 na zasadzie liniowej nie może być wykonane przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej, a więc przy tym warunku odpada ogromna większość społeczeństwa. Liniowo nie rozliczą się także spółki, na przykład komandytowe.

Czytaj więcej

Zaliczki dla nowych przedsiębiorców - kredyt podatkowy a Program PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych zarezerwowanych dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki dla nowych przedsiębiorców w przypadku kredytu podatkowego w ogóle nie są opłacane przez cały rok podatkowy. Nie oznacza to jednocześnie, że młody przedsiębiorca jest kompletnie zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Może on jednak z zastosowaniem kredytu podatkowego, oddać fiskusowi należny podatek bez odsetek, w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Rozliczenie pit 2015 młodych podatników, korzystających w swojej działalności z kredytu podatkowego, może sprawiać pewne trudności. Pity 2015 muszą wówczas rozliczać podatek dochodowy przedsiębiorcy za cały rok podatkowy. W dokonaniu takiego rozliczenia pomoże program pity 2015.

Czytaj więcej

Zeznanie roczne w postaci eDeklaracji PIT

EDeklaracja PIT  pozwala na szybkie i bezbłędne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne  złożone w trybie online pozwala zaoszczędzić czas, który trzeba by poświęcić, aby złożyć zeznanie roczne PIT w formie papierowej, w Urzędzie Skarbowym. Podatnicy rozliczają się przez Internet w ten sam sposób, jakby wypełniali rozliczenie roczne na tradycyjnym druku podatkowym.

Czytaj więcej